Toredamm

Ärendet Toredamm 0454/12 sattes åter upp på dagordningen för byggnadsnämnden 17/3 men men togs ner igen dagen innan.

Ärendet Toredamm 0454/12 sattes på nytt upp på dagordningen för byggnadsnämnden till den 4/2, men det togs inte upp.

Ärendet Toredamm 0454/12 sattes upp på dagordningen för byggnadsnämnden 17/12 men bordlades på grund av att man inte hunnit få fram exploateringsavtalet i tid.

Artikel i GP 29 november 2019

Som en förberedelse för byggnadsnämndens behandling av Toredammsförslaget den 17 december skickade ÄEF en artikel till Göteborgs-Posten som publicerades den 29 november. Inlägget var något redigerat och rubriken var ganska intetsägande, se nedan.

Den fullständiga artikeln som ÄEF skrev den finns i länken nedanför.

Yttrande från Älvsborgs Egnahemsförening och gruppen Hyresgäster i Toredamm till Stadsbyggnadskontoret och Byggnadsnämnden 31/8 2019

Yttrande rörande planförslag för Toredammsområdet Dnr 0454/12

ÄEF har följt detta ärende sedan det 2012 presenterades som ett måttligt förtätningsprojekt om 60-80 lägenheter. ÄEF förankrade 2015 ett anpassat förslag om ca. 70 lgh hos kringboende sakägare m.fl. men Stadsbyggnadskontoret (SBK) har med den tidigare vänstermajoritetens stöd  arbetat vidare med att ytterligare öka exploateringen. Kommunen vill med innebörden ”volym före kvalitet” förvandla det under lång tid framvuxna villasamhället till ”stad” med minst 3-5 våningshus i trottoarkant. Det är mode i vissa kretsar just nu exempelvis från lobbyorganisationen Yimby som har förespråkare i kommunförvaltningen.  Ett opassande mode i områden som detta.

När den nu gällande planen slutligen fastställdes 1990 reducerades den föråldrade ”miljonprogramsplanen” från 1970 genom att kommunen förtjänstfullt avstod sin egen byggrätt inom planområdet. Därmed reducerades byggnadsvolymen, ändrade utformningen och skapade grönområdet mellan Toredammen och Hagenskolan.

Man konstaterade från stadens sida att detta var vad området och omgivningarna maximalt tålde för att bibehålla god arkitektur och god stadsbyggnad. Det var stor efterfrågan på bostäder även då men den tidens politiker, arkitekter och ämbetsmän hade förmågan att bättre se till helheten. Lyhördheten för goda argument och samarbete fanns också, även hos dåvarande byggherren Alexanderssons.

Påverkan på stadsdelen

Under alla kontakter med SBK åren 2013-2018 har ÄEF framhållit alla de negativa effekter som överexploateringen skulle medföra för dagens fastighetsägare och hyresgäster. Tekniska frågor om trafik, service, stadsbildsförändring, skuggning m.m, har påtalats, men alla värderingar av sådana faktorer tonas systematiskt ned av SBK för att inte riskera målbilden: ”volym före kvalitet”.

Det är i synnerhet villabebyggelsen utmed Långedragsvägen, Bisamgatan, Hästeviksgången, Ekorregatan och Hästeviksgatan samt gatan Toredammen som drabbas av planförslaget. Bland hyreshusen är särskilt Stengetsgatan i sitt nuvarande skick en oas för både yngre, men främst äldre, som Skandia och kommunen borde värna om.

Skuggstudien i förslaget är topografisk och redovisar förhållandet vid vårdagjämning och sommar. Resultatet redovisar tydlig hur fastigheterna närmast bergets slänt och vid Bisamgatan påverkas mycket negativt. Från och med kl 15-16 ligger en stor del fastigheterna i total skugga.

De placeringar och byggnadshöjder i planförslaget som har den största påverkan är husen längst ut på berget i nordost samt den högsta delen längs Långedragsvägen.

Ingen skuggstudie redovisar den del av halva året då skuggeffekten är än mer betydande. Skuggstudien redovisar inte heller skillnaden mellan befintlig situation och förslagets påverkan.

Effekten av planens föreslagna höjder och omgivningspåverkan med skuggning är redan det så pass betydande att planen måste omarbetas.

Politiska turer

Det är stadsplanerarnas och politikernas skyldighet att tillvarata de nuvarande villaägarnas och hyresgästernas boendevillkor och därefter bedöma hur många nya bostäder som framgångsrikt kan infogas i området.

Göteborg sjuder av missnöje över stadsplaneringen i stort och smått. Arkitekter och stadsplanerare kritiserar förhållandena och stadens mest skattebetalande invånare flyttar i stor omfattning till kranskommunerna med omfattande arbetspendling som följd. Ekonomiskt svagare grupper flyttar istället in.

ÄEF och HIT förhandlar och påverkar

ÄEF och HIT har kontinuerligt följt Toredammsprojektet och sökt påverka planeringen i positiv riktning. 2016 planerade SBK för minst 240 lgh och ÄEF såg sig med hänsyn till bostadsbristen tvingade att presentera ett alternativ om ca. 130 lgh. Detta förslag har en bred förankring hos Skandias hyresgäster och kringboende och förordades också av Allianspartierna i en replik i eGP till vår debattartikel i GP 24/11 2016, vilken bifogas. Bilaga 1.

Det finns bättre platser i Älvsborg att förlägga såväl förskolan som de ca. 85 lgh som inte får plats i Toredammsområdet. Höj blicken från dataskärmarna och se till helheten i stadsplaneringen!

Planhaveri

Invid Hagens hållplats planeras en ny förskola i det redan mycket förskoletäta området. Läget där är dock avsevärt bättre och billigare än i grönområdet vid Toredammen. Stengetsgatan som idag är kvartersmark behöver då inte heller tas över av kommunen med stora kommunala besparingar som följd. Den föreslagna placeringen är ett rent planhaveri med anslutningstrafik genom bostadsområdet.

Bristen på skolkapacitet i närliggande skolor accentueras ytterligare med ett för stort lägenhetstillskott i Toredamm, liksom trafiken genom området när dessa barn skall skjutsas till och från skola. Bristen på utbyggda gång- och cykelvägar inom Älvsborg förvärrar situationen ytterligare.

I kvarteret Storseglet och utmed Redegatan finns redan storskalig bebyggelse med utmärkta kommunikationer där flera hundra lägenheter och ytterligare en förskola kan tillkomma utan att mer belasta Toredammsområdet. Området runt Redegatan, med utmärkt tillgänglighet kan också erbjuda plats för betydligt fler lägenheter än de ca. 85 som bör elimineras i Toredamm, dock med varsam anpassning till Carnegie Ängsområdet.

När den tidigare vänstermajoriteten i kommunen drev planarbetet till dagens nivå motverkades villaboende inom kommunen. Under direkt inflytande planerades största möjliga förtätning i staden med minimal hänsyn till inverkan på boendemiljö, grönskans positiva effekt på psykiskt och fysiskt välbefinnande samt påverkan av atmosfär och temperaturförhållanden i den framtida staden.

Politisk röra

I samband med maktskiftet 2018 kunde en politisk majoritet i Byggnadsnämnden ha åstadkommit den reducerade plan som ÄEF/HIT föreslagit och som man tidigare förordat. Alliansen och Demokraterna har nu majoritet i BN, men Alliansen valde att vid omröstningen 18 juni istället ansluta sig till vänsterblocket och därmed godkänna BN’s förslag till utställning med ca. 215 lgh. Demokraterna som också förordat ÄEF-HIT´s 130-alternativ stod dock hedersamt kvar vid sin uppfattning och röstade emot SBK´s förslag i BN.

Nytt ÄEF/HIT-förslag

ÄEF-HIT har nu för att spara tid och kostnader för planärendet tagit fram ett reduktionsförslag baserat på de av SBK redan projekterade byggnaderna i syfte att uppnå samma kvaliteter som i vårt tidigare 130-alternativ.

Yrkande

Vi begär därför att detaljplaneförslaget bordlägges av BN den 24 september och att vi innan dess får tillfälle att med SBK, BN och Skandia seriöst diskutera en samförståndslösning med detta vårt nulägesanpassade 130-alternativ.

Älvsborgs Egnahemsförening / Hyresgäster i Toredamm

Bengt Boman                                        Maria Strååth

Liten bakgrund

Planerna för utökning av bebyggelsen i Toredammsområdet, Stengetsgatan och Tigerstigen, tog sin början 2012 med en markanvisning för förtätning med 60 – 80 lägenheter i det befintliga området. Skandia Fastigheter och Stadsbyggnadskontoret har dock under resans gång med stor entusiasm plockat in ca. 260 lägenheter inom samma område.

Från ÄEF´s sida har vi hela tiden påtalat att området enligt stor samstämmighet i kommunen redan var fullbebyggt med de nu befintliga husen, Paniken bland stadsplanerarna som under den aktuella perioden styrdes av S och MP gjorde dock att de inte såg några begränsningar i områdets ”potential” för förtätning.

Från ÄEF´s sida presenterade vi 2016 ett motförslag om ca. 130 lägenheter, som ändå med någorlunda bibehållande av områdets kvaliteter skulle kunna anses få plats. Detta vann oppositionens gillande och M, KD och L stöttade förslaget i ett genmäle till vår debattartikel i ämnet i GP. Vid senare kontakter med Demokraterna lovade även de att stödja förslaget.

Nu är den politiska situationen i Byggnadsnämnden helt annorlunda än under förra mandatperioden och om M, L och D fortfarande anser att vårt motförslag är att föredra, så skulle det kunna bli en majoritet för det i Byggnadsnämnden.

Den 22 april skulle ärendet ha kommit upp i nämnden men det sköts upp till 21 maj. Inför detta sammanfattade Byggnadsnämnden bl a följande :

Vid komplettering av fler bostäder inom befintliga bostadsområden är påverkan på kringliggande bebyggelse oundvikligt. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att detaljplanens genomförande inte medför betydande försämringar för de närboende med hänsyn till att förändringar sker i redan bebyggt område. Ttrafikkontoret har bedömt att nuvarande och tillkommande trafik kan hanteras inom befintligt vägnät.”

”Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.”

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är i stort förenlig med Översiktsplan för Göteborg.”

(Ladda ner hela tjänsteutlåtandet nedan, sista filen)

Det väntar alltså en lång process med överklaganden och besvärligheter.

Bengt Boman och Anders Ellegård

Nedan finner du en mängd dokument som tagits fram i olika delar av planeringsprocessen. (för nedladdning)

Ur 02 Planbeskrivning nedan
Skuggsimulering för midsommarafton kl 19, just då sillen skall avnjutas. Ur 02 Planbeskrivning nedan

Åter till Projektsidan.