Planerna för utökning av bebyggelsen i Toredammsområdet, Stengetsgatan och Tigerstigen, tog sin början 2012 med en markanvisning för förtätning med 60 – 80 lägenheter i det befintliga området. Skandia Fastigheter och Stadsbyggnadskontoret har dock under resans gång med stor entusiasm plockat in ca. 260 lägenheter inom samma område.

Från ÄEF´s sida har vi hela tiden påtalat att området enligt stor samstämmighet i kommunen redan var fullbebyggt med de nu befintliga husen, Paniken bland stadsplanerarna som under den aktuella perioden styrdes av S och MP gjorde dock att de inte såg några begränsningar i områdets ”potential” för förtätning.

Från ÄEF´s sida presenterade vi 2016 ett motförslag om ca. 130 lägenheter, som ändå med någorlunda bibehållande av områdets kvaliteter skulle kunna anses få plats. Detta vann oppositionens gillande och M, KD och L stöttade förslaget i ett genmäle till vår debattartikel i ämnet i GP. Vid senare kontakter med Demokraterna lovade även de att stödja förslaget.

Nu är den politiska situationen i Byggnadsnämnden helt annorlunda än under förra mandatperioden och om M, L och D fortfarande anser att vårt motförslag är att föredra, så skulle det kunna bli en majoritet för det i Byggnadsnämnden.

Den 22 april skulle ärendet ha kommit upp i nämnden men det sköts upp till 21 maj. Inför detta sammanfattade Byggnadsnämnden bl a följande :

Vid komplettering av fler bostäder inom befintliga bostadsområden är påverkan på kringliggande bebyggelse oundvikligt. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att detaljplanens genomförande inte medför betydande försämringar för de närboende med hänsyn till att förändringar sker i redan bebyggt område. Ttrafikkontoret har bedömt att nuvarande och tillkommande trafik kan hanteras inom befintligt vägnät.”

”Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.”

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är i stort förenlig med Översiktsplan för Göteborg.”

(Ladda ner hela tjänsteutlåtandet nedan, sista filen)

Det väntar alltså en lång process med överklaganden och besvärligheter.

Bengt Boman och Anders Ellegård

Nedan finner du en mängd dokument som tagits fram i olika delar av planeringsprocessen. (för nedladdning)

Ur 02 Planbeskrivning nedan
Skuggsimulering för midsommarafton kl 19, just då sillen skall avnjutas. Ur 02 Planbeskrivning nedan

Åter till Projektsidan.