Långedrags Båtvarv

ÄEFs yttrande i samrådsprocessen

Nedanstående yttrande skickades 22/2 2023 till Stadsbyggnadsnämnden:

Synpunkter på planförslag för bostäder på Långedrags Båtvarv Dnr SBF-2023-00105
Älvsborgs Egnahemsförening

Älvsborgs Egnahemsförening är en ideell förening som verkar för en hållbar och attraktiv utveckling av stadsdelen Älvsborg. Föreningen grundades 1928 och har för närvarande 294 medlemshushåll.

Vi är positiva till att man tar ett samlat grepp om Hjalmars Johanssons gamla varv och verkar för att tillgängliggöra kajerna. Den föreslagna bryggpromenaden mellan GKSS och Pejlingsgatan skulle innebära ett stort lyft för området.

I Långedrag möter staden öppet hav, och platsen är ett kärt besöksmål för turister, göteborgare och närboende. Bryggorna, småbåtshamnarna, klipporna och husen skapar tillsammans en upplevelserik och vacker miljö. Att addera nya hus i direkt anslutning till vattnet kräver stor känslighet. Något vi tyvärr inte anser att föreliggande förslag uppvisar. För besökande göteborgare och gäster är det positivt med bättre tillgänglighet, och attraktionen med Långedrag skulle kunna förstärkas, För hamnverksamheten skulle det naturligtvis vara önskvärt med aktiviteter riktade mot båtar och hav, typ service och reparation.

Den föreslagna bebyggelsen lägger sig som en hög skärm mot vattnet och döljer såväl topografin som de äldre husen från GKSS välbesökta bryggor. Den skulle komma att totalt dominera hela hamnområdet. Istället för att ta fasta på såväl områdets karaktär som byggtraditioner längs västkusten skapas en helt egen karaktär, en generisk ”resort” som hade kunnat ligga var som helst och knappast samspelar alls med omgivningen.

Bebyggelsen trängs in på ett forcerat sätt vilket leder till onödigt mycket asfalterad väg inom området. Istället för att skapa olika hustyper och variera dem på ett platsanpassat sätt, placeras 36 likadana radhus in på olika sätt. Skalan blir påtaglig från alla håll. Då kajen höjs och många av husen står på ett upphöjt garage blir faktiskt bygghöjd mycket högre än nödvändigt.  Det naturliga i en slänt mot vattnet är att bygga med topografin och trappa ner bebyggelsen. Här uppstår istället en situation där de nya husen tittar ner på de befintliga från takterrasserna, trots att de befintliga husen ligger uppe på klipporna och de nya nere på hamnplanen. Även utsiktspåverkan blir enorm. Merparten av bakomvarande hus mister all eller nästan all havsutsikt. Vi anser det mycket tveksamt att kommunen erbjuder köp av en del av vår gemensamma (kommunala) mark för att möjliggöra projektet i sin nuvarande utformning.

Viss oklarhet råder kring påverkan på GKSS befintliga hamnmiljö. Det är viktigt att utfyllnader och bryggor inte stör den befintliga småbåtshamnen. Det är också viktigt att planbestämmelserna är så klara och tydliga att inga oklarheter i byggrätt skrivs in. Att genom vagt skrivna planbestämmelser möjliggöra olika lösningar för att nå estetiskt och olägenhetsmässigt tveksamma takterrasser är negativt för både planområdet och grannarna, och riskerar att leda till en komplicerad bygglovsprövning.

Vi har förstår att sanering, höjning och förstärkning av marken och strandpromenaden är kostsamma åtgärder, och att en exploatering måste bära kostnaderna för detta. Men utifrån resonemanget ovan anser vi att föreliggande förslag behöver arbetas om från grunden till att uppvisa större variation, bättre anpassning till platsens topografi och visa större respekt mot bakomvarande hus. Vi yrkar på en utökad samrådstid så att ett bättre kan övervägas av berörda parter.

Det finns flera aspekter som behöver utredas grundligare:

  • Behovet av sanering av förorenade jordmassor, bottenföroreningar
  • Trafikanalys som tar hänsyn till situationen på hela Vässingsö
  • Förträngning av vattenområdet i den kringliggande hamnen genom förläggning av bryggor och stora båtar
  • Grundlig analys av fastighetsgränser, befintliga servitut och arrendeavtal

Älvsborgs egnahemsförening, Box 4045, 42604 Västra Frölunda, www.äef.nu

Organisationsnummer 802504-8987″

Samrådsprocess 2023

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att gå vidare med att upprätta detaljplan för området och starta ett samrådsförfarande. Samrådet pågår 18 januari till 28 februari 2023.

ÄEF har lagt upp själva förslaget till detaljplan och en mängd utredningar på en särskild sida. Titta gärna HÄR för information om ärendet.

Annan information – Sammanfattning av ÄEFs möte 24 januari, yttranden från enskilda, kommunikation med planerare, etc hittar du HÄR.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar och är aktiva i samrådet. Skicka in inlagor angående ärendet till:

Adressen är stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se 

eller:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Box 2554, 403 17 Göteborg

Ärendet heter SBF-2023-00105 eller med tidigare diarienummer 0921/2

(17/2 2021) I och med att Startplan 2021 klubbades i Byggnadsnämnden den 15 december 2020 (§653, 0990/20) kommer detta projekt att ingå med de övriga prioriterade i startplanen. Vi noterar dock beslutets punkt och 3, där det står:

3. ”Stadsbyggnadskontoret för en dialog med byggherren för dnr 0713/14 i syfte
att endast planera för småhus/radhus på platsen och återkomma till
byggnadsnämnden för information före planstart
.”

Detta torde ju innebära att staden kommer att verka för att flerbostadshus inte kommer att uppföras på fyllet utanför gamla Hj. Johanssons varv.

Bostäder vid Pejlingsgatan som ersättning för den befintliga marina verksamheten (fd Nimbus, ffd Hj. Johanssons båtvarv)

Planbesked gällande detaljplan för flerbostadshus på Älvsborg 855:125

BAKGRUND LÄS NEDAN!    FÖRPRÖVNINGEN LÄS  BILAGA 1

BAKGRUND

ÄEF har bevakat området sedan ett förslag att ändra dess ändamål för marina verksamheter till bostäder framfördes på 90-talet. 

ÄEF föreslog inför arbetet med en fördjupad översiktsplan för Saltholmen – Långedrag ett samarbete med kommunen. Detta resulterade i att flera medborgarreferensgrupper bildades, bland annat ”Referensgruppen för föreningar i Älvsborg” där ÄEF blev den drivande föreningen med dess styrelse som aktiva deltagare.

Referensgruppen växte snabbt till ett kraftfullt nätverk med arbetsgrupp såväl i Fiskebäck som Södra skärgården. Den bytte efter ett tag namn till Medborgarkraften i Älvsborg.

När åter förslag till kommunen om ändrad markanvändning till bostäder framfördes år 2016, blev det naturligt att Medborgarkraften blev den drivande kraften för att värna medborgarnas intressen och att kontinuerligt rapportera till ÄEF om händelseutvecklingen för att vid behov agera.

ÄEF var aktiv i samband med ett miljöärende som berörde området Miljödom 2009
Miljönämnden i Göteborg meddelade 2006 försiktighetsåtgärder för Nimbus Boats AB:s verksamhet i Långedrag. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av ett antal närboende som åberopade störningar orsakade av lukt och buller samt tunga transporter på Pejlingsgatan. I fösta hand yrkades att verksamheten skulle förbjudas. Länsstyrelsen beslutade, med vissa justeringar, att nödvändiga skyddsåtgärder var föreskrivna. I sammanfattning innebar beslutet att störande verksamhet endast får bedrivas vardagar 07.00 – 17.00 samt helgfria lördagar 08.00–14.00.Därutöver får lastbilstransport på Pejlingsgatan ske endast vardagar 07.00 – 17.00, och högst 125 per år. 2009 med-delade Miljödomstolen en dom som avslog vidare överklaganden.

Nedan redovisas en sammanfattning av aktuellt planärende

1 Begäran om planbesked.  Ur Förprövning

Denna förprövning är ett beslutsunderlag gällande begäran om planbesked, som inkom 2014-10-30 från Wingårdh Arkitektkontor på uppdrag av fastighetsägarna, Hans och Lars Wiklund. Syftet med ansökan är att pröva om nuvarande varvsverksamhet kan ersättas med bostadsbebyggelse.

2016-02-15 inkom bearbetade handlingar. Byggnadsnämnden beslutar i ärendet, varefter besked lämnas.

Tanken är att bygga flerbostadshus och radhus av varierande typ och storlek samt med olika upplåtelseformer.

Befintlig båthall/verkstad omvandlas till garage med infart från kajplanet. Ovanpå placeras bostäder i 4-5 våningar med tillgänglighet via Pejlingsgatan.

Övriga bostäder i 3-4 våningar uppförs på kajplanen men med lägsta entrénivå på + 2,7 m. Totalt ca 50 bostadsenheter om ca 7000 kvm bruttoarea exkl. garage.

Längs strandlinjen rustas existerande bryggor upp och kompletteras med en kajpromenad tillgänglig för allmänheten (med bänkar utsiktsplats mm.) som möjliggör promenad utmed vattnet från Pejlingsgatan via GKSS till Långedrags värdshus och vidare mot gamla hamnen.

Bryggor, vägar och vissa gångstråk föreslås samfällda medan övrig mark är tänkt som kvartersmark.

Läs mer!  Ctrl- och klicka bilaga 1

2. Långedrags Båtvarv – Bearbetat förslag 2016-02-15


Läs mer!  Ctrl- och klicka bilaga 2

3. Grannarna inlämnar synpunkter. Ur Bilaga till förprövningen

Farhågor som framförts har bl.a. berört: gestaltningen som anses avvika från den lokala byggnadstraditionen; miljöaspekter särskilt sanering efter varvs-verksamheten; trafikförhållandena som förväntas leda till kaos och olyckor; besvärliga grundläggningsförhållanden med tanke på befintliga utfyllnads-massor; på sikt förväntade kraftigt höjda havsvattennivåer; intrång på strandskyddet; ökad segregation med hänvisning till inslaget av lyxbostäder; väsentligt försämrade utsiktsförhållanden för närboende; samt negativ påverkan på fastighetsvärden. Som alternativ framhålls de goda förutsättningarna för segelsporten och ett rikt friluftsliv som varvs-området erbjuder samt att en förändrad markanvändning borde föregås av en bred diskussion förslagsvis i form av en studiecirkel i samråd med SDN. Samtliga skrivelser har diarieförts och tillhör ärendet. Respektive skrivelse sammanfattats i punktform.

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har inget uppdrag att engagera sig
i vare sig HASSP eller lokala studiecirklar. I förprövningen redovisas synpunkter och kommentarer som berör vad som nämns i de refererade inlagorna. Några specifika svar därutöver på inlämnade skrivelser lämnas inte i detta skede.

I förprövningen noteras dock att föreliggande begäran om planbesked har genererat ett stort lokalt engagemang. Planbeskedet är, förenklat, en allmän och preliminär lämplighetsbedömning av en enskild begäran om att ändra eller upprätta en detaljplan. Om byggnadsnämnden beslutar att påbörja en formell planprocess kommer grannars och intressenters synpunkter att behandlas, och då enligt PBL:s anvisningar.

Hans Ander planarkitekt  Läs mer!  Ctrl- och klicka bilaga 3

4. De närmaste grannarna inlämnar ett motförslag till Byggnadsnämnden

Vi önskar att Byggnadsnämndens ordförande och ledamöter tar del av bifogad idéskiss och synpunkter som ett alternativt och konstruktivt förslag för Långedrags framtida hamnutveckling. (Anm. Till motförslaget hör ett textdokument)

5. Medborgarkraften och Staden Vi Vill Ha startar genom Studiefrämjandet en studiecirkel för berörda, som redovisar ett antal alternativa förslag.

Ur STUDIECIRKEL: LÅNGEDRAGS HAMN DELRAPPORT  NR 1 GAMLA HAMNEN, GKSS-HAMNEN, INRE HINSHOLMSKILEN OCH ÄNGHOLMSHAMNEN SAMT ANGRÄNSANDE BEBYGGELSE. MEDBORGARKRAFTEN/STADEN VI VILL HA DECEMBER 2015

SAMANFATTNING

Med anledning av såväl en motion i Byggnadsnämnden om värnandet av båtlivet i Göteborg som pågående skärgårdsutredning samt önskemål om planbesked om att nyttja yta för marin verksamhet till bostäder fanns det anledning att starta en studiecirkel för att få igång en dialog om hur de närmaste grannarna ser på utvecklingen i Långedrag.

Cirkeln har i en första omgång tagit fram ett stort antal skisser. Dessa har resulterat i ett tiotal scenarier allt ifrån en O-vision till en regional mötesplats inom hamnområdet. I denna delrapport har vi valt att enbart ta upp de scenarier som koncentrerat sig på hamnområdet och som påvisar hur vi skulle kunna komma vidare.
(Anm. Avsikten var att i samverkan med kommunen driva dessa förslag vidare. Beslutet som Byggnadsnämnden tog att pröva fastighetsägarförslaget innebar att studiecirkeln upphörde.)

Läs mer!  Ctrl- och klicka bilaga 4

6. Ur Studiecirkelns förslag nr 4 i bearbetad form

Förslag 4b, förstärkningsalternativ

Fastigheten på bilden ägnad marin verksamhet, startade på sjuttiotalet när Volvo Penta behövde en ny typ av båt för den sociala livsstilen. Nu kan det vara dags att utveckla en ny båttyp för framtidens sociala livsstil med marinor för gemenskapsboenden nära vattnet. Bygg- och bogemenskaper har blivit populärt på land och stöds politiskt i Göteborg. Liknande gemenskaper skulle kunna utvecklas för boenden på vattnet.

I stället för ca 60st traditionella bostadsrätter som ger en god intäkt kan flytande enheter ge en kontinuerlig intäkt och på ett robust sätt bidra till en långsiktig lösning av bostadsproblemen i Göteborg. Finansieringen löses på samma sätt som man löser det för Bygg- och bogemenskaper. De nya båt-typerna blir den flytande rörliga delen i nya intressanta bogemenskapsenheter som etableras utmed regionens kuster och som medger långtidsboenden.

Vi får det eftersökta småbåtslivet inom regionkärnan. Medborgardialoger, forskning och arkitekttävlingar ger inspirationer för intressanta, vackra och funktionella anläggningar som höjer Göteborg som sjöfartsstad och ger garantier för en fruktbar utveckling av företaget och framväxande rikt näringsliv i skärgården. Marinan skulle kunna kopplas ihop med GKSS.

I ett första steg kan befintliga båtmodeller anpassas till att fungera som husbåtskärnor. Enheten i Långedrag blir en test och utvecklingsanläggning, en tillåtande oas vars syfte ska vara att testa olika produkter för boende vid och på vattnet samt underlätta för stadsinvånare att kunna pröva olika typer av boenden nära och på vattnet.

Båt-bogemenskaperna i skärgårdshamnarna kommer att stärka näringslivet på öarna och minska behovet av arbetsresor till fastlandet. Nya färjelinjer kommer successivt allt efter behov att utvecklas till olika ställen på fastlandet vilket innebär att t ex bilparkeringarna på ett stadsmässigt sätt integreras i den blandade bebyggelsen. Saltholmen, Fiskebäck, Skeppsbron, Frihamnen, Hönö, Särö m fl blir småskaliga hållplatser.

Nu etablerade Linjer behöver inte expandera utan anpassas efterhand till hur skärgården utvecklas. På samma sätt som sker med våra trafikleder på land.

En sådan utveckling skulle med all sannolikhet innebära att vi t ex får igång intressanta flyttkedjor inom såväl stadens villaområden som i de storskaliga bostadsområdena som gagnar blandstaden och integrationen.

Angreppssättet kan vara starten för det Nya Göteborg som återtar älven som dess hjärta, Saltholmen – Långedrag som ett friluftsparadis för Göteborgarna och som ger skärgården möjligheter att utvecklas.

( Anm: Förslaget är en bearbetning av förslag nr 4 utvecklat av Studiecirkeln i Långedrag och tidigare inlämnat till bland annat Byggnadsnämnden.) Gbg 2016-04-21 Arne Person för Medborgarkraften

7. Ur dagordning för Byggnadsnämndens möte 26 april och Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2016-03-22  BN 2016-04-26 Diarienummer. 0713/14Planbesked gällande detaljplan för flerbostadshus på Älvsborg 855:125 Handläggare: Hans Ander Förslag till beslut:

Byggnadsnämnden föreslås besluta: att meddela sökanden, Långedrags Båtvarv, att kommunen avser att starta detaljplan för flerbostadshus på fastigheten Älvsborg 855:125, Pejlingsgatan 13 inom stadsdelen Älvsborg senast i enlighet med produktionsplanen för år 2018. Sammanfattning Förslaget avser att ersätta ett äldre varvsområde med ett mindre bostadsområde i form av flerbostadshus och radhus av varierande typ och storlek. Befintlig verkstadsbyggnad omvandlas till garage och blandade verksamheter alternativt ersätts med en ny byggnad med ett blandat innehåll av bostäder och verksamheter. Saltholmen ligger inte inom de prioriterade utbyggnadsområdena, men en förändring i den riktning som önskas kan tillföra ett betydande antal lägenheter i en bostadsform som saknas i närområdet. Redovisade studier kräver ytterligare bearbetning. Av vikt är att allmänhetens tillträde till vattenbryn och genomgående gångstråk, så som skisserats, säker-ställs. Förändringen strider mot översiktsplanen, men det är rimligt att få prö-vat markägarens önskemål i en planprocess som förs till kommunfullmäktige för antagande. De frågeställningar, bland annat om alternativ markanvändning, som väckts av boende i stadsdelen behandlas lämpligen i ett inledande skede.

Stadsbyggnadskontoret Agneta Hammer och Karoline Rosgardt Stadsbyggnadsdirektör Planchef

8. SDN Västra Göteborg: Förprövning avseende planläggning för flerbostadshus på fastigheten Älvsborg 855:125, Pejlingsgatan 13

  • Stadsdelsförvaltningen är positiv till att se över området och undersöka vilken typ av markanvändning som är mest lämpad.
  • Stadsdelen är positivt till att det byggs fler bostäder. I stadsdelen och i Långedrag är det en stor andel villabebyggelse. Att försöka skapa en mer blandad bebyggelse med flerbostadshus är bra och ligger i linje med stadens mål för stadsutveckling och bostäder.
  • Området är attraktivt och förvaltningen tycker att allmänhetens tillgänglighet till området är viktigt att värna. Att en betydande del av området avsätts för att exempelvis skapa ett frilufts- och/eller fritidsområde ser förvaltningen positivt på. Utifrån stadsdelens dialoger i området har det framkommit att det idag saknas tillgängliga grönytor i området och att det är få mötesplatser. Detta kan utredas närmare.
  • Förvaltningen föreslår att detaljplaneområdet utökas till att även omfatta området utmed strandlinjen till Talattagatan, där det idag är en oanvänd gräsyta och gammal tennisplan. Att utveckla den gräsytan för lek, rekreation m.m. och knyta ihop denna plats med föreslagna detaljplaneområdet och skapa ett tydligt gångstråk för allmänheten vore positivt för området. Ett gångstråk/kajpromenad utmed strandlinjen med parkbänkar och tydlig grönyta, samt möjlighet för bad är en förutsättning för att skapa en socialt positiv utveckling.
  • Om det skapas bostäder behöver området förbättrad tillgänglighet och att det säkerställs att allmänheten upplever att strandlinjen är tillgänglig för alla. Bostäder kan innebära att området blir/upplevs mer privat än idag och att det inte blir en positiv utveckling utifrån den sociala dimensionen även om det görs mer tillgängligt.
  • Stadsdelen har ett stort behov av bostäder anpassade för äldre och vill att det noteras i förprövningen som underlag för senare dialog med exploatören under en eventuell detaljplaneprocess.

9. Miljöförvaltningens yttrande

10. Mejl till diverse ledamöter inför Byggnadsnämndens möte med förslag till process

Stadsbyggnadskontoret diarieföring  Nämndens sekreterare Agnetha Carlsson

Byggnadsnämndens samtliga ledamöter , Planutredare Hans Ander, Stadsarkitekt Björn Siesjö  SDN Västra Göteborg Stadsdelsnämndens presidium Förvaltningschef   Göteborg & Co

Inför Byggnadsnämndens möte då ärendet planbesked gällande flerbostadshus på fastigheten Älvsborg 855: översändes ett förslag till process att begrunda.

Handlingen innehåller förutom synpunkter också en kort sammanställning av det material Medborgarkraften med flera under årens lopp tagit fram.
”Det är viktigt att se över och tillvarata tidigare genomförda dialoger och medborgarinitiativ.” som SDN Västra Göteborg framhåller. Hamnen är en angelägenhet för hela regionen och det kan vara värt att analysera befintliga utredningar såväl som nya innan beslut om användning sker.  Vad? Hur? och konsekvenser är viktiga punkter att beakta. Inte minst viktigt är hur finansieringen ska ske. För att få svar på dessa frågor skulle det vara intressant att tillämpa Medborgarbudget och på så vis få med medborgarna i en process i nära samverkan med markägare, myndigheter, akademi och näringslivet inför Göteborgsjubileet 2021. Det skulle kunna vara ett medborgarinitiativ under Göteborg & Co som har i uppdrag att leda, samordna och kommunicera arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum, i bred samverkan med hela staden.

Göteborg 2016-04-17    Arne Person/ för medverkande föreningar, nätverk och studiecirklar   arne.person@glocalnet.net  tel 070 672 05 42

Bifogades: ETT FÖRSLAG TILL PROCESS ATT BEGRUNDA

SAMT  EN KORT SAMMANSTÄLLNING AV UTREDNINGAR OCH RAPPORTER  SOM TAGITS FRAM UNDER MEDVERKAN AV MEDBORGARKRAFTEN SEDAN ARBETET PÅBÖRJADES MED ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG, DETALJERAD FÖR SALTHOLMEN – LÅNGEDRAG

Klicka på Ctrl och länken nedan

BYGGA STAD MED SKÄRGÅRD, EN UTMANING!   

11. Ur Mejl till Byggnadsnämndens ledamöter samt arkitekt Hans Ander MEDBORGARKRAFTEN  GÖTEBORG 2016-04-23

Angående Planbesked gällande detaljplan för flerbostadshus på Älvsborg 855:125

Att tänka på inför tisdagens beslut:
Medborgarkraften har för avsikt att få igång ett projekt om hur framtidens villaområden kan utvecklas. Bygg- och Bogemenskaper har blivit populärt såväl för seniorer som för andra generationer. Kan det finnas möjligheter att forska om det i Långedrag?

Beslutet om att låta Saltholmsgatan ensam bli pulsåder till södra skärgården ställer stora krav på att allt flyter på. Infarkter kan komma hastigt och kullkasta skärgårdens utveckling. Kan båt- och bogemenskaper i skärgården vara lösningen? Kan forskning om detta utföras inom den aktuella tomten? HSB LivingLab talar om win win-situation. Kan medborgare här få tillgång till nya bostäder nära vatten samtidigt som vi får möjlighet att forska om båt-bogemenskaper i skärgården? Hur skulle detta kunna påverka utvecklingen av förbindelserna till fastlandet och bilparkeringen? Hur skulle det kunna påverka utvecklingen av marina verksamheter inom tomten?

Läs bifogat förslag till mötet och se till att beslutet inkluderar sådan forskning under programskedet!
Med anledning av fullmäktiges beslut att bygga ut parkeringarna på Saltholmen enligt bilden nedan ”Infarkten” från 1998, blir det en stor utmaning att hitta hållbara lösningar i samverkan.

Hälsningar

Arne Person/ för Medborgarkraften

12. Ur Byggnadsnämndens protokoll

Protokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26

§ 172 Dnr 0713/14 Planbesked gällande detaljplan för flerbostadshus på Älvsborg 855:125 inom stadsdelen Älvsborg Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan Långedrags Båtvarv om planbesked enligt ovan. Syftet är att ersätta ett äldre varvsområde med ett mindre bostadsområde med varierade typ av hus m.m. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: ”Tjänsteutlåtande bil. 40

Byggnadsnämnden beslöt:

att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för flerbostadshus på fastigheten Älvsborg 855:125, Pejlingsgatan 13 inom stadsdelen Älvsborg senast i enlighet med produktionsplanen för år 2018. 

13. ÄEF:s kontakter med kommunen om ärendet

Kontinuerliga kontakter med kommunens ansvariga har tagits för att ha kontroll på när ärendet återupptas.Senast under maj 2016.

Åter till Projektsidan.