Redegatan, nya bostäder, service mm

Redegatans planprogram: Fastighetskontorets samrådsyttrande inför Fastighetsnämndens möte 18/10

Hela yttrandet finns här.

Idrottsarenan som inte togs upp alls i samrådet är tillbaka med kraft:

Att helt utesluta bebyggelse i naturområdet kan innebära ett minskat antal nya bostäder
inom programmet, och riskerar att medföra att markreservationen faller ifall andelen
bostäder minskar. Det är intäkten från en försäljning av dessa som är tänkt att finansiera
byggnationen av idrottshallarna. Därmed riskerar även idrottsanläggningarna att inte
kunna utvecklas, vilket kontoret anser vara en viktig del i utvecklingen av området.

Fastighetskontoret anser därför att planprogrammet bör möjliggöra för viss
bostadsstadsexploatering i grönområdets ytterkant då detta enligt NVI endast bör ha en
liten negativ inverkan på naturvärdena. Då denna del av planprogrammet utgörs av
kommunägd mark, och ingår i markreservation vid Redegatan, föreslås bebyggelse i
ytterkanten av Påvelundsskogen i första hand prövas vidare i ett eventuellt kommande
detaljplanearbete.

Och under rubriken ”Utmaningar”

Området är till hög grad bildominerat, med hög framkomlighet för
biltrafik medan kvalitén för gående och cyklister är mer begränsad
genom brister i trafikseparering och korsningspunkter.
I dagsläget finns en del otydliga kopplingar till omgivande områden
i beyggelsen. Det saknas till viss del offentliga platser att uppehålla
sig på. Den viktiga kopplingen till och från spårvagnshållplatsen kan
utvecklas för att omhänderta det flöde av människor som rör sig här.
Påvelunds natur- och idrottsområde är ett uppskattat och välbesökt
utflyktsmål men saknar tydliga entréepunkter och tillgängliga ytor
av parkkaraktär, samt ligger någon undanskymt bakom bebyggelsen.
Entréer till och relationen mellan natur- och idrottsområdet är idag
otydliga och har möjlighet att utvecklas och förtydligas.
Området är ofta tomt och mörkt på kvällar och helger. Få bostäder
och många stängda bottenvåningar gör att området upplevs otryggt.

Från vandringen runt Redegatan 25 september

Arne Person, högtalarbärare, och Fleming Nilausen, presentatör från ÄEFs styrelse inleder vandringen
Några av deltagarna på Redegatsvandringen
Några fler deltagare, med Margareta Johansson från ÄEF i förgrunden

Ny skiss från Stadsbyggnadskontoret

Det finns en detaljplan för området, upprättad så sent som 2007:

Juni 2021

Arne Persson, styrelseledamot i ÄEF och medlem i föreningen Staden Vi Vill Ha, var på ett möte med Socialnämnden Sydväst där han ställde frågor och fick skriftligt svar av ordföranden (se nedan). Som en uppföljning till mötet kommer han med ett förslag som skulle kunna bidra till att ÄEF kan spela en roll i utformningen av planprogrammet.

Svar avseende frågor som ställdes till Socialnämnd Sydväst under öppet förmöte 2021-05-26  

Hej! Tack för det spännande projektförslaget, härligt med engagemang.  För att gå in i ett projekt som behovspartner behöver förvaltningen ha identifierat om det är behov och lösningar förvaltningen kan ta ställning till, tyvärr är det för kort om tid i detta specifika fall. Vi i nämnden har fått information från förvaltningen kring detta. 

Vi instämmer i att det kan utvecklas till en mötesplats för området. Att stärka medborgarnas delaktighet och inflytande är en fråga som staden jobbar med och det kan förbättras på flera sätt. Den aktuella ytan närmast spårvägen ägs av privata markägare. Staden kan med detaljplaner styra förutsättningarna för byggnationer på den privata marken men kan inte styra innehållet. Det fråntar såklart inte möjligheten med en samverkan mellan staden, medborgare och den privata aktören.  

Socialförvaltningen Sydväst arbetar samtidigt med en ansökan till Vinnova med deadline samma datum, den 15/6. Den ansökan görs inom utlysningen Social hållbarhet i den fysiska miljön. Därför är det svårt att gå in i ytterligare ett projekt hos samma finansiär, under samma tidsperiod. Socialförvaltningen meddelar därför att de inte har möjlighet att gå in som samverkanspart i ert projekt, men vill gärna utveckla samverkan med er för att få er kunskap om de förutsättningar och behov som finns för området inom samhällsplanering och demokrati.  

Vår förvaltning har haft kontakt med Förvaltningen för Konsument och medborgarservice angående er förfrågan och de är tacksamma för att ni blev rekommenderade att ta kontakt med dem, då projektförslaget med dessa långtgående idéer är viktiga att känna till.  I och med att stadsdelsförvaltningarna avskaffades i årsskiftet, så fick Nämnden för Konsument- och medborgarservice flera nya demokratiuppdrag från Kommunfullmäktige.  

De ser att det är viktigt att ha en fortsatt kontakt med er organisation, men beskedet som också muntligen lämnats till er är att Förvaltningen för Konsument-och medborgarservice inte kan gå in i ett projekt som behovspartner då det är för kort tid för att identifiera om detta är behov och lösningar som förvaltningen kan ta ställning till.  

Det är ett för tidigt skede för förvaltningen för Konsument- och medborgarservice att utifrån de nya demokratiuppdragen veta vilka behov och lösningar vi behöver i de olika områdena i staden.    Vi i Socialnämnd Sydväst tackar för era synpunkter. 

Med vänliga hälsningar Lena Olinder (M) ordförande för Socialnämnden Sydväst GÖTEBORGS STAD

Arne Perssons svar till Socialnämnd Sydvåst (7 juni)

Tack för ert svar! 

Vi förstår att tiden är för kort och att det är svårt att gå in i ytterligare ett projekt hos samma finansiär (VINNOVA), under samma tidsperiod.  Vi i Staden Vi Vill Ha kommer inte heller att få fram någon samverkanspart innan den 15 juni och kan därför inte lämna in någon ansökan. Detta har fött tanken att ni istället skulle kunna adjungera oss i ert projekt så att vi kan utveckla en samverkan för att få kunskap om de förutsättningar och behov som finns för såväl Redegatan som andra områden i sydväst inom samhällsplanering och demokrati. 

Vi har våra möten hos Studiefrämjandet och har resonerat med dem om samverkan om att bland annat få tillgång till ett permanent rum för utveckling av ett demokratirum/flödesrum.   Vi fick ett svar från Studiefrämjandets verksamhetscontroller riktat till vår representant: ”Jag anser att din idé låter spännande och skulle gärna vilja veta mer kring vad du planerar och hur du rent praktiskt tänker att vårt stöd skulle kunna se ut.” Vi kommer under hösten att utveckla detta rum och förhoppningsvis få igång studiecirklar.  

Projektet, som er ansökan till Vinnova gäller, vill främja aktörer och innovationer, som syftar till att ta nästa steg i utveckling och implementering av modeller och arbetssätt med målet att integrera sociala värden i utvecklingen av fysisk miljö. Där kan Älvsborgs Egnahemsförening, i vars styrelse jag sedan många år är ledamot, bli en betydelsefull inspirationskälla och informatör till hela stadsdelen för integrering av sociala värden i utvecklingen av fysisk miljö. En styrelseledamot i Älvsborgs Egnahemsförening är medskapare till boken att bygga mötesplatser och är väl förtrogen med såväl skolorna som övriga fastighetsägare inom Redeområdet

Om ni i ansökan kan få med en post om adjungerande sociala organisationer som Staden Vi Vill Ha, Älvsborgs Egnahemsförening samt Nämnden för Konsument- och medborgarservice, kan resultatet bli holistiskt och en förebild för övriga delar av Göteborg och regionen. Då kan vi få den samverkanutveckling, utan partnerskapsavtal, för att få varandras kunskaper om de förutsättningar och behov, som finns för exempelvis Redeområdet inom samhällsplanering och demokrati.

Jag har under helgen haft kontakt med styrelserna för såväl Staden Vi Vill Ha som Älvsborgs Egnahemsförening, vilka ser det som mycket positivt och angeläget att få till stånd en sådan lösning, som kan leda till en innovation som kan skalas upp.

Göteborg 2021 06 06  Arne Person för Staden Vi Vill Ha 

Socialnämnden Sydväst svarar med vändande ebrev (7juni)

Hej! Det låter riktigt bra. På ett eller annat sätt ska vi kunna involvera er och ta tillvara era tankar och er kunskap. Vi hörs igen, jag talar med förvaltningen om detta. Åsa,
vi kan tala om det på nästa presidiemöte.
Kopia: Åsa Aguayo Åkesson

Med vänliga hälsningar Lena Olinder (M) ordförande för Socialnämnden Sydväst

April 2021

ÄEF skickade innan 30 april in sina synpunkter, liksom flera andra närboende och sakägare som välvilligt låtit oss publicera dem här. Alla inlagorna finns under fliken ”Inlägg” på förstasidan.

Vi var på samrådsmöte 14 april angående PLANPROGRAMMET för Redegatan som presenterades av ett antal tjänstemän från Göteborgs Stad. Detta är inte ett juridiskt bindande dokument, och kan således inte överklagas, men man kan komma med synpunkter. Dessa skall skickas enligt nedan. ÄEF ämnar inkomma med synpunkter, och mottager gärna sådana också från er medlemmar.

Det var en lång presentation, och svårt att notera all information, men några punkter följer nedan:

 • Man planerar blandad bebyggelse med stort inslag av bostäder, totalt ca 1300. Dessa skall ligga i flerbostadshus med 2-6 våningar. Lägre hus närmare befintlig villabebyggelse, och högre mot Fågelvägen.
 • Finansieringen skall huvudsakligen ske genom ”exploateringsbidrag”, vilket betyder att de enskilda fastighetsägarna/byggbolagen själva skall finansiera byggandet. Staden investerar bara i vissa projekt, som förskolor och skolor.
 • Dock – skola kommer inte att byggas inom området, utan man skall bygga ut Hagenskolan på dess befintliga mark.
 • Industriområdet skall brytas upp med smågator på längden och tvären.
 • Kollektivtrafiken anses väl tillgodosedd av den befintliga spårvägen, och övergångsstället vid T. Segerstedtsgatan kommer att vara en viktig entrepunkt.
 • På frågan om spårvagnskapaciteten kommer att räcka svarades att man planerar för längre spårvagnståg, och alltså längre hållplatser. Men varma sommardagar är det svårt att garantera plats.
 • P-platser för de boende planerades, dock något oklart var och hur mycket.
 • För närvarande har man en idé om att använda parkeringsplatsen vid fotbollsplanen till att bygga förskola.
 • Naturvärdesinventering har gjorts, vilket resulterat i att området förbi 7-mannaplanen i skogen skall göras till en attraktiv park, med bänkar att sitta på.
 • Man har frågat barnen hur de ser på området
 • Det finns sex (6) positiva planbesked i området

Det som inte fanns med i presentationen:

 • Arena för Önnereds handbollslag
 • 8-vånings punkthus ovanför ÄFFs barack

Alla frågor som kom från de deltagande är samlade här (pdf):

Text från Göteborgs stads hemsida:

Digitalt samrådsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 14 april klockan 17-18.30
Länk till samrådsmötet

Tänker du ansluta till mötet vid en dator kan du nå mötet via en webbläsare, då är det också möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-04-30

Enligt Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-09, §54, pågår planering inför samråd om program för Redegatan inom stadsdelen Älvsborg. Här kan man bland annat läsa att ”Förväntat tillskott om 1300 bostäder, 40 småhus, 150 förskoleplatser och en bostadsnära park i Påvelunds naturområde”.

Redegatan ingår nu i Startplan 2021, vilket torde betyda att planeringen tar fart. Om vi tittar på området som redovisas på den (dåliga) kartan så sträcker det sej hela vägen från Torgny Segerstedtsgatan-Fågelvägen och långt in i grönområdet vid motionsslingan. Här tycks också idrottsanläggningarna som vi har noterat under fliken ”Påvelunds idrotsscenter” ingå.

Vi i ÄEF ställer oss särskilt tveksamma till formuleringen angående ”Måluppfyllelse”:

Planen bidrar med bostäder och verksamheter och kompletterar med flerbostadshus i ett område som idag domineras av enbostadshus

Vem efterfrågar en sådan komplettering? Och har vi inte redan ett våldamt ökat inslag av flerbostadshus i området – t ex Toredammsprojektet som tycks växa över alla bredder.

I Startplan 2021 finns inte mycket konkret om vad som pågår eller kan förväntas, men det kommer väl efterhand information som vi skall försöka hålla koll på. Ärendet kallas ”0725/19 (obs Dnrprogram) Etapp 1 ur Program Redegatan, bostäder och service mm.”, och skall syfta till att bygga 250 bostäder. Antagligen är det ett ”program” eftersom det är flera objekt som skall ingå.

Den låga byggnaden i förgrunden innehåller för närvarande Hemköp och stadsdelsnämnd

Planer för påbyggnad av gamla teleskolan och bakom Hemköp och stadsdelskontoret

Åter till Projektsidan.