Redegatan, nya bostäder, service mm

Reviderad samrådsredogörelse

Stadsbyggnadskontoret har till slut gått igenom igenom alla yttranden till programplansamrådet. Denna hittar du här nedan:

15/11 Fastighetsnämnden bifaller yrkandet från D m. fl (§287 nedan)

12/11 2021 Politikerna går in och stoppar delar av processen

På kvällen den 12 november fick vi ett mail från Patrik Höstmad (D):

”Vi har just kommit överens med alliansen att ta bort exploateringen med bostäder på kommunal mark, dvs. det som var planerat i Påvelundsskogens ytterkanter. Se bifogat yrkande. Det är framförallt Martin Wannholt och Mats Ahdrian som lyssnat in de närboende medan jag hjälp till att formulera yttrandet.

Därmed har vi gjort vad vi kan göra utifrån från fastighetsnämndens mandat. Många av de övriga frågorna / invändningarna ligger hos byggnadsnämnden.”

Hela deras yttrande kan ni se här.

9/11 2021: ÄEFs brev till politiker och tjänstemän i Göteborgs Stad

Till: Ledamöter i Göteborgs Stads Fastighetsnämnd och Byggnadsnämnd angående:

 • Stadsbyggnadskontorets Samrådshandling ”Program för Redegatan” Dnr 0725/19 av 2021-03-16

samt

 • Fastighetskontorets samrådsyttrande över Planprogram Redegatan Dnr 0190/20 av 2021-09-20

Från: Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF)

Älvsborg 2021-11-09

ÄEF begär att samrådsförfarandet för programmet görs om på följande grunder:

 • Samrådet genomfördes och redovisades inte på ett korrekt sätt
 • Bakgrunden till projektet redovisas dåligt eller felaktigt
 • Flera utredningar och analyser (trafik, skolsituation) var ofullständiga eller saknades vid samrådet
 • Viktiga berörda grupper bereddes ringa möjlighet att deltaga
 • Åsikter som kommit in från berörda redovisas inte i samrådsanalysen
 • Tjänstemän ovilliga att informera ”allmänheten” om fortsatt utveckling
 • Slutsatsen av samrådet är ofullständig och tendentiös

ÄEF för en utveckling som bereder väg för service, idrott, handel, bostäder och samvaro inom området. Vi är för en förändrad struktur i det lite trista industriområdet, men det måste vara i en skala och utformning som passar in och gör det nya området attraktivt. ÄEF vill understryka vikten av medborgardialog värd namnet, och i linje med Göteborgs Stads uttalade riktlinjer och visioner, såsom Översiktsplan, Agenda 2030, etc.

ÄEF har följt processen för planprogrammet, dels genom att delta i samrådet, dels genom kontakt med medlemmar och boende i stadsdelen Älvsborg. ÄEF bjöd 25 oktober in till ett allmänt möte där Stadsbyggnadskontoret bereddes plats att deltaga och redogöra för nuläget och förklara sina framförda ståndpunkter.

Dock avböjde Stadsbyggnadskontoret medverkan med motiveringen att ”tyvärr kan vi inte informera/delta i möten med allmänheten. Det är för många i området som vill träffa oss, det är bostadsrättsföreningen, idrottsföreningarna osv.”.  Även ledamöter från Fastighetsnämnden inbjöds, och nämndens ordförande Mats Ahdrian (KD) samt Catrin Bengtsson (M), ersättare, deltog i mötet.

ÄEF har gjort en genomgripande analys av samrådsdokument och yttrande, samt tagit del av inspel från berörda som i dagsläget inte verkar ha funnit något som helst gehör. Vi anför nedan de viktigaste punkterna i vår kritik av planprogrammet, samrådet och underlagsanalysen.

Vi ber nu politiker och tjänstemän att ta denna möjlighet att göra rätt, och verka för att göra om samrådet och analysen av detsamma. Alternativet blir med största sannolikhet många och långdragna överklagandeärenden.

Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård

Ordförande

www.äef.nu

Planprogrammet (Dnr 0725/19) (Ordagrant ur Planprogrammet)ÄEFs kommentar
Att stadsutveckla området Redegatan och Påvelunds natur- och idrottsområde skapar flera nya värden.Planprogrammet beskriver inga nya värden, utan tvärtom hur befintliga värden undergrävs till förmån för storskaligt bostadsbyggande.
Rekreationsområden stärksEtt mycket tveksamt påstående, när man istället förespråkar att exploatera det befintliga naturområdet.
”Det finns en pågående planering och utvecklingsintressen”Varför denna planering pågår, och med vem, redovisas inte.  Det är särintressen – idrottsföreningar ihop med byggföretag – som tillåts sätta agendan för planprogrammet och påverka en hel stadsdel.
Det finns behov av att skapa en struktur och stadsmiljö så att omvandlingen kan bidra till ett lokalt stadsliv och komplettera med det som saknas i området.Det redovisas ingen grund för detta antagna behov av stadsmiljö.
I dagsläget finns en del otydliga kopplingar till omgivande områden i beyggelsen.Tvärtom så finns tydliga kopplingar till omgivande områden, framför allt genom idrottsanläggningarna och service i området
Den viktiga kopplingen till och från spårvagnshållplatsen kan utvecklas för att omhänderta det flöde av människor som rör sig här.Inget framförs i planprogrammet om hur denna utveckling skall göras, eller hur man skall lösa konflikten mellan gatutrafik och kollektivpassagerare. Trafikutredning saknas.
Trafikmiljön skall utredas i ett senare skede.Trafikmiljön måste utredas grundligt i ett tidigt skede, och hänsyn måste tas till den utökade trafik som kommer att skapas genom utbyggd idrottsverksamhet.
Området är ofta tomt och mörkt på kvällar och helger. Få bostäder och många stängda bottenvåningar gör att området upplevs otryggt.De som idag använder området har ingen upplevelse av otrygghet. Den redovisade otryggheten kommer sig av ett otillräckligt och tendentiöst urval av fokusgrupp vid barnkonsekvensutredningen.
Idrottsområdet behöver utvecklas så att områdets identitet som mötesplats för alla stärks.Inga belägg läggs fram för att idrottsområdets identitet behöver stärkas. Tvärtom, vad idrottsområdet behöver är bättre lokaler för breddidrott och idrott för barn och unga i ett område med redan stark identitet. Inget framkommer i planen om hur detta kan ske.


Samrådsyttrandet från SBK (Dnr 0190/20) (Ordagrant ur yttrandet)ÄEFs kommentar
Intentionen i planprogrammet är att inte använda skattemedel för finansiering av övergripande anläggningar som parker och torg inom planprogrammet.Denna intention betyder särintressen får möjlighet att sätta agendan för vad som skall exploateras.
Fastighetskontoret anser att planprogrammet ändå ska stödja exploatering av grönområdets ytterkanter i syfte att skapa fler bostäder i detta attraktiva lägeDet har alltså inget med visioner om ett positivt tillskott till området att göra, bara att tillgodose vinstintressen.
Planprogram Redegatan omfattar ett attraktivt område i den västra delen av Göteborg som till stor del är bebyggt med småhus. En utveckling med bostäder i flerbostadshus bedöms därmedlämpligt ur det sociala hållbarhetsperspektivet.En ologisk slutsats. Det är ett attraktivt område, så därför är det bra med höghus där?
Programmets förslag till omvandling förväntas bidra till en ökad trygghet i områden genom att öka andelen bostäder och minska den funktionsseparerade strukturenEn ytterligare spekulativ slutsats. Varför skulle tryggheten (som redan är god) ökas av att det blir ett bostadsområde med stora huskroppar runt tomma gator?
Utvecklingen av Påvelunds naturområde och idrottsplats förväntas utveckla och stärka dessa målpunkter samt även här bidra till en mer trygg miljö genom ökad närvaro och rörelse i området.Naturområdet skall ju istället exploateras! I underlaget finns inget om hur idrottsplatsens skall förbättras. Ett tidigare förslag om en elitarena nämns inte. En sådan är inte heller att ses som ett allmänt behov, däremot en förstärkning av breddidrott och tillgänglighet (=p-platser!) för att utnyttja denna.
Parallellt med planprogrammet arbetar fastighetskontoret med en markreservation för bostäder och idrott.Detta är själva drivkraften i planprogrammet, men av någon anledning pågår arbetet parallellt! Varför inte redovisa detta inom planprogrammet?
Grundskoleplatser behöver tillskapas utanför programområdet genom en utbyggnad av Hagenskolan.Ingen diskussion om hur detta skulle vara möjligt på den K-märkta Hagenskolan togs upp.
Att helt utesluta bebyggelse i naturområdet kan innebära ett minskat antal nya bostäder inom programmet, och riskerar att medföra att markreservationen faller ifall andelen bostäder minskar. Det är intäkten från en försäljning av dessa som är tänkt att finansiera byggnationen av idrottshallarna.Klartext: Exploatörernas intäkter skall finansiera ”idrottshallar”, som dock inte närmare preciserats. Detta är drivkraften i planprogrammet, inte behöv och önskemål från medborgarna.
Fastighetskontoret anser därför att planprogrammet bör möjliggöra för viss bostadsstadsexploatering i grönområdets ytterkantTrots naturvärden och medborgarnas åsikter anser FK att grönområdet bör exploateras.

ÄEFs presentation från mötet 25 oktober 2021 finns här

Redegatans planprogram: Fastighetskontorets samrådsyttrande inför Fastighetsnämndens möte 18/10

Hela yttrandet finns här.

Idrottsarenan som inte togs upp alls i samrådet är tillbaka med kraft:

”Att helt utesluta bebyggelse i naturområdet kan innebära ett minskat antal nya bostäder
inom programmet, och riskerar att medföra att markreservationen faller ifall andelen
bostäder minskar. Det är intäkten från en försäljning av dessa som är tänkt att finansiera
byggnationen av idrottshallarna. Därmed riskerar även idrottsanläggningarna att inte
kunna utvecklas, vilket kontoret anser vara en viktig del i utvecklingen av området.

Fastighetskontoret anser därför att planprogrammet bör möjliggöra för viss
bostadsstadsexploatering i grönområdets ytterkant då detta enligt NVI endast bör ha en
liten negativ inverkan på naturvärdena. Då denna del av planprogrammet utgörs av
kommunägd mark, och ingår i markreservation vid Redegatan, föreslås bebyggelse i
ytterkanten av Påvelundsskogen i första hand prövas vidare i ett eventuellt kommande
detaljplanearbete.”

Och under rubriken ”Utmaningar”

”Området är till hög grad bildominerat, med hög framkomlighet för
biltrafik medan kvalitén för gående och cyklister är mer begränsad
genom brister i trafikseparering och korsningspunkter.
I dagsläget finns en del otydliga kopplingar till omgivande områden
i beyggelsen. Det saknas till viss del offentliga platser att uppehålla
sig på. Den viktiga kopplingen till och från spårvagnshållplatsen kan
utvecklas för att omhänderta det flöde av människor som rör sig här.
Påvelunds natur- och idrottsområde är ett uppskattat och välbesökt
utflyktsmål men saknar tydliga entréepunkter och tillgängliga ytor
av parkkaraktär, samt ligger någon undanskymt bakom bebyggelsen.
Entréer till och relationen mellan natur- och idrottsområdet är idag
otydliga och har möjlighet att utvecklas och förtydligas.
Området är ofta tomt och mörkt på kvällar och helger. Få bostäder
och många stängda bottenvåningar gör att området upplevs otryggt.”

Från vandringen runt Redegatan 25 september

Arne Person, högtalarbärare, och Fleming Nilausen, presentatör från ÄEFs styrelse inleder vandringen
Några av deltagarna på Redegatsvandringen
Några fler deltagare, med Margareta Johansson från ÄEF i förgrunden

/

Ny skiss från Stadsbyggnadskontoret

Samrådspresentation från Stadbyggnadskontoret finns här

Det finns en detaljplan för området, upprättad så sent som 2007:

Juni 2021

Arne Persson, styrelseledamot i ÄEF och medlem i föreningen Staden Vi Vill Ha, var på ett möte med Socialnämnden Sydväst där han ställde frågor och fick skriftligt svar av ordföranden (se nedan). Som en uppföljning till mötet kommer han med ett förslag som skulle kunna bidra till att ÄEF kan spela en roll i utformningen av planprogrammet.

Svar avseende frågor som ställdes till Socialnämnd Sydväst under öppet förmöte 2021-05-26  

Hej! Tack för det spännande projektförslaget, härligt med engagemang.  För att gå in i ett projekt som behovspartner behöver förvaltningen ha identifierat om det är behov och lösningar förvaltningen kan ta ställning till, tyvärr är det för kort om tid i detta specifika fall. Vi i nämnden har fått information från förvaltningen kring detta. 

Vi instämmer i att det kan utvecklas till en mötesplats för området. Att stärka medborgarnas delaktighet och inflytande är en fråga som staden jobbar med och det kan förbättras på flera sätt. Den aktuella ytan närmast spårvägen ägs av privata markägare. Staden kan med detaljplaner styra förutsättningarna för byggnationer på den privata marken men kan inte styra innehållet. Det fråntar såklart inte möjligheten med en samverkan mellan staden, medborgare och den privata aktören.  

Socialförvaltningen Sydväst arbetar samtidigt med en ansökan till Vinnova med deadline samma datum, den 15/6. Den ansökan görs inom utlysningen Social hållbarhet i den fysiska miljön. Därför är det svårt att gå in i ytterligare ett projekt hos samma finansiär, under samma tidsperiod. Socialförvaltningen meddelar därför att de inte har möjlighet att gå in som samverkanspart i ert projekt, men vill gärna utveckla samverkan med er för att få er kunskap om de förutsättningar och behov som finns för området inom samhällsplanering och demokrati.  

Vår förvaltning har haft kontakt med Förvaltningen för Konsument och medborgarservice angående er förfrågan och de är tacksamma för att ni blev rekommenderade att ta kontakt med dem, då projektförslaget med dessa långtgående idéer är viktiga att känna till.  I och med att stadsdelsförvaltningarna avskaffades i årsskiftet, så fick Nämnden för Konsument- och medborgarservice flera nya demokratiuppdrag från Kommunfullmäktige.  

De ser att det är viktigt att ha en fortsatt kontakt med er organisation, men beskedet som också muntligen lämnats till er är att Förvaltningen för Konsument-och medborgarservice inte kan gå in i ett projekt som behovspartner då det är för kort tid för att identifiera om detta är behov och lösningar som förvaltningen kan ta ställning till.  

Det är ett för tidigt skede för förvaltningen för Konsument- och medborgarservice att utifrån de nya demokratiuppdragen veta vilka behov och lösningar vi behöver i de olika områdena i staden.    Vi i Socialnämnd Sydväst tackar för era synpunkter. 

Med vänliga hälsningar Lena Olinder (M) ordförande för Socialnämnden Sydväst GÖTEBORGS STAD

Arne Perssons svar till Socialnämnd Sydvåst (7 juni)

Tack för ert svar! 

Vi förstår att tiden är för kort och att det är svårt att gå in i ytterligare ett projekt hos samma finansiär (VINNOVA), under samma tidsperiod.  Vi i Staden Vi Vill Ha kommer inte heller att få fram någon samverkanspart innan den 15 juni och kan därför inte lämna in någon ansökan. Detta har fött tanken att ni istället skulle kunna adjungera oss i ert projekt så att vi kan utveckla en samverkan för att få kunskap om de förutsättningar och behov som finns för såväl Redegatan som andra områden i sydväst inom samhällsplanering och demokrati. 

Vi har våra möten hos Studiefrämjandet och har resonerat med dem om samverkan om att bland annat få tillgång till ett permanent rum för utveckling av ett demokratirum/flödesrum.   Vi fick ett svar från Studiefrämjandets verksamhetscontroller riktat till vår representant: ”Jag anser att din idé låter spännande och skulle gärna vilja veta mer kring vad du planerar och hur du rent praktiskt tänker att vårt stöd skulle kunna se ut.” Vi kommer under hösten att utveckla detta rum och förhoppningsvis få igång studiecirklar.  

Projektet, som er ansökan till Vinnova gäller, vill främja aktörer och innovationer, som syftar till att ta nästa steg i utveckling och implementering av modeller och arbetssätt med målet att integrera sociala värden i utvecklingen av fysisk miljö. Där kan Älvsborgs Egnahemsförening, i vars styrelse jag sedan många år är ledamot, bli en betydelsefull inspirationskälla och informatör till hela stadsdelen för integrering av sociala värden i utvecklingen av fysisk miljö. En styrelseledamot i Älvsborgs Egnahemsförening är medskapare till boken att bygga mötesplatser och är väl förtrogen med såväl skolorna som övriga fastighetsägare inom Redeområdet

Om ni i ansökan kan få med en post om adjungerande sociala organisationer som Staden Vi Vill Ha, Älvsborgs Egnahemsförening samt Nämnden för Konsument- och medborgarservice, kan resultatet bli holistiskt och en förebild för övriga delar av Göteborg och regionen. Då kan vi få den samverkanutveckling, utan partnerskapsavtal, för att få varandras kunskaper om de förutsättningar och behov, som finns för exempelvis Redeområdet inom samhällsplanering och demokrati.

Jag har under helgen haft kontakt med styrelserna för såväl Staden Vi Vill Ha som Älvsborgs Egnahemsförening, vilka ser det som mycket positivt och angeläget att få till stånd en sådan lösning, som kan leda till en innovation som kan skalas upp.

Göteborg 2021 06 06  Arne Person för Staden Vi Vill Ha 

Socialnämnden Sydväst svarar med vändande ebrev (7juni)

Hej! Det låter riktigt bra. På ett eller annat sätt ska vi kunna involvera er och ta tillvara era tankar och er kunskap. Vi hörs igen, jag talar med förvaltningen om detta. Åsa,
vi kan tala om det på nästa presidiemöte.
Kopia: Åsa Aguayo Åkesson

Med vänliga hälsningar Lena Olinder (M) ordförande för Socialnämnden Sydväst

April 2021

ÄEF skickade innan 30 april in sina synpunkter, liksom flera andra närboende och sakägare som välvilligt låtit oss publicera dem här. Alla inlagorna finns under fliken ”Inlägg” på förstasidan.

Vi var på samrådsmöte 14 april angående PLANPROGRAMMET för Redegatan som presenterades av ett antal tjänstemän från Göteborgs Stad. Detta är inte ett juridiskt bindande dokument, och kan således inte överklagas, men man kan komma med synpunkter. Dessa skall skickas enligt nedan. ÄEF ämnar inkomma med synpunkter, och mottager gärna sådana också från er medlemmar.

Det var en lång presentation, och svårt att notera all information, men några punkter följer nedan:

 • Man planerar blandad bebyggelse med stort inslag av bostäder, totalt ca 1300. Dessa skall ligga i flerbostadshus med 2-6 våningar. Lägre hus närmare befintlig villabebyggelse, och högre mot Fågelvägen.
 • Finansieringen skall huvudsakligen ske genom ”exploateringsbidrag”, vilket betyder att de enskilda fastighetsägarna/byggbolagen själva skall finansiera byggandet. Staden investerar bara i vissa projekt, som förskolor och skolor.
 • Dock – skola kommer inte att byggas inom området, utan man skall bygga ut Hagenskolan på dess befintliga mark.
 • Industriområdet skall brytas upp med smågator på längden och tvären.
 • Kollektivtrafiken anses väl tillgodosedd av den befintliga spårvägen, och övergångsstället vid T. Segerstedtsgatan kommer att vara en viktig entrepunkt.
 • På frågan om spårvagnskapaciteten kommer att räcka svarades att man planerar för längre spårvagnståg, och alltså längre hållplatser. Men varma sommardagar är det svårt att garantera plats.
 • P-platser för de boende planerades, dock något oklart var och hur mycket.
 • För närvarande har man en idé om att använda parkeringsplatsen vid fotbollsplanen till att bygga förskola.
 • Naturvärdesinventering har gjorts, vilket resulterat i att området förbi 7-mannaplanen i skogen skall göras till en attraktiv park, med bänkar att sitta på.
 • Man har frågat barnen hur de ser på området
 • Det finns sex (6) positiva planbesked i området

Det som inte fanns med i presentationen:

 • Arena för Önnereds handbollslag
 • 8-vånings punkthus ovanför ÄFFs barack

Alla frågor som kom från de deltagande är samlade här (pdf):

Text från Göteborgs stads hemsida:

Digitalt samrådsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 14 april klockan 17-18.30
Länk till samrådsmötet

Tänker du ansluta till mötet vid en dator kan du nå mötet via en webbläsare, då är det också möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-04-30

Enligt Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-09, §54, pågår planering inför samråd om program för Redegatan inom stadsdelen Älvsborg. Här kan man bland annat läsa att ”Förväntat tillskott om 1300 bostäder, 40 småhus, 150 förskoleplatser och en bostadsnära park i Påvelunds naturområde”.

Redegatan ingår nu i Startplan 2021, vilket torde betyda att planeringen tar fart. Om vi tittar på området som redovisas på den (dåliga) kartan så sträcker det sej hela vägen från Torgny Segerstedtsgatan-Fågelvägen och långt in i grönområdet vid motionsslingan. Här tycks också idrottsanläggningarna som vi har noterat under fliken ”Påvelunds idrotsscenter” ingå.

Vi i ÄEF ställer oss särskilt tveksamma till formuleringen angående ”Måluppfyllelse”:

Planen bidrar med bostäder och verksamheter och kompletterar med flerbostadshus i ett område som idag domineras av enbostadshus

Vem efterfrågar en sådan komplettering? Och har vi inte redan ett våldamt ökat inslag av flerbostadshus i området – t ex Toredammsprojektet som tycks växa över alla bredder.

I Startplan 2021 finns inte mycket konkret om vad som pågår eller kan förväntas, men det kommer väl efterhand information som vi skall försöka hålla koll på. Ärendet kallas ”0725/19 (obs Dnrprogram) Etapp 1 ur Program Redegatan, bostäder och service mm.”, och skall syfta till att bygga 250 bostäder. Antagligen är det ett ”program” eftersom det är flera objekt som skall ingå.

Den låga byggnaden i förgrunden innehåller för närvarande Hemköp och stadsdelsnämnd

Planer för påbyggnad av gamla teleskolan och bakom Hemköp och stadsdelskontoret

Åter till Projektsidan.