Gångväg Styrbordsgatan-Ängholmsbron

2024 Utredning på remiss

Det börjar röra på sig: Stadsbyggnadskontoret har gjort en studie om hur man kan gå tillväga och vad som skall göras. Förslaget har skickats ut till sakägare, inklusive dem som har servitut i området. Vi har fått nedanstående beskrivning av en av dem.

2021

Göteborgs stad har tagit fram en detaljplan för en gångväg mellan Ängholmsbron och Styrbordsgatan. Den blev antagen 2016 och vann laga kraft 2017, men ännu (2021) har inget hänt.

Syftet med detaljplanen är att uppföra en allmän gångförbindelse med gångväg och brygga mellan för att möjliggöra allmänhetens tillträde och underlätta att gå längs med strandområdet. Bakgrunden till beslutet bottnar i en längdragen tvist och ett behov att säkerställa åtkomst och fri passage på kommunens egen mark.

Hela detaljplanen finns här: Detaljplan för allmän gångförbindelse mellan Ängholmsbron och Styrbordsgatan 1480K-2-5286

och naturligtvis också på kommunens hemsida. På Stadsbyggnadskontoret har planen diarienummer 0740/09 och på Fastighetskontoret 2730/12.

Nedan visas översiktskarta över området, med den planerade gångvägen markerad, och på nästa bild det område som omfattas av strandskydd efter 2012.

Åter till Projektsidan.