Billingen nybyggnation

September 2023: ÄEF skickar besvär över domen till MMD

Vänersborgs Tingsrätt, Mark o Miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg

Dom i ärende: P 5422-22 av den 2023-07-04

Saken: Detaljplan för bostäder väster om Billingsgatan inom stadsdelen Älvsborg i Göteborgs kommun.       

Klagande: Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) Box 4045 426 04 Västra Frölunda

I rubricerade ärende har domstolen avvisat ÄEF som rättmätig part att ingå i gruppen som har rätt att överklaga Göteborgs Kommuns detaljplanering i berört område. Man hänvisar till föreningens stadgar och anger att det huvudsakliga ändamålet med föreningens verksamhet inte är att bevaka kulturmiljöintressen:

Älvsborgs Egnahemsförening har enligt sina stadgar följande ändamål. Att tillvarata medlemmarnas intresse av att samverka gentemot myndigheter och företag i frågor om stadsplanering, kommunal service, kulturutbud, kulturminnesvård m.m. som berör stadsdelen Älvsborg. Verksamheten skall främja trivsel och god boendemiljö i området.

Föreningsstadgarna beskriver först och främst att föreningens ändamål är att verka i frågor om stadsplanering och kommunal service i vid bemärkelse. Även om föreningens ändamål till en del kan omfatta tillvaratagande av kulturmiljöintressen så bedömer domstolen att detta ligger vid sidan av föreningens huvudsakliga ändamål. Föreningen har alltså inte ett sådant ändamål att den ska ges rätt att överklaga ett beslut att anta en detaljplan med hänvisning till kulturmiljöintressen. ”[1]

Domstolen har anlagt en mycket generell syn på hur föreningens stadgar skall tolkas, och att de ämnen som listas först är de huvudsakliga ändamålen. Denna tolkning är totalt främmande gentemot ÄEF:s uppfattning om vad som ingår i föreningens uppdrag.

Varje beslutsområde som berör utvecklingen inom stadsdelen Älvsborg och som anges med exempel i stadgarna blir när sådan fråga aktualiseras ett 100-procentigt huvudfokusområde. Det anges klart och tydligt att föreningen skall bevaka beslut från myndigheter och det avser samtliga ärenden som föreningen anser försämrar en för innevånarna god boendemiljö. I detta fall inte bara för de i området bosatta personerna.

Det är naturligtvis inte så att när ett myndighetsbeslut kommer till föreningens kännedom att de i stadgarna angivna beslutsområden (som anges som exempel) skall graderas i förhållande till ett ”huvudsakligt ändamål”, så att frågor avseende kulturintressen skall ägnas 10 %, bostadsbyggande 20%, kommunala samfärdselfrågor 25% osv., utan varje fråga som kommer upp inom vilket ämnesområde som helst som berör stadsdelen Älvsborg blir ett huvudsakligt område till 100%. Domstolen anlägger en förenklad och verklighetsfrämmande syn på den verksamhet föreningen tagit sig an att bevaka. 

Dessutom verkar domstolen ha en mycket snäv syn på vad kultur är, nämligen där ordet ”kultur” nämns. Men det är inte bara statyer, målningar och fontäner som är kultur; stadsbyggnad, boende, service och trivsel är också kultur.

Med domstolens synsätt skulle föreningen inte kunna gå in i en enda sakfråga för bevakning utan att bli avvisade som icke behöriga att agera i en fråga som berör tilltänkta beslut från olika myndigheter.

Domstolen hänvisar till domen i ärendet Snäckan 8 vilken sedermera i Högsta Domstolen och i Miljööverdomstolen gav föreningen St Eriks rätt att överklaga Stockholms kommuns detaljplaneförslag. Det man i miljödomstolen hänvisar till är skrivningen ”huvudsaklig verksamhet”. ÄEF menar att samtliga frågor som berör förändrad boendemiljö till det sämre i enlighet med vad föreningen tidigare anfört är en huvudsaklig verksamhetsinriktning. ÄEF är inte i sin roll en enfrågeorganisation hänvisad till endast ett ämnesområde utan en organisation som har varje uppkommande fråga som ”huvudsaklig” om/när dessa berör stadsdelen Älvsborg .   

ÄEF anser att domstolen på felaktiga grunder förvägra föreningen rätt att ingå som överklagande part. Detta domslut bör därför upphävas på denna grund.

I det fall domstolen inte anser sig kunna ändra domslutet genom en omprövning önskar ÄEF  att ärendet vidarebefordras till Miljööverdomstolen för fortsatt bedömning vad gäller rätten att agera som klagande part i målet.

På grund av semestertid har klagofristen i sig överskridits men föreningen menar att domen på felaktig grund inneburit en stor belastning att inte få de sakliga argumenten prövade i vederbörlig ordning.

Göteborg den 2 september 2023 Älvsborgs Egnahemsförening Anders Ellegård, ordförande


[1] Ur Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och mijlödomstolen. DOM P5422-22 s.5 (se dokument nedan)

4/7 2023 (precis till semestern): Dom – ÄEF anses inte vara sakägare av MMD

Domen ligger här för läsning eller nedladdning.

(7/2 2023) MMD ber om komplettering av ÄEFs överklagande

MMD undrar om ÄEF verkligen är berättigade sakägare och ber ÄEF komplettera. De skickar också hjälpsamt nedanstående information. Då vi anser att ÄEF fyller kraven i dessa paragrafer har vi skickat in den begärda informationen och förväntar oss nu att bli godkända som sakägare.

”Det finns särskilda bestämmelser om klagorätt för miljöorganisationer (se 16 kap. 13 §
miljöbalken, 13 kap. 12 § plan- och bygglagen och rättsfallet ”Snäckan 8″, NJA 2020 s. 641, med där gjorda hänvisningar). För rätt att överklaga ska en sådan organisation bl.a. enligt sina stadgar ha som syfte att ta tillvara naturskydds- eller miljöskydds- eller kulturmiljöintressen, ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år och ha lägst 100 medlemmar. Om ni anser er ha rätt att överklaga på sådan grund bör ni ge in handlingar som visar att er organisation uppfyller dessa krav (organisationens stadgar, medlemsmatrikel etc).”

Vänersborgs TR P 5422-22 Aktbil 7 (002).pdf

(26/12 2022) ÄEF överklagar till Mark- och Miljödomstolen:

Överklagande av kommunfullmäktiges i Göteborg beslut gällande detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg, diarienummer 0998/22

Älvsborgs Egnahemsförening yttrar sig som representant för drygt 200 medlemshushåll i stadsdelen Älvsborg, Göteborg.

Vi anser att det intrång som görs i grön- och rekreationsområdet Stora Billingen i och med den i år ändrade detaljplanen för området är till men för vår stadsdel. Det visar på en trend att allt mer kringskära och stycka upp allmänna områden till förmån för privata vinstintressen. Tillvägagångssättet har varit att efter bygglovsansökan omdefiniera gränserna för rekreationsområdet så att den berörda delen läggs utanför området. Vad är då dessa översiktsplaner värda?

Vi fruktar att metoden att exploatera gemensam mark att omdefiniera skyddsvärda områden i nya översiktsplaner efter privata intressen kommer att bli vanligare om metoden vinner insteg i planeringen. Detta är en fråga av principiell betydelse och Göteborgs kommunfullmäktiges beslut bör därför återremitteras.

Göteborg 26/12 2022

Anders Ellegård, ordförande

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING

Box 4045

426 04 VÄSTRA FRÖLUNDA

(24/11 2022) Kommunfullmäktige godkände Byggnadsnämndens förslag.

(4/10 2022) Ärendet tillstyrkt i Byggnadsnämnden den 23 augusti. Det skall dock upp i kommunfullmäktige på grund av det känsliga läget.

Granskning av detaljplan för Bostäder vid Billingegatan

Fram till 6 april 2022 är sista chansen att komma in med sunpunkter på detaljplanen. ÄEF fick nedanstående inbjudan av Stadsbyggnadskontoret eftersom vi redan yttrat oss i frågan.

Ärendet ligger nu på Fastighetskontoret för beredning

Byggnadsnämnden tog ingen hänsyn till naturintressen eller andra inlägg, utan valde att fortsätta exploateringsprocessen. Ärendet ligger nu på Fastighetskontoret, där man kan följa den fortsatta utvecklingen: Älvsborg – Bostäder väster om Billingegatan – Plan- och byggprojekt – Göteborgs Stad (goteborg.se) (Denna länk kräver inloggning med Bank-ID),

Naturskyddsföreningen motsätter sej exploatering vid Billingegatan

September 2021: Samråd om upprättande av Detaljplan som strider mot Översiktsplanen

Detaljerad information finns på Göteborgs Stads hemsida

Den privata byggherren och markägaren har under årens lopp gjort ett antal försök att få bygga på sin mark. Det började för ca 20-25 år sedan då han ville bygga 25 villor. Det blev en stor protest från grannar och boende på Billingegatan. Han har försökt några fler gånger med minskat antal villor. Det gjordes detaljplan gällande Billingegatan som godkändes 2008. Kretslopp och vatten gjorde grävningar för avlopp och kommunalt vatten 2018.

Grannar och boende på gatan har inte hört något gällande markägarens planer om att få bygga på länge. Vi tänkte att han hade släppt detta.

Så helt plötsligt en dag hittade vi detta projekt som pågår nu.  Ingen information har getts till grannar om detta. Av handlingarna som vi begärt ut verkar det långt gånget.

Handläggaren på fastighetskontoret säger att det kommer ut till berörda när det är dags. Området som det gäller visas på kartan nedan. Stadens projektdirektiv hittar du här: Projektdirektiv och projektplan Billingen. Dokumentet innehåller många bra kartor och uppgifter om preliminära bedömningar. Minnesanteckningar från stadens startmöte finns här: Startmöte Bostäder Väster om Billingegatan minnesanteckningar. Notera att anteckningarna är fulla av jargong och förkortningar och lite svåra att följa för den som inte är heltidsbyråkrat.

Åter till Projektsidan