Billingen nybyggnation

(4/10 2022) Ärendet tillstyrkt i Byggnadsnämnden den 23 augusti. Det skall dock upp i kommunfullmäktige på grund av det känsliga läget.

Granskning av detaljplan för Bostäder vid Billingegatan

Fram till 6 april 2022 är sista chansen att komma in med sunpunkter på detaljplanen. ÄEF fick nedanstående inbjudan av Stadsbyggnadskontoret eftersom vi redan yttrat oss i frågan.

Ärendet ligger nu på Fastighetskontoret för beredning

Byggnadsnämnden tog ingen hänsyn till naturintressen eller andra inlägg, utan valde att fortsätta exploateringsprocessen. Ärendet ligger nu på Fastighetskontoret, där man kan följa den fortsatta utvecklingen: Älvsborg – Bostäder väster om Billingegatan – Plan- och byggprojekt – Göteborgs Stad (goteborg.se) (Denna länk kräver inloggning med Bank-ID),

Naturskyddsföreningen motsätter sej exploatering vid Billingegatan

September 2021: Samråd om upprättande av Detaljplan som strider mot Översiktsplanen

Detaljerad information finns på Göteborgs Stads hemsida

Den privata byggherren och markägaren har under årens lopp gjort ett antal försök att få bygga på sin mark. Det började för ca 20-25 år sedan då han ville bygga 25 villor. Det blev en stor protest från grannar och boende på Billingegatan. Han har försökt några fler gånger med minskat antal villor. Det gjordes detaljplan gällande Billingegatan som godkändes 2008. Kretslopp och vatten gjorde grävningar för avlopp och kommunalt vatten 2018.

Grannar och boende på gatan har inte hört något gällande markägarens planer om att få bygga på länge. Vi tänkte att han hade släppt detta.

Så helt plötsligt en dag hittade vi detta projekt som pågår nu.  Ingen information har getts till grannar om detta. Av handlingarna som vi begärt ut verkar det långt gånget.

Handläggaren på fastighetskontoret säger att det kommer ut till berörda när det är dags. Området som det gäller visas på kartan nedan. Stadens projektdirektiv hittar du här: Projektdirektiv och projektplan Billingen. Dokumentet innehåller många bra kartor och uppgifter om preliminära bedömningar. Minnesanteckningar från stadens startmöte finns här: Startmöte Bostäder Väster om Billingegatan minnesanteckningar. Notera att anteckningarna är fulla av jargong och förkortningar och lite svåra att följa för den som inte är heltidsbyråkrat.

Åter till Projektsidan