Vad vill ÄEF?

Älvsborgs Egnahemsförening arbetar för en god boendemiljö och trivsel i Älvsborg. Vi gör det genom starka nätverk mellan människor, och kontakter med myndigheter och företag i frågor om stadsplanering, kommunal service, kulturutbud, kulturminnesvård m.m.

Älvsborg är en unik del av Göteborg. Stadsdelen rymmer vackra naturområden och kulturhistorisk bebyggelse från många olika epoker. Här finns kustnatur med hisnande utsikt och strövområden, hamnmiljöer och välskötta hus från 1700-talet och framåt. I Älvsborg finns starka nätverk mellan människor, vilka understöds av alla de små centrumbildningar som bildats kring spårvagnslinjens hållplatser och andra knutpunkter.

Älvsborgs Egnahemsförening grundades 1928 och har genom åren drivit olika frågor av intresse för de boende i stadsdelen sedan dess. Enligt stadgarna är ÄEF en ideell förening, som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen av att samverka gentemot myndigheter och företag i frågor om stadsplanering, kommunal service, kulturutbud, kulturminnesvård m.m. som berör stadsdelen Älvsborg.  Verksamheten skall främja trivsel och god boendemiljö i området.

ÄEF deltar i utvecklingen av stadsdelen genom att presentera förslag på utvecklingsmöjligheter för olika områden, som till exempel Saltholmen som skulle kunna bli en pärla för göteborgarna med möjlighet till många fler aktiviteter och mötesplatser än idag. Vi engagerar oss i trafikfrågor och var drivande i utformningen av Nya Varvet-motet. Vi försöker driva på så att naturområdena blir tillgängliga genom stigar och stråk, och vi driver på för förbättring av cykel- och gångbanor genom stadsdelen.

Idag är det ett hårt tryck på att bygga mer i stadsdelen. Vi i Älvsborgs egnahemsförening anser att det är mycket viktigt att varje byggprojekt bidrar till en ännu bättre helhet. Alla byggprojekt måste ta sin början i en önskan att skapa en ännu mer attraktiv stadsdel, inte att bara att maximera yta. Nya byggnader kan skapa kvaliteter i ökad service och nya arkitektoniska former, men de kan också bli klumpiga tillskott som förstör natur- och kulturmiljön.

Vi vill att ny bebyggelse tar utgångspunkt i följande;

  • Förstärk stadsdelens unika karaktär, bygg i harmoni med landskapet och den äldre bebyggelsen
  • Förtäta på platser som redan är anspråkstagna av t ex parkeringar och äldre industribyggnader
  • Ställ krav på aktiva bottenplan och noggrann arkitektonisk utformning när det byggs på platser där många människor rör sig
  • Riv inte villor för att bygga flerbostadshus
  • Värna om stadsdelens fina naturområden
  • Utveckla hamnmiljöerna till trivsamma mötesplatser för göteborgare och turister
  • Involvera stadsdelens boende tidigt i alla plan- och byggprojekt, och utnyttja människors engagemang i sin hembygd.