Roddföreningen

Nedan är brevet vi skickade till Västtrafik och andra samt Västtrafiks svar:

Lägg inte ner Roddföreningens hållplats!

Hållplatsen Roddföreningen hotas av nedläggning i samband med att längre vagnar skall trafikera spårvägens linje 11. Orsaken anges vara följande:

  1. De nya vagnarna inte kommer att få plats, sista änden kommer att sticka utanför hållplatsen på väg mot staden.
  2. För få personer stiger på/av vid Roddföreningen. Medeltalet anges till 1-3 personer.
  3. Föraren (tidtabellen?) kan tjäna en (1!) minut på de turer där vagnen faktiskt stannar på väg mot Saltholmen.

Älvsborgs Egnahemsförening har drygt 300 medlemmar i stadsdelen: Vi har följande synpunkter på förslaget:

  1. Det är inget problem att slutet av vagnen sticker ut förbi den ordnade hållplatsen, vilket bara gäller på färd mot in mot staden. När det ändå är så få påstigande kan de lätt stiga på i de främre två tredjedelarna av vagnen. På vägen mot Saltholmen finns gott om plats för förlängd hållplats.
  2. 1-3 personer är ett medeltal. Ganska ofta stannar vagnen inte stannar alls av brist på på/avstigande.
  3. Det gör att tidsbesparingen de facto blir betydligt mindre än en minut, och alltså närmast försumbar. Tidsförlusten för potentiella passagerare blir desto mer kännbar.

Hållplatsen betjänar ca 120 fastigheter på Vässingsö mellan Långedrag och Saltholmen, plus verksamheter på själva Roddföreningen med ett hundratal aktiva.  Skolbarn, äldre och bilfria invånare kommer att drabbas av nedläggningen. Staden planerar för närvarande dessutom att tillåta byggnation av ett 36-tal bostäder vid gamla Hjalmar Johanssons båtvarv i Långedrags hamn. Boende där skulle också kunna använda Roddföreningen, men kommer nu med all sannolikhet enbart  att bidra till ökad biltrafik. Parkeringsplatser för roddare saknas helt varför de – som ju givit namnet åt hållplatsen – är helt beroende av spårvägen.

Avståndet till närmsta hållplats kommer att öka från cirka en halv till en kilometer. Den kilometern tillryggaläggs kanske till fots av en ungdom på tio minuter, medan äldre får gå i en halvtimme för att nå spårvägen, alternativt anlita färdtjänst i större utsträckning. Resultatet blir ökat bilåkande, färdtjänst och flera A-traktorer.

Roddföreningen är en av Långedragslinjens äldsta hållplatser (från 1908) och har den enda kulturminneskyddade väntkuren. Vi vänder oss starkt emot att dra in den, och kräver att Västtrafik omprövar sitt förslag, samt att Göteborgs politiker och Göteborgs Spårvägar gör klart att medborgarna behöver sin service.

Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård, ordförande

Ordforande@aef.nu

www.äef.nu

C/C         Politiker i kommunstyrelsen

Göteborgs spårvägar

Göteborgs-Posten

Svar från Västtrafiks kundtjänst 230910

Hej Anders!

Syftet är att öka kapaciteten och attraktiviteten för kollektivtrafiken.

Göteborg är en växande stad och kollektivtrafiken är stommen i persontrafiksystemet. Fler och fler kommer att resa kollektivt i framtiden och vi behöver anpassa kollektivtrafiken efter det. Därför utvecklar vi kollektivtrafiken enligt den gemensamma målbild som finns för kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille som anger att restiderna i kollektivtrafiken ska kortas och att det ska bli plats för fler. Ett led i det är införandet av de nya 45 meter långa spårvagnarna.

Längre vagnar gör att fler personer får plats ombord utan att det blir fler fordon i spårvagnssystemet, som skulle kunna orsaka kö. Färre och större fordon är mer effektiva än många små.

Att ha för täta stopp blir inte attraktivt eftersom resorna då går för långsamt.

Förslaget baseras på en utredning som vi gjort där vi har gjort analyser av avstånd till närliggande hållplatser, planerad stadsutveckling, antal på- och avstigande samt tillgänglighet och trygghet till och från hållplats. Då har vi kommit fram till att de här dels ligger för tätt och har relativt få på- och avstigande.

Jag förstår att detta inte är optimalt för er och kommer ta det vidare till ansvariga.