Toredamm

(7/12 2022) ÄEFs överklagande till MMD

Dom från Mark- och Miljödomstolen

(16/11 2022) Mark och Miljödomstolen (MMD) i Vänersborg kom slutligen den 16 november med sin dom och avslog alla överklaganden utom en detalj om angivande av takhöjd. Hela domen kan läsas eller hämtas nedan. ÄEF överväger nu att överklaga till Mark och Miljööverdomstolen (MMÖD) innan den sjunde december..

(3/10 2022) Mark och Miljödomstolen i Vänersborg väntades komma med beslut i augusti 2022, men inget har skett. Vi kan spekulera i att det kanske inte är så attraktivt med stora byggprojekt i dagens läge med stigande räntor, inflation och allmän osäkerhet. Men vi vet inte.

April 2022: ÄEFs genmäle till Göteborgs kommun angående dess yttrande till MMD

Januari 2022: ÄEFs kompletterande inlaga till Mark- och Miljödomstolen

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING                  Västra Frölunda  27 januari 2022

Box 4045  426 04  VÄSTRA FRÖLUNDA 

www.äef.nu

Till Mark- och Miljödomstolen

VÄNERSBORG

Kompletterande uppgifter till vår skrivelse av den 16 april 2021; Besvär angående detaljplan 0454/12 Göteborgs Stad, nybyggnader vid Toredammen.

Mark- och Miljödomstolens diarienummer P 1888-21 R7

Sedan vårt överklagande våren 2021 har plansituationen i Älvsborg förändrats i betydande grad. Alla våra tidigare anmärkningar mot planen kvarstår, men amplituden av ett flertal omständigheter har avsevärt förändrats i och med att nya planer har blivit höggradigt aktualiserade i närområdet.

Vi konstaterar att Stadsbyggnadskontoret med kraft forcerar fram nya mycket omfattande detaljplaner för det närliggande området runt Redegatan/Torgny Segerstedtsgatan/Fågelvägen och ett mindre men mycket känsligt projekt på toppen av Billingen vid Nya Varvet.  Inom Källfelts område på Nya Varvet vilar dessutom en utgången detaljplan avseende Örnfälts Väg, vilken kan tänkas bli aktualiserad igen, liksom en lagakraftvunnen detaljplan rörande en större kontorsbyggnad och hamnanläggning vid Tångudden.

De förhållanden som med dessa olika planers eventuella genomförande skulle komma att förvärras är;

1. Trafiksituationen runt Hästeviksgatan, Långedragsvägen, Torgny Segerstedtsgatan, Krokebacksgatan och Örnfälts Väg med de känsliga spårvägskorsningarna vid Hagen och Nya Varvet.

2. Skolfrågan för alla åldersgrupper löstes inte på något tillfredställande sätt ens för Toredammsområdet och det blir sannolikt än mer ansträngt med långt över 1000 nya lägenheter söder om Torgny Segerstedtsgatan.

3.Det återstående parkområdet invid Hagenskolan-Toredammen och det ännu någorlunda fredade området på Stora Billingen, kommer att krympa alltmer till förfång för områdets karaktär och tillgång på fritidsaktiviteter. Dessutom har fritidsområdet vid Tranered/Påvelund intill Engelska Skolan nyligen varit aktuellt för exploatering.

Stadens planarbete bedrivs enligt ”tårtbitsprincipen” för att undvika att behöva ta ställning till övergripande frågor som behöver genomtänkta lösningar inom större byggnadsmässigt värdefulla och homogena områden. Även om de ovannämnda nya planerna ännu inte har nått beslutsstadiet så önskar vi att heltäckande lösningar för punkt 1- 3 presenteras innan de ställs ut, samt att Tordedammsplanen i avvaktan härpå under inga förhållanden kan tillstyrkas i den omfattning som föreslagits av kommunen. Ett reducerat exploateringsalternativ för det området har däremot presenterats av ÄEF.

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING

Styrelsen

Anders Ellegård          Bengt Boman

Ordförande                     Adjungerad till styrelsen

Toredammsplanerna bör överklagas!

Här finns Byggnadsnämndens beslutsprotokoll och instruktion för överklagande av sakägare.

Tidigare dom i Mark- och Miljööverdomstolen som underkänner plan med skuggning och insyn

Här kommer tips på ett bra rättsfall som kanske kan användas i överklagan mot utbyggnad Toredamm eller andra planer på byggnationer i området. Det är MMÖD (dvs högsta instans) som bedömt att insyn på villaägares tomter till följd av planerad utbyggnad inte var OK. Planen upphävdes därför. Nedan länk till själva domen:

Kort sammanfattning från en nyhetstjänst. 

Enligt klagandena skulle detaljplanen upphävas med hänvisning till att kommunen tagit större hänsyn till kulturmiljöfrågor i detaljplaner för andra närliggande områden och att detaljplanen skulle innebära olägenheter i form av skuggning och insyn för de boende. Den ökade skuggningen kan inte ensamt anses utgöra sådan betydande olägenhet som avses i PBL men Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den påtagliga insynen som den nya byggnaden skulle medföra för de intillboende är en sådan olägenhet. Den planerade byggnadens tak över bottenvåningen ska utformas som en gård som går att vistas på och skulle placeras ca. 4,5 meter från det närmsta befintliga radhuset. Från den upphöjda bostadsgården kan väntas en omfattande insyn på radhusens uteplatser och med tanke på hur bebyggelsen ser ut i området har de närboende inte haft att räkna med den bebyggelse som medges i detaljplanen. Sammantaget finner Mark- och miljööverdomstolen att den omfattande insynen tillsammans med skuggningen medför en betydande olägenhet för de boende i de befintliga radhusen närmast planområdet. Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen. 

Byggnadsnämnden godkände planen 16 mars 2021

Här är protokollet från Byggnadsnämnden och instruktion för överklagande.

Byggnadsnämnden i Göteborg beslöt vid mötet den 16 mars att fastställa Stadsbyggnadskontorets och Skandias planförslag som du debatterats ett par år. Endast Demokraterna röstade emot. Ett värdefullt område för Göteborg med blandad villabebyggelse och flerfamiljshus som kommer att skadas av en omåttligt stor exploatering. Älvsborg  är en trivsam stadsdel som successivt vuxit fram under  100 år.

Bakgrund

ÄEF har följt ärendet sedan det 2012 presenterades som en måttlig förtätning om 60-80 lägenheter. ÄEF förankrade 2015 ett anpassat förslag om ca. 70 lgh hos grannarna men Stadsbyggnadskontoret (SBK) arbetade vidare med att kraftigt öka exploateringen. Kommunen vill med mottot ”volym framför allt” förvandla det under lång tid framvuxna villasamhället till ”stad” med 3-5 våningshus i trottoarkant, nu innebärande ca. 215 nya lägenheter.

När den hittillsvarande planen slutligen fastställdes 1990 reducerades den föråldrade planen från sextiotalet om ca. 670 lgh, genom att kommunen avstod sin egen byggrätt. Byggnadsvolymen minskades till ca 580 lägenheter, utformningen ändrades och grönområdet mellan Toredammen och Hagenskolan skapades. Det var stor efterfrågan på bostäder även då, men lyhördheten för goda argument och samarbete fanns.

Så påverkas stadsdelen

Det är i synnerhet villabebyggelsen runt högplatån som drabbas av förslaget. Bland hyreshusen är särskilt Stengetsgatan i  nuvarande skick också en oas för många som Skandia och kommunen borde värna bättre om. Effekten av planens höjning med två våningar på de befintliga husen är redan det så betydande att planen måste omarbetas. ÄEF har låtit utföra kompletterande studier som tydligt påvisar betydande negativ påverkan i området.

Planhaveri

Planförslaget innehåller även en tvåvånings förskola i grönområdet mitt på bergsplatån och fordrar en tillfartsgata mellan hyreshusen vid Stengetsgatan! Invid Hagens hållplats planeras också en ny förskola i det redan mycket förskoletäta området. Läget där är lämpligare än i grönområdet vid Toredammen. Koncentrationen av skolor i närområdet är redan stor, liksom trafiken när barnen skall skjutsas med bil. Det finns bättre platser i Älvsborg att förlägga såväl förskolor som de  85 nya lgh som inte får plats i området. Så här skall det tydligen se ut:

Nuvaranade vy från Gnistängen/Nya varvsallén. Foto Bengt Boman
Modell på hur närområdet kommer att te sej

ÄEF och HIT förhandlar och påverkar

I kontakter med SBK under åren har ÄEF och Arbetsgruppen HIT (Hyresgäster i Toredammen) framhållit alla de negativa effekter som överexploateringen skulle medföra. Tekniska frågor om trafik, service, stadsbild, skuggning m.m, har påtalats och utretts formellt, men den samlade effekten tonas systematiskt ned för att inte riskera mantrat: ”volym framför allt”.

När planen nu är godkänd och protokollet justerat torde det behöva godkännas även av Kommunledningen. Det är dock för mycket att hoppas på att denna ändrar beslutet och då måste det hänskjutas till Länsstyrelsen/Mark- & Miljödomstolen för prövning.

Mars 2021:

Ärendet BN0454/12 är nu uppsatt till beslut i byggnadsnämnden – nu 16/3 2021. På kommunens hemsida beskrivs ärendet så här:

Planen syftar till att förtäta det befintliga flerbostadshusområdet lokaliserat sydost om Toredammen. Förtätningen ska ske i form av påbyggnad i två våningar på tre befintliga trevåningshus samt komplettering med fler bostadshus i tre till fem våningar. Planen innehåller även en etablering av en förskola i två våningar som ska innehålla sex avdelningar i den södra delen av planområdet. Sammanlagt planeras för cirka 210 nya lägenheter.”

Mars 2020: Ärendet Toredamm 0454/12 sattes åter upp på dagordningen för byggnadsnämnden 17/3 men men togs ner igen dagen innan.

Februari 2020: Ärendet Toredamm 0454/12 sattes på nytt upp på dagordningen för byggnadsnämnden till den 4/2, men det togs inte upp.

December 2019: Ärendet Toredamm 0454/12 sattes upp på dagordningen för byggnadsnämnden 17/12 men bordlades på grund av att man inte hunnit få fram exploateringsavtalet i tid.

Artikel i GP 29 november 2019

Som en förberedelse för byggnadsnämndens behandling av Toredammsförslaget den 17 december skickade ÄEF en artikel till Göteborgs-Posten som publicerades den 29 november. Inlägget var något redigerat och rubriken var ganska intetsägande, se nedan.

Den fullständiga artikeln som ÄEF skrev den finns i länken nedanför.

Yttrande från Älvsborgs Egnahemsförening och gruppen Hyresgäster i Toredamm till Stadsbyggnadskontoret och Byggnadsnämnden 31/8 2019

Yttrande rörande planförslag för Toredammsområdet Dnr 0454/12

ÄEF har följt detta ärende sedan det 2012 presenterades som ett måttligt förtätningsprojekt om 60-80 lägenheter. ÄEF förankrade 2015 ett anpassat förslag om ca. 70 lgh hos kringboende sakägare m.fl. men Stadsbyggnadskontoret (SBK) har med den tidigare vänstermajoritetens stöd  arbetat vidare med att ytterligare öka exploateringen. Kommunen vill med innebörden ”volym före kvalitet” förvandla det under lång tid framvuxna villasamhället till ”stad” med minst 3-5 våningshus i trottoarkant. Det är mode i vissa kretsar just nu exempelvis från lobbyorganisationen Yimby som har förespråkare i kommunförvaltningen.  Ett opassande mode i områden som detta.

När den nu gällande planen slutligen fastställdes 1990 reducerades den föråldrade ”miljonprogramsplanen” från 1970 genom att kommunen förtjänstfullt avstod sin egen byggrätt inom planområdet. Därmed reducerades byggnadsvolymen, ändrade utformningen och skapade grönområdet mellan Toredammen och Hagenskolan.

Man konstaterade från stadens sida att detta var vad området och omgivningarna maximalt tålde för att bibehålla god arkitektur och god stadsbyggnad. Det var stor efterfrågan på bostäder även då men den tidens politiker, arkitekter och ämbetsmän hade förmågan att bättre se till helheten. Lyhördheten för goda argument och samarbete fanns också, även hos dåvarande byggherren Alexanderssons.

Påverkan på stadsdelen

Under alla kontakter med SBK åren 2013-2018 har ÄEF framhållit alla de negativa effekter som överexploateringen skulle medföra för dagens fastighetsägare och hyresgäster. Tekniska frågor om trafik, service, stadsbildsförändring, skuggning m.m, har påtalats, men alla värderingar av sådana faktorer tonas systematiskt ned av SBK för att inte riskera målbilden: ”volym före kvalitet”.

Det är i synnerhet villabebyggelsen utmed Långedragsvägen, Bisamgatan, Hästeviksgången, Ekorregatan och Hästeviksgatan samt gatan Toredammen som drabbas av planförslaget. Bland hyreshusen är särskilt Stengetsgatan i sitt nuvarande skick en oas för både yngre, men främst äldre, som Skandia och kommunen borde värna om.

Skuggstudien i förslaget är topografisk och redovisar förhållandet vid vårdagjämning och sommar. Resultatet redovisar tydlig hur fastigheterna närmast bergets slänt och vid Bisamgatan påverkas mycket negativt. Från och med kl 15-16 ligger en stor del fastigheterna i total skugga.

De placeringar och byggnadshöjder i planförslaget som har den största påverkan är husen längst ut på berget i nordost samt den högsta delen längs Långedragsvägen.

Ingen skuggstudie redovisar den del av halva året då skuggeffekten är än mer betydande. Skuggstudien redovisar inte heller skillnaden mellan befintlig situation och förslagets påverkan.

Effekten av planens föreslagna höjder och omgivningspåverkan med skuggning är redan det så pass betydande att planen måste omarbetas.

Politiska turer

Det är stadsplanerarnas och politikernas skyldighet att tillvarata de nuvarande villaägarnas och hyresgästernas boendevillkor och därefter bedöma hur många nya bostäder som framgångsrikt kan infogas i området.

Göteborg sjuder av missnöje över stadsplaneringen i stort och smått. Arkitekter och stadsplanerare kritiserar förhållandena och stadens mest skattebetalande invånare flyttar i stor omfattning till kranskommunerna med omfattande arbetspendling som följd. Ekonomiskt svagare grupper flyttar istället in.

ÄEF och HIT förhandlar och påverkar

ÄEF och HIT har kontinuerligt följt Toredammsprojektet och sökt påverka planeringen i positiv riktning. 2016 planerade SBK för minst 240 lgh och ÄEF såg sig med hänsyn till bostadsbristen tvingade att presentera ett alternativ om ca. 130 lgh. Detta förslag har en bred förankring hos Skandias hyresgäster och kringboende och förordades också av Allianspartierna i en replik i eGP till vår debattartikel i GP 24/11 2016, vilken bifogas. Bilaga 1.

Det finns bättre platser i Älvsborg att förlägga såväl förskolan som de ca. 85 lgh som inte får plats i Toredammsområdet. Höj blicken från dataskärmarna och se till helheten i stadsplaneringen!

Planhaveri

Invid Hagens hållplats planeras en ny förskola i det redan mycket förskoletäta området. Läget där är dock avsevärt bättre och billigare än i grönområdet vid Toredammen. Stengetsgatan som idag är kvartersmark behöver då inte heller tas över av kommunen med stora kommunala besparingar som följd. Den föreslagna placeringen är ett rent planhaveri med anslutningstrafik genom bostadsområdet.

Bristen på skolkapacitet i närliggande skolor accentueras ytterligare med ett för stort lägenhetstillskott i Toredamm, liksom trafiken genom området när dessa barn skall skjutsas till och från skola. Bristen på utbyggda gång- och cykelvägar inom Älvsborg förvärrar situationen ytterligare.

I kvarteret Storseglet och utmed Redegatan finns redan storskalig bebyggelse med utmärkta kommunikationer där flera hundra lägenheter och ytterligare en förskola kan tillkomma utan att mer belasta Toredammsområdet. Området runt Redegatan, med utmärkt tillgänglighet kan också erbjuda plats för betydligt fler lägenheter än de ca. 85 som bör elimineras i Toredamm, dock med varsam anpassning till Carnegie Ängsområdet.

När den tidigare vänstermajoriteten i kommunen drev planarbetet till dagens nivå motverkades villaboende inom kommunen. Under direkt inflytande planerades största möjliga förtätning i staden med minimal hänsyn till inverkan på boendemiljö, grönskans positiva effekt på psykiskt och fysiskt välbefinnande samt påverkan av atmosfär och temperaturförhållanden i den framtida staden.

Politisk röra

I samband med maktskiftet 2018 kunde en politisk majoritet i Byggnadsnämnden ha åstadkommit den reducerade plan som ÄEF/HIT föreslagit och som man tidigare förordat. Alliansen och Demokraterna har nu majoritet i BN, men Alliansen valde att vid omröstningen 18 juni istället ansluta sig till vänsterblocket och därmed godkänna BN’s förslag till utställning med ca. 215 lgh. Demokraterna som också förordat ÄEF-HIT´s 130-alternativ stod dock hedersamt kvar vid sin uppfattning och röstade emot SBK´s förslag i BN.

Nytt ÄEF/HIT-förslag

ÄEF-HIT har nu för att spara tid och kostnader för planärendet tagit fram ett reduktionsförslag baserat på de av SBK redan projekterade byggnaderna i syfte att uppnå samma kvaliteter som i vårt tidigare 130-alternativ.

Yrkande

Vi begär därför att detaljplaneförslaget bordlägges av BN den 24 september och att vi innan dess får tillfälle att med SBK, BN och Skandia seriöst diskutera en samförståndslösning med detta vårt nulägesanpassade 130-alternativ.

Älvsborgs Egnahemsförening / Hyresgäster i Toredamm

Bengt Boman                                        Maria Strååth

Liten bakgrund

Planerna för utökning av bebyggelsen i Toredammsområdet, Stengetsgatan och Tigerstigen, tog sin början 2012 med en markanvisning för förtätning med 60 – 80 lägenheter i det befintliga området. Skandia Fastigheter och Stadsbyggnadskontoret har dock under resans gång med stor entusiasm plockat in ca. 260 lägenheter inom samma område.

Från ÄEF´s sida har vi hela tiden påtalat att området enligt stor samstämmighet i kommunen redan var fullbebyggt med de nu befintliga husen, Paniken bland stadsplanerarna som under den aktuella perioden styrdes av S och MP gjorde dock att de inte såg några begränsningar i områdets ”potential” för förtätning.

Från ÄEF´s sida presenterade vi 2016 ett motförslag om ca. 130 lägenheter, som ändå med någorlunda bibehållande av områdets kvaliteter skulle kunna anses få plats. Detta vann oppositionens gillande och M, KD och L stöttade förslaget i ett genmäle till vår debattartikel i ämnet i GP. Vid senare kontakter med Demokraterna lovade även de att stödja förslaget.

Nu är den politiska situationen i Byggnadsnämnden helt annorlunda än under förra mandatperioden och om M, L och D fortfarande anser att vårt motförslag är att föredra, så skulle det kunna bli en majoritet för det i Byggnadsnämnden.

Den 22 april skulle ärendet ha kommit upp i nämnden men det sköts upp till 21 maj. Inför detta sammanfattade Byggnadsnämnden bl a följande :

Vid komplettering av fler bostäder inom befintliga bostadsområden är påverkan på kringliggande bebyggelse oundvikligt. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att detaljplanens genomförande inte medför betydande försämringar för de närboende med hänsyn till att förändringar sker i redan bebyggt område. Ttrafikkontoret har bedömt att nuvarande och tillkommande trafik kan hanteras inom befintligt vägnät.”

”Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.”

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är i stort förenlig med Översiktsplan för Göteborg.”

(Ladda ner hela tjänsteutlåtandet nedan, sista filen)

Det väntar alltså en lång process med överklaganden och besvärligheter.

Bengt Boman och Anders Ellegård

Nedan finner du en mängd dokument som tagits fram i olika delar av planeringsprocessen. (för nedladdning)

Ur 02 Planbeskrivning nedan
Skuggsimulering för midsommarafton kl 19, just då sillen skall avnjutas. Ur 02 Planbeskrivning nedan

Åter till Projektsidan.