27/10 Charlotte Barouma: Sänk inte – rekrytera medlemmar

Hej! Instämmer i tidigare inlägg vad gäller att styrelsen gör ett fantastiskt arbete.

Jag tror absolut inte heller att man ska sänka medlemsavgiften. Det ger fel signal om föreningens betydelse och alla är vana vid 100 kr.
Lägg hellre pengarna på medlemsrekrytering. Där tycker jag att Bengt Bomans förslag om ett infoblad/broschyr om föreningens pågående aktiviteter och bevakningar inte alls är dumt. Kan mailas till medlemmar som också kan värva nya ”digitalt,”  t ex bland grannar.

Till sist vill jag säga att hemsidan är värdefull – men kolla gärna på  länkar som inte fungerar längre och datera allt som skrivs. Tiden går så fort och saker blir inaktuella…… Ett ansvarsfullt styrelseuppdrag som inte kan förväntas utföras helt gratis.

28/10 Anders Balte: Sänk inte medlemsavgiften + skicka SMS

Jag tycker inte att ÄEF skall sänka medlemsavgiften till 50 kr utan bibehålla 100kr. Redan 100 kr är en låg medlemsavgift och pengarna behövs väl för att kunna värva nya medlemmar.

Tips: När det gäller påminnelser för de som inte betalat sina medlemsavgifter i tid så kan sms till vederbörandes telefon-nummer vara ett effektivt sätta att fräscha upp minnet. Email drunknar lätt i floden av meddelanden.

28/10 Lars Dimming: Betalar gärna 100 kr i årsavgift

100 kronor i årsavgift för medlemskap i Älvsborgs Egnahemsförening betalar jag gärna. Jag hoppas verkligen att styrelsen inte halverar årsavgiften. Vår förening behöver en kassa för att driva verksamheten vidare.  Coronatiderna kommer inte att fortsätta plåga mänskligheten för all evighet. Det kommer andra tider, då ska vi jubla och vara rustade för framtiden.

20/10 Bengt Boman: Tryck ny broschyr som medlemmarna delar ut. Sänk inte medlemsavgiften

Här kommer mitt inlägg till ”Korrespondensårsmötet”, jag hoppas att många medlemmar hör av sig med respons på initiativet!

Under årsmötespunkterna ”Fastställande av årsavgift” och ”Motion från medlemmar” vill jag föreslå årsmötet att fastställa 2021 års medlemsavgift till 100 kronor.

Skälet till detta är att det redovisade medlemstappet fodrar omfattande och säkerligen kostsamma åtgärder för att söka återta en önskvärd nivå om minst 400 medlemmar.

Förslag:

  1. Tryck upp en ny broschyr i färg med information om ÄEF. Lägg tonvikt på planfrågor och lägg dit kartan från hemsidan med namn vid ”plupparna” och informationstext om läget på nästföljande sida. Redovisa även andra planprojekt som kommunen har på sin hemsida. Byggfrågor och trafik är medlemmarnas i särklass största intresse. Gör en preliminär plan med datum för styrelsemöten, årsmöte och andra aktiviteter för resten av 2020  och det kommande året och lägg in den i broschyren, jämför Hembygdsföreningens vår- och höstblad. En punkt kunde vara ” Älvsborg under 400 år” med föredrag av kunnig historiker, lämpligen Per Persson från museet som vi haft förut. Sist men inte minst; Distribueras kuverterat med post,  kanske rentav i två exemplar för utdelning, till samtliga medlemmar senast under november månad.
  2. I samma kuvert som broschyren distribueras uppmaningen att betala in medlemsavgiften, inklusive påtryckt inbetalningskort på särskilt blad. Jag tror att det digitalt distribuerade uppmaningarna att betala medlemsavgiften har låg genomslagskraft och försvinner ”i flödet” som det heter, särskilt när många mindre välorganiserat digitaliserade medlemmar skall hantera detta i telefonen. Medlemstappet är ju faktiskt tidsmässigt kopplat till genomslaget för övergången till e-postutskick. Låter inte modernt, men bör prövas.
  3. Det är i mina ögon högst osannolikt att någon som verkligen överväger att  lämna föreningen ändå stannar kvar genom att få avgiften halverad med en femtilapp. Risken är i stället att många uppfattar sänkningen som en bekräftelse på inaktivitet som kan komma att fortsätta framöver.
  4. Uppdatera hemsidan betydligt oftare, särskilt i sådana tider som nu är det ju hemsidan som kan kompensera något för fysiska aktiviteter. (PS Hur många besökare har hemsidan egentligen ?)

20/10 Sten Åke Åström: Medlemmarna bör värva en granne. Sänk inte medlemsavgiften

Jag vill ansluta till frågan om det låga medlemsantalet som redan är nämnt i verksamhetsberättelsen.

Med bara ca 283 medlemmar får styrelsen inte den betydelse och kraft bakom sig i arbetet mot myndigheter och andra motparter. Jag är oroad över denna situation.

Mitt förslag är att förutom traditionella metoder som infoblad i brevlådor  annonsering i Göteborg Direkt mm även nyttja de befintliga medlemmarna. Dessa (vi) görs uppmärksamma på problemet och  uppmanas att värva en ny medlem tex en granne. För att underlätta värvningen kan styrelsen  göra en lista på bra argument för medlemskap.

Mot bakgrund av nödvändig medlemsvärvning borde vi bibehålla den normala medlemsavgiften 100 kr.

20/10 Kerstin Lidbeck: Fortsätt så!

Jag skriver under på allt och tycker att ni gör ett fantastiskt jobb i styrelsen! Synd att medlemsantalet sjunker, men det är nog dels unga nyinflyttade, som inte ha tid och ork  med mer än livets vardag och dels gamlingar, som har gett upp om den här kommunens dårskaper. Jag hejar på er och försöker sprida att ni finns!

20/10 Ebbe Fors: Sänk inte medlemsavgiften

Jag anser inte att medlemsavgiften skall sänkas till 50.- p.g.a. färre aktiviteter under 2020. Vi kan gott behålla årsavgiften 100.- som vi är vana vid att betala.

Det kanske blir så att kommande aktiviteter under 2021 kan bli något dyrare och då är det bra att behålla avgiften på 100.- En liten buffert m.a.o.

Årsmöte 2020 på distans

På grund av de rådande omständigheterna med pandemi så har arbetet i ÄEF
legat nere i flera månader. Vi har till exempel inte kunnat hålla årsmöte i vanlig
ordning, och andra aktiviteter har också legat på is.
Det betyder bland annat att avgående styrelse inte ännu har fått ansvarsfrihet,
att ny styrelse inte har blivit vald, att årsberättelsen för i fjol inte är godkänd, etc.
Styrelsen anser att vi får nu försöka att komma över dessa hinder och föreslår
därför att vi håller ett årsmöte helt och hållet på korrespondens. Detta finns
visserligen inte reglerat i stadgarna, och vissa av de vanliga procedurerna kom-
mer inte att kunna fullgöras, men vi ber medlemmarna om förståelse för detta
förfarande.
ÄEFs styrelse har på möte den 17 september 2020 beslutat att:
1. Hålla årsmötet per korrespondens. Årsmötet öppnas den 19 oktober
2020 och avslutas två veckor senare (2 november 2020) för att ge alla tid
att inkomma med synpunkter.
2. Skicka ut alla årsmöteshandlingar till alla medlemmar med detta brev.
3. Styrelsens förslag är att allt godkänns enligt dagordning. De medlemmar
som har andra åsikter eller vill väcka en fråga måste höra av sig senast
den 2 november 2020.
Adressen är för brev: Älvsborgs Egnahemsförening, Box 4045, 405 04
Västra Frölunda
Adressen för mail: ordforande@aef.nu
4. Redovisa inkomna kommentarer och resta frågor i det kommande med-
lemsutskicket i december.
5. Ställa in eventuell höstaktivitet. I och med det rådande smittläget och våra
medlemmars relativt stora känslighet vill vi inte riskera att corona sprids
som resultat av våra aktiviteter.
6. Föreslå årsmötet en tillfällig nedsättning av medlemsavgiften till hälften,
det vill säga 50 kronor för 2021. Detta på grund av den uteblivna aktivite-
ten under 2020.

Älvsborg 20 september 2020

Anders Ellegård, Ordförande ÄEF