Årsmöte 2020 på distans

På grund av de rådande omständigheterna med pandemi så har arbetet i ÄEF
legat nere i flera månader. Vi har till exempel inte kunnat hålla årsmöte i vanlig
ordning, och andra aktiviteter har också legat på is.
Det betyder bland annat att avgående styrelse inte ännu har fått ansvarsfrihet,
att ny styrelse inte har blivit vald, att årsberättelsen för i fjol inte är godkänd, etc.
Styrelsen anser att vi får nu försöka att komma över dessa hinder och föreslår
därför att vi håller ett årsmöte helt och hållet på korrespondens. Detta finns
visserligen inte reglerat i stadgarna, och vissa av de vanliga procedurerna kom-
mer inte att kunna fullgöras, men vi ber medlemmarna om förståelse för detta
förfarande.
ÄEFs styrelse har på möte den 17 september 2020 beslutat att:
1. Hålla årsmötet per korrespondens. Årsmötet öppnas den 19 oktober
2020 och avslutas två veckor senare (2 november 2020) för att ge alla tid
att inkomma med synpunkter.
2. Skicka ut alla årsmöteshandlingar till alla medlemmar med detta brev.
3. Styrelsens förslag är att allt godkänns enligt dagordning. De medlemmar
som har andra åsikter eller vill väcka en fråga måste höra av sig senast
den 2 november 2020.
Adressen är för brev: Älvsborgs Egnahemsförening, Box 4045, 405 04
Västra Frölunda
Adressen för mail: ordforande@aef.nu
4. Redovisa inkomna kommentarer och resta frågor i det kommande med-
lemsutskicket i december.
5. Ställa in eventuell höstaktivitet. I och med det rådande smittläget och våra
medlemmars relativt stora känslighet vill vi inte riskera att corona sprids
som resultat av våra aktiviteter.
6. Föreslå årsmötet en tillfällig nedsättning av medlemsavgiften till hälften,
det vill säga 50 kronor för 2021. Detta på grund av den uteblivna aktivite-
ten under 2020.

Älvsborg 20 september 2020

Anders Ellegård, Ordförande ÄEF

Posted in Uncategorized.