Förbättrad GC-väg Röda Sten – Nya Varvet fortfarande möjlig!

SD yrkade bifall till förslaget direkt.
D yrkade bordläggning till efterträdande nämnd (dvs efter valet), men tyckte att förslaget var bra och borde genomföras.
M, S, V och Fi stödde D, förebärande resursbrist hos P&N.

Och det blev bordäggning.

Det är alltså bara L och M som inte uttryckt sitt stöd ännu, men det verkar ju som om det finns ett hopp om genomförande efter valet.

Inkomna yrkanden finns på Rödastensidan.

Bra GKSS!

Mycekt bättre meddelande angående piren i Långedrag. Lite synd att man inte får sola och bada vid riggningsbryggan bara, det var mycket omtyckt.

Parkslide vid Kungssten

Vi har noterat att den lömska växten Parkslide har nästlat sig in i vårt område. Den finns redan etablerad längs cykelbanan vid Kungssten, men också nere på Nya Varvet och vid vändslingan i Långedrag, med flera platser. En styrelsemedlem har tillskrivit Park- och Naturförvaltningen angående detta, se vår sida om Parkslide. Här finns också en länk till Naturvårdsverket om vad man kan och får göra. Det viktigaste verkar vara att inte underlätta för den att sprida sig ytterligare genom ovarsam hantering.

GC-väg Röda Sten – Nya Varvet bordlagd igen

Trots att detta är en relativt billig och enkel åtgärd som ingen är emot har Park- och Naturnämnden inte orkat bifalla förslaget vid sitt sammanträde den 23 maj 2022.

Det kom tydligen upp vid nämndsammanträdet 25 april, men bordlades då, med den något förvånande informationen att det tidigare behandlats den 23 maj!

Vi får väl ta ett tag till och försöka påverka politikerna att verkligen försöka göran något.

Alla som känner någon politiker, eller själva är det uppmanas att agera!

Nya planer vid Nyavarvsskolan

Källfelt byggnads AB vill bygga ut den befintliga Nya Varvsskolan, förskolan och bygga bostäder längs Långedragsvägen.

Kommunen är medsökande i ärendet och är försiktigt positiv till planerna om de kan genomföras med hänsyu till kultut- och naturvärden som finns i området.

Se vidare  den nya Nyavarvssidan.

Park och Natur föreslår avslag för GC-väg Röda Sten – Nya Varvet

Förvaltningen tycks mest se problem och svårigheter. Hur kan vi få en bra stad med sådan attityd? Vad skall vi göra nu?

Nedan förvaltningens bedömning:

”Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att Göteborgsförslaget ifråga inte genomförs.
Det är med nuvarande förutsättningar väldigt svårt för förvaltningen att omfördela de
planeringsresurser som skulle krävas för att genomföra förslaget. Vägens läge kräver en
särskilt stabil konstruktion inte minst med tanke på förbipasserande sjöfart, och tätt
intilliggande byggnader ger ett komplicerat utgångsläge – vilket även lär göra ett
genomförande extra kostsamt. En annan försvårande faktor är Göteborgs Stads pågående
omorganisering av nämnder, där park- och naturnämnden och -förvaltningen ingår.
Relevant personal på förvaltningen är i nuläget också redan hårt belastad av pågående
projekt.
Ett alternativ skulle kunna vara att bordlägga förslaget till efterträdande nämnd.”

Hela underlaget ligger på Rödastensidan.

Gång- och cykelväg Röda sten – Nya varvet snart uppe till behandling i Park-och Naturnämnden

Park- och Naturnämnden har haft mycket att göra, men tjänstemännen hoppas nu att ärendet skall vara berett och klart till nämndsammanträdet 25 april.

Dock finns vissa tvivel på att rekommendationen kommer att vara att stödja förslaget, dels på grund av resursfrågor; det är tekniskt komplicerat och kan bli dyrt att bygga, dels för att P&N står inför omorganisering.

Vi får alltså inrikta oss på att försöka påverka politikerna vilket vi kommer att göra med brev till representanterna i nämnden.

Känner själva  ni någon politiker så påverka!

Känner ni någon med tekniska kunskaper för träbyggnation i kustnära omåden – tipsa oss!

Redegatan: Reviderad samrådsredogörelse

Nu har Stadsbyggnadskontoret (SBK) omsider gått igenom yttrandena till planprogrammet Redegatan. Dessa redovisas i en skrivelse som du hittar på Redegatsidan. ÄEFs (förkortade av SBK) yttrande och SBKs tämligen intetsägande kommentarer nedan:

  1. Älvsborgs Egnahemsförening

Framför att föreningen generellt sett är inte är positiv till utvecklingen. Främst negativ till stora byggnader och att enstaka fastighetsägare får bygga högre hus var som helst i området. Framför att följande beaktas i den fortsatta planeringen:

  • Nya byggnader måste ha en skala och utformning som är förståelig och attraktiv för människor och kringboende.
  • Trafikflöden och stråk, planeras så att trafiksituation vid Tranereds hållplats får inte försämras och parkeringsbehoven planeras för alla boende och besökare.
  • Rekreationsområdet Påvelund är värdefullt och bör undvikas för byggnader och vägar.
  • Förslag på hur handel, service, gemenskaper och småverksamheter kan utvecklas i området.
  • Verksamheter som tidvis drar stora mängder besökare bör inte placeras inuti området, utan på andra lämpliga platser.
  • Hur skolplatser ska lösas i området med mängden nya tillkommande bostäder, trafikfaror och begränsade ytor. Även äldreboende behöver vägas in i planeringen.

SBKs Kommentar:

Synpunkterna noteras. Gällande antal bostäder och byggnadshöjder så har antalet bostäder och höjderna reviderats, se programhandlingens kapitel 2 samt de tematiska svaren under rubriken Bebyggelsens höjder för mer information.

Gällande parkering och trafik, se tematiska svar under rubriken Övergripande kritik till ökad trafik och parkeringsfrågor.

Gällande skogen och naturområdena, se tematiska svar under rubriken Övergripande kritik till intrång i naturmark.

Programmets mål är ett funktionsblandat område, att befintliga verksamheter och idrott kan vara kvar samt att det som tillförs har mer publika funktioner (exempelvis handel) i bottenvåningar utmed stråk och gator. Se vidare programhandling avsnitt 2.3 Bebyggelse och användning och svar nr 1 Business Region Göteborg (BGR).

En utökning av förskola/skola är planerad och beräknat utifrån tänkt exploatering, vilket ska täcka behovet. Se vidare svar nr 81 Fastighetsägare, Havssulegången