Träd gör stor nytta i staden

Träd gör mycket nytta i staden: Projekt I-Tree

Forskare har mätt stam och krona på träd i stadsmiljö och kommit fram till att träd gör mycket nytta.

I Stockholm fångar träden upp luftföroreningar motsvarande 99 miljoner kronor i samhällsnytta. Björkarna i Luleås stadskärna fångar upp kol som motsvarar ett årligt koldioxidutsläpp från 1600 personbilar. Trädens kronor lagrar regnvatten, även barrträd gör detta.

För att nå bästa nytta är det viktigt att det finns många olika arter i trädgårdar och parker. Upp till 50% av städernas gröna kapital finns i privata trädgårdar.

Projekt I-Tree Eco har utvecklats av USAs motsvarighet till Skogsstyrelsen och Jordbruksdepartementet. I Sveriga har forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och 26 olika orgnaisationer – bostadbolag, kommuner m. fl. deltagit i projekt I-Tree Sverige.

Lilian Hallin

Billingegatan på samråd – grönområde ska bli tomter

Byggnadsnämnden har i dagarna skickat ut inbjudan till samråd angående upprättande av detaljplan runt Billingegatan. Detta strider mot den befintliga Översiktsplanen.

Den innebär att delar av ett område som nu är planerat som grönområde görs om till fastigheter med bebyggelse. Vi i ÄEF är tveksamma till ytterligare intrång i redan svårt kringskurna grönområden och planerar att skriva en inlaga om detta. Om du som medlem eller besökare är intresserad av att bidra i denna fråga, gör ett inlägg här nedan, eller skriv till ordförande@aef.nu

Se vidare på vår sida om Billingen

Arne Persson: Apropå utvecklingen vid Redegatan – Agenda 2030 Väst

Varför Redegatan?
I samband med tillkomsten av överfarten vid Gnistängsmotet bestämdes att entrén till Älvsborg skulle flyttas till Fågelvägen. Ett stort antal gupp anlades på östra delen av Torgny Segerstedtsgatan för att få trafiken via Fågelvägen.

Därmed blev Redegatan i princip stadsdelen centrum. Många av dagens byggnader och lokaler där skulle kunna dubbelutnyttjas för att tillgodose det som nu krävs av stadsdelarna.

Enligt önskemålen, som framgår i den bifogade filen  ”Information till ÄEF aug 2021 ” önskar man helst omedelbar aktion, som skulle kunna ske om man istället för 1350 lägenheter, som sänker stadsdelen Älvsborg använder området för att lyfta stadsdelen och dess småskaliga fastigheter.

Jag har svårt att hitta andra områden inom Älvsborg som skulle passa bättre än Redegatan men det kan vara intressant att konsekvensanalysera alternativ.

Det är möjligt att Socialnämnden sydväst i första hand tänker på enbart Opaltorget i sydväst, men då är risken stor att vi får 1350 lägenheter inom Redegatan.
Jag en bifogar här en mycket kort information om AGENDA 2030 I VÄST, PROJEKTET STADSLANDET I GÖTEBORG samt
CIRKULÄR EKONOMI OCH DELNINGSEKONOMI. Socialnämnd Sydväst har gjort förstudien för cirkulär ekonomi.

Arne  Persson, styrelseledamot ÄEF

Bättre kan ni, GKSS

Den alltför förbjudande skylten är nertagen, och ingen skylt på grinden, gott så.

Men vid sidan har man satt upp en skylt ”Endast för medlemmar och deras gäster”.

Det är väl ok om man avser förtöjning, men det kan missuppfattas att gälla även flanörer och publik till regattor.

Men lägg till ”Förtöjning” så är det löst.

DÅLIGT GKSS!

ÄEF anser det skandalöst att stänga av GKSS brygga för allmänheten! Detta är en av göteborgarnas käraste miljöer, där många segel-och båtintresserade kan titta på båtar och segling. Eventuell sol- och badning på segelbryggan måste kunna lösas genom civiliserad diskussion. Istället för att stänga ute borde vi arbeta för att göra Långedrag ännu mer attraktivt och locka till fler besök!

Gångväg Ängholmsbron-Styrbordsgatan på gång!

Som vi tidigare noterat (på Ängholmssidan här) finns en plan att förbättra den gångväg som nu bara nästan går mellan Ängholmsbron och Styrbordsgatan.

Vid kontakt med Fastighetskontoret 11 augusti skriver de så här:

”Gestaltningsprogram är beställt. När detta godkänts av alla kommer Park och Natur att få uppdraget att utföra arbetena. Befintliga bryggor kommer att användas. Ny brygga över berget. Anslutningen till Styrbordsgatan kommer att breddas. Avsikten har varit att allt skulle kunna vara färdigt i år men troligen blir det först nästa år. Arbetena måste utföras vintertid av olika skäl. ”

Vi kan alltså vänta oss att det snart blir en trevlig och säker gångväg på denna sträcka!

Ny Översiktsplan för Göteborg – ÄEFs synpunkter

Kommunen har under flera år arbetat med en ny översiktsplan som skall ange riktningen för stadens utveckling. ÄEF har varit med i delar av processesen, och nu också lämnat ett yttrande i sista stund. Planen är ambitiös och innehållsrik, gå in på länken ovan och titta på kartor och läs!  Nedan det som jag skickade in för vår räkning (Saltholmsvisionen som nämns är inte bifogad här, men finns på vår sida Saltholmen):

”Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) noterar med tillfredsställelse att flera utvecklingsplaner för vårt kärnområde i Sydvästra Mellanstaden ligger i linje med våra kända behov och inriktningar. Det gäller bland annat:

  • Utveckling av gång- och cykelvägnät som kan möjliggöra ostörd sådan trafik längs kustlinjen
  • Utveckling av park-och grönområden, där vi särskilt vill nämna Saltholmens grönområde som utvecklingsbart
  • Att stärka och synliggöra det kustnära läget
  • Att nybebyggelse skall ta hänsyn till befintlig bebyggelse och närliggande värden, typ soltillgång och mikroklimat
  • Att nybyggnad sker i takt med att nödvändig infrastruktur som skolor och annan service byggs ut

I linje med ovanstående positiva aspekter finner vi det märkligt att ingen inriktning för att lösa trafik- och parkeringsfrågan för södra skärgården redovisas. Som det är nu tillåts parkeringar i allt högre utsträckning i just de kustnära lägen som man säger sig vilja värna.

Älvsborgs Egnahemsförening har sedan länge, och i samverkan med södra skärgårdens intresseförening, verkat för en diversifiering av färjetrafiken, så att ett ytterligare nav, framför allt för trafik mot de södra öarna och sådana med behov av bilparkeringar på sikt flyttas till Fiskebäck, som har betydligt bättre biltillgänglighet än Saltholmen. Även snabbfärja till centrum skulle bidra till att minska bilbelastning på Saltholmen och förbättra trafikläget genom hela Älvsborg.

Saltholmen skulle då kunna fokuseras på kollektivtrafik och cykelburen trafik. Detta skulle frigöra ytor som kan bidra till att öka attraktiviteten på Saltholmen, t ex genom restaurang och hotell i kustnära miljö, men också hantverk, service och småskalig kommers. Till detta skall läggas en upprustning av parken som har förfallit. ÄEF tog redan under tidigare planarbete 2018 fram en vision för Saltholmen som här bifogas.

På sikt menar vi också att staden borde verka för att frigöra området som nu används av Göteborgs Garnison – tidigare KA4. Placeringen av denna verksamhet mitt emot Skandinaviens största oljelager verkar illa genomtänkt ur försvars- och säkerhetssynpunkt, samtidigt som den förhindrar tillgång till den vackra kuststräckan, och försvårar gång- och cykeltrafik mellan de västra och östra delarna av stadsdelen.

Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård

Ordförande

www.äef.nu

Juni 2021: Källfelt positiva till förbättrad GC-väg Röda Sten-Nya Varvet

Idag var ÄEF i kontakt med Källfelts Byggnads AB angående GC-vägen mellan Röda Sten och Nya Varvet, eftersom ett optimalt utförande kräver ett visst intrång på deras mark.

De var dock mycket positiva till förslaget, som ju gynnar dem med bättre tillgång till Nya Varvet.

Vi gick en sväng på det stället där det är som smalast, mellan deras hus och höga staket och skrotgården och berget. Detta ställe kan anas på några av de nya visionsbilderna som finns på Rödastensidan.

Trots att det skulle innebära intrång trodde att det skulle nog kunna ordnas på något sätt. Viktigt dock att det inte krockar med deras framtidsplaner, även om dessa just nu är tämligen nebulösa. Det måste till någon form av överenskommelse med kommunen, som vi ju får hoppas är intresserade.