7/3 Bengt Boman: Toredamm i Byggnadsnämnden 16 mars

Hej alla Toredammsintressenter!

Många av er har säkert noterat att ärendet efter över ett år hos Fastighetskontoret nu slutligen verkar komma upp i Byggnadsnämnden den 14 mars.

Det betyder med största sannolikhet att de antar Stadsbyggnadskontorets förslag så som vi lärt känna det sedan versionen 2019, dvs omkring 215 lägenheter i påbyggnad av Stengetsgatan och nya hus utmed Långedragsvägen och Hästeviksgatan.  Därtill genomfartsgata och förskola i parkområdet på berget.  Inte bra för oss boende i området.

ÄEF´s alternativ om ca. 70 lägenheter är avsevärt bättre och acceptabelt både för de som bor på Stengetsgatan och oss villaägare i omgivningarna. Ett nollalternativ är svårt att motivera politiskt.

När beslutet är taget och protokollet justerat någon gång i slutet av mars går det förstås att överklaga till Länsstyrelsen / Mark och Miljödomstolen för att få frågan prövad. Det är då mycket viktigt att så många som möjligt av de närmast kringboende gör sina röster hörda under den tid man har på sig. Särskilt boende på Bisamgatan,  Ekorregatan och Långedragsvägen. Men skriv och ring gärna till Byggnadsnämndens ledamöter och gör din röst hörd!

Det finns en del rättsfall där planer har underkänts av liknande skäl som i detta fall.

Tala med dina grannar, särskilt i detta närområde, det är inte alla som tidigare har anmält intresse så att de får detta meddelande. Om du inte redan är medlem i ÄEF, bli gärna det, allt du behöver veta finns på www.äef.nu. Vill du engagera dig i föreningen, kontakta gärna mig, sammankallande i valberedningen. Det är snart årsmöte….gör det nu!

Bengt Boman, Toredammsansvarig ÄEF

2/3 Det drar ihop sej till årsmöte igen

Styrelsen planerar att hålla årsmötet på samma sätt som det tidigare (försenade) årsmötet i höstas. 

Det kommer att hållas (avslutas) fredagen 9 april 2021.

Vi kommer att skicka ut material tre veckor innan till samtliga medlemmar, och även publicera  på hemsidan, så har ni tid att gå igenom och även komma med synpunkter och förslag. 

17/2 Göteborgs ”Startplan 2021” drar igång

En startplan är tydligen ett instrument som visar att planeringsprocessen går in i ett mer aktivt skede. Enligt informationen på stadens hemsida innebär det bland annat följande:

”Inför varje år tar byggnadsnämnden beslut om vilka detaljplaner och program som avses startas under året. Startplanen är en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att stadens detaljplanering och utbyggnad följer stadens översiktsplan, mål och strategier. Det gäller såväl i vilka områden som föreslås detaljplaneras som innehållet i kommande detaljplaner. Underlag för arbetet med startplan är stadens planeringsbehov, politiska mål, program, positiva planbesked och andra kommunala beslut. ”

Hela Startplan 2021 hittar du HÄR.

Där finns åtminstone två projekt som vi i ÄEF intresserar oss för:

 • Älvsborg, Långedrags båtvarv, ärende 0713/14 (Hos oss kallat Pejlingsgatan)
 • Etapp 1 ur Program Redegatan, bostäder och service mm., ärende 0725/19

16/2 Anders Ellegård: Förslag 5327 i mål – men fortsätt rösta!

Redan samma dag som det förra inlägget passerade förslaget de behövliga tvåhundra rösterna, och det med rekordmånga röster  (32) den dagen! Tack alla som har röstat!

Men förhoppningsvis är det inte färdigt än, och redan nu närmar vi oss 300 röster!

Jag har också skrivit till Henrik Munck (D) som i ett tidigare skede var positiv till förslaget. Det kan alltid vara bra med lite draghjälp inom politiken.

 

 

12/2 Anders Ellegård: GC-väg Röda sten är nästan i mål

Efter igår, den 11 februari har förslaget nu fått 193 röster. Det betyder att vi har sju röster kvar till målet 200 röster som krävs för att förslaget skall tas upp i Trafiknämnden, vilket det verkar som om vi nästan säkert kommer att göra under helgen.

Men det är inget skäl att slå sej till ro. Om vi har hundratals, ja tusentals röster så bör det stärka förslaget.

 

17/11 Årsmötesprotokoll

Protokoll för årsmötet 2020 som hölls på distans 19 oktober-2 november 2020

Styrelsen anser att årsmötet har godkänt dagordningen och förfarandet med det öppna årsmötet. Alla handlingar – dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, förslag på ny styrelse – har samtliga varit utskickade till samtliga medlemmar för att begära deras godkännande. Inga avvikande åsikter har inkommit, utom vad gäller § 17, se nedan. Dessutom väcktes ett antal frågor per korrenspondens under § 20.

 • 1 Anders Ellegård valdes till mötesordförande.
 • 2 Brita Hässel valdes till mötessekreterare.
 • 3 Val av rösträknare, ansågs inte nödvändigt vid denna form av möte. Anders Ellegård utsågs till justeringsman.
 • 4 Röstlängd fastställdes.
 • 5 Mötets behörighet fastställdes.
 • 6 Förslag till dagordning fastställdes.
 • 7 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning fastställdes.
 • 7 Revisionsberättelsen fastställdes.
 • 9 Resultat- och balansräkning fastställdes.
 • 10 Disposition av årets resultat och medel till förfogande fastställdes.
 • 11 Ansvarsfrihet för styrelsen fastställdes.
 • 12 Valbredningens förslag till ordförande för ett år fastställdes: Anders Ellegård.
 • 13 Valberedningens förslag till styrelseledamöter fastställdes: Arne Persson (omval 1 år), Johan Boman (omval 2 år), Brita Hässel (kvar 1 år), Margareta Johansson (kvar 1 år), Anna-Karin Murbeck (omval 1 år), Bengt Eriksson (nyval 2 år).
 • 14 Valberednings förslag till styrelsesuppleanter fastställdes: Göran Bergstrand (omval 1 år), Per-Olov Rydén (omval 1 år), Annica Starfalk (nyval 1 år).
 • 15 Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant fastställdes: revisor Glenn Älveblad (1 år), revisorssuppleant Maria Strååth (1 år).
 • 16 Styrelsens förslag till valberedning fastställdes: Bengt Boman (nyval 1 år), Håkan Höijer (nyval 1 år).
 • 17 Fastställande av medlemsavgift. Årsmötet hade avvikande åsikt gentemot styrelsens förslag, om halverad medlemsavgift för nästa verksamhetsår, som följaktligen avslogs. Istället kvarstår 100 kronor som medlemsavgift. De som fram till nästa medlemsutskick betalat 50 kronor för nästa verksamhetsår accepteras ändå som betalande medlem.
 • 18 Inga frågor har av styrelsen hänskjutits till stämman.
 • 19 Inga motioner har inkommit från medlemmar.
 • 20 Under mötet väckta frågor:
  1. Förslag att fortsätta arbetet med att rekrytera fler medlemmar bifölls.
  2. Förslag att trycka ny broschyr i färg och skickas ut till medlemmarna för att de i sin tur ska kunna lämna över till en eventuellt blivande medlem. Förslaget bifölls, men kan dock inte hinnas med under november månad. Anders och Brita ansvarar.
  3. Förslag att närmare följa kommunens planeringsarbete bifölls.
  4. Hemnet, Boolia och liknande sajter uppmärksammas för att finna eventuella fastighetsförsäljningar/nyinflyttade, så att dessa kan rekryters till föreningen bifölls..
  5. Förslag att rimliga coronasäkra aktiviteter ska hållas avvisades. Styrelsen kan inte garantera sådana aktiviteter i nuvarande ökande smittspridningsläge. Idéer ska dock samlas hos styrelsen och genomföras när de är genomförbara.
  6. Förslag att kalendarium skickas ut till medlemmarna avvisades, med hänvisning till svårigheter att planera i coronatider.
  7. Förslag att kolla länkar på hemsidan, datera inlägg och uppdatera oftare bifölls.
  8. Förslag att använda SMS som kontaktväg till medlemmar bifölls i den mån det handlar om påminnelser eller ändringar; korta meddelanden.
 • 21 Årsmötet avslutades.

Vid protokollet

Brita Hässel

Justeras

Anders Ellegård

 

4/11 Anders Ellegård: Årsmötet 2020 avslutat

Årsmötet är nu avslutat och jag tackar alla som kommit med synpunkter, förslag och hejarop. Det uppskattas! Den kanske tydligaste synpunkten som inkommit är: Rör inte vår medlemsavgift på 100:-!

Men också att vi skall satsa mer på medlemsvärvning och även förslag på hur det skall gå till.

Styrelsen tackar!

Vi har inte sett någon resa tvivel på den avgående styrelsens ansvarsfrihet, eller andra förslag vad gäller ny styrelse och valberedning, inte heller några frågor vad gäller verksamhetsberättelse eller ekonomisk rapport. Vi tolkar det som att den avgående styrelsen har fått ansvarsfrihet av stämman, samt att den föreslagna styrelsen och valberedningen är vald.

Vi kommer därför att inom en snar framtid ha ett konstituerande styrelsemöte där vi fördelar styrelseplatser, och där vi också diskuterar de förslag som kom fram under årsmötet. Information kommer att läggas ut här, samt i ett medlemsutskick.

Naturligtvis är alla fortsatt välkomna med inlägg och korrespondens till oss, antingen per brev eller mail!