Nya parkeringsplatser på fyllet vid Långedrag!

ÄEF fick via våra medlemmar (som har koll på Facebook) reda på att Parkeringskontoret, och eventuellt Stadsbyggnadskontoret planerar att bygga nya parkeringar vid Långedrag. Detta trots att Stadsledningskontoret så sent som i maj 2019 kommit fram till att inga ytterligare behövs! ÄEF tycker inte heller det, och skärgårdsborna i SSIS delar denna uppfattning.

På Facebook publicerades nedanstående text och karta som man kan inspireras av för att skicka en åsikt förvaltningen:

Stadsbyggnadskontoret .
Köpmansg 20
403 17
Alt: e-post sbk@sbk.goteborg.se

Ärendenummer BN 2019-010405

Synpunkter kring bygglov

Utifrån den information och de handlingar som presenterats i grannehörandet rörande ansökan om bygglov på fastighet Älvsborg 655: 237 och Älvsborg 655:91 har vi följande invändningar mot bygglovet.

  1. Behovet av parkeringsplatser för boende och företag i Södra skärgården är uppfyllt I sitt tjänsteutlåtande (Diarienummer 0673/16) från maj 2019 benämnt ”Kommunfullmäktiges uppdrag och kommunstyrelsens återremiss om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag” som ligger till grund för Kommunfullmäktiges beslut, konstaterar Stadsledningskontoret ”att det fysiska antal platser som finns på Saltholmen och Långedrag bör kunna tillgodose dagens efterfrågan av parkering från boende och företag i Södra skärgården.” Det finns alltså inget behov att ytterligare utöka antalet parkeringsplatser av sådan anledning. Men besöksplatser då?
  2. Besöksplatser står idag tomma under 11 av 12 månader  I en förstudie genomförd av ÅF Infrastructure AB daterad 2011-09-22 har man under maj respektive juli kontrollerat beläggningssituationen vid Saltholmen och Långedrag (avsnitt 3.4). I maj månad konstateras då gällande avgiftsbelagda parkeringsplatser vid Långedrag att ”Beläggningen är låg på dagtid, något högre kvällstid men ändå finns gott om lediga platser, 314 st. Fyllet är den minst populära platsen sannolikt på grund av avstånd och trygghetsaspekter. Saltholmsgatan är mest populär.” I juli månad ”fanns inga lediga platser vid middagstid för avgiftsparkering, men på kvällen (19.00-20.00) fanns dock ett mycket ringa antal.” Som boende bekräftar vi utredningens faktainsamling och konstateranden. Ändå är det nu dels den minst populära platsen (Fyllet) som enligt bygglovsansökan skall utökas och dels skall 215 året runt platser tillföras för att möta en efterfrågan som endast finns under juli månad.
  3. Alternativa lösningar för behovet under juli månad skall prioriteras  I tidigare nämnt tjänsteutlåtande (Diarienummer 0673/16) från maj 2019 konstaterar Stadsledningskontoret vidare ”att dels så finns det inte fysisk möjlighet att med rimlig ekonomi klara detta sommarbehov på Saltholmen/Långedrag, dels så ligger i kommunfullmäktiges uppdrag en tydlig prioritering att söka alternativa lösningar för detta behov.” Som exempel på sådana lösningar nämns ”att skärgårdsbåtarna också angör andra platser på Hisingen eller centrala Göteborg.” vilket Kommunfullmäktige sedermera gett Trafiknämnden i uppdrag att genomföra. Att anlägga ytterligare parkeringsplatser i Långedrag är alltså enligt Stadsledningskontoret varken ekonomiskt försvarbart eller prioriterat, samtidigt som exempel på mer prioriterad lösning redan är identifierad och beslutad.
  4. Trafikkontoret anser att bullerproblematiken på Saltholmsgatan under inga omständigheter får försämras  I den trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården (TPUSS FAS 1) som genomförts konstaterar Tyréns i sin slutrapport av den 2014-06-10 att ”Idag finns betydande problematik med buller på Saltholmsgatan och Torgny Segerstedtsgatan. Mätvärden längs stråket visar att bullerproblemen gäller på både ekvivalentnivå och på maxnivå. Fasaderna längs stråket ligger mycket nära trafiken och ger upphov till bullerstörningar inomhus för de boende, som bland annat tvingats till att byta fönster. De har också svårt att öppna fönster utan att bli utsatta för störande buller. Även utomhusmiljön påverkas negativt, vilket gör att de boende inte kan vistas i sina trädgårdar utan att bli störda av trafikbuller.” Man konstaterar till sist att ”Bullerberäkningarna är genomförda 2008 med trafikvärden från 2000- och 2001-års trafiknivåer. Detta föranleder Trafikkontoret att misstänka att situationen försämrats ytterligare sedan bullerberäkningarna gjordes. Värdena får dock anses tillräckliga för att dra slutsatsen att gatan idag har en bullerproblematik som skulle behöva åtgärdas, och som under inga omständigheter ytterligare bör försämras. (Trafikkontoret, 2014).”  5. Förslaget ökar trafikflödet på Saltholmsgatan med ca 10%  I ovan nämnda utredning konstateras att ”Trafikflödet på Saltholmsgatan mellan Solhöjdsgatan och Långedragsvägen var 2009 cirka 6000 fordon per dygn.” och i den fördjupade översiktsplanen för Saltholmen – Långedrag från 1998-03-03 skriver man att ”De 100 tillkommande bilplatserna på Aspholmen bedöms sommartid medföra en ökning med ca 300 fordon/dygn.” Av detta kan man konstatera att en ökning med 215 nya platser medför en ökning av trafikmängden sommartid med drygt 600 fordon/dygn, alltså en ökning av den redan stora trafiken med ytterligare 10%. Detta står i direkt strid med just den fördjupade översiktsplanen för Saltholmen – Långedrag där det framgår att ”Trafiken på Saltholmsgatan är förhållandevis stor och gällande hastighetsgräns överskrids regelmässigt, vilket ger problem med såväl störningar som med trafiksäkerheten.” Det står också i strid med Trafikkontorets ovan nämnda konstaterande i TPUSS om att gatan har en bullersituation som under inga omständigheter ytterligare bör försämras.
  5. Den föreslagna åtgärden strider mot bestämmelserna i 9 kap 30-31 §§ Plan- och bygglagen   Området utgörs idag av naturmark och är enligt gällande detaljplan ej avsett för parkering. Avvikelsen är ej heller liten eller av begränsad omfattning och nödvändig för att området skall kunna användas på ett ändamålsenligt sätt (naturmark).  7. Den föreslagna åtgärden strider mot bestämmelserna i 2 kap Plan- och bygglagen  Behovet av ytterligare besöksplatser är som Staden redan konstaterat obefintligt under 11 av årets 12 månader och till och med delvis begränsat under juli månad. Därmed strider den föreslagna åtgärden bland annat mot bestämmelserna i 2 kap 2 § PBL som syftar till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, samt från allmän synpunkt medför en god hushållning. Förslaget står också i strid med 2 kap 3-5 §§ PBL genom den negativa miljö- och klimatpåverkan, samt ökade mängd luftföroreningar och bullerstörningar som blir resultatet av den ytterligare biltrafiken till området. Det är också ytterst sannolikt att förslaget strider mot 2 kap 6§ PBL med avseende på den drastiska påverkan den föreslagna parkeringsanläggningen har på stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, intresset av en god helhetsverkan samt behovet av en god trafikmiljö.

Av ovan anförda skäl anser vi att bygglov för den sökta parkeringsanläggningen skall avslås.

Med vänliga hälsningar,

Posted in Uncategorized.