ÄEFs inlaga angående planprogram för Redegatan

Älvsborgs Egnahemsförenings kommentarer till Program för Redegatan Dnr 0725/19

Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) samlar omkring 300 hushåll i stadsdelen Älvsborg. Vi tar aktiv del i stadsdelens utveckling, och försöker driva den i en riktning som är positiv för alla, både gamla och nya inbyggare i området. Vi har till exempel bidragit till en lämpligare utformning av trafikmaskinen vid Gnistängsmotet, och vi har på senare tid tagit fram ett innovativt förslag till förbättring av strandpromenaden vi Röda Sten (länk här).

Ett planprogram för utveckling av området runt Redegatan har tagits fram av flera nämnder i Göteborgs stad. Det innebär en fullständig ombyggnad av ett område som idag präglas av industri och serviceverksamheter. Här skall framför allt byggas bostäder, men också andra aktiviteter skall få plats. Stadens drivkraft är att bygga fler bostäder, och att skapa en ”blandstad”.

Vi i ÄEF är inte generellt positiva till en utveckling med stora hus i vårt småhusområde, eftersom det är just småhuskaraktären som gör vår stadsdel så attraktiv. Men om sådan utveckling är oundviklig så är denna placering möjligen en av de bättre i Älvsborg. Vi oroar oss för en utveckling där enstaka fastighetsägare får lov att stycka upp sina tomter och bygga höghus var som helst i området.

Vi vill därför så långt möjligt vara med och påverka så att utformningen blir så bra som möjligt. Vi vill särskilt påpeka följande faktorer som måste beaktas i den fortsatta planeringen av planområdet Redegatan:

  • Nya byggnader måste ha en skala och utformning som är förståelig och attraktiv för människor och kringboende. Stor möda måste läggas på detta.
  • Trafikflöden och stråk måste planeras så att nuvarande ganska trånga trafiksituation vid Tranereds hållplats inte försämras.
  • För att området skall bli attraktivt och levande behövs inte bara bostäder. Vi vill se förslag på hur handel, service, gemenskaper och småverksamheter kan stanna och få området att blomstra. Detta kräver rimliga hyror, och att byggherrarna inte slopar sådana lokaler i ett sent skede av processen.
  • Verksamheter som tidvis drar stora mängder besökare bör inte placeras inuti området, utan på andra lämpliga platser.
  • Parkeringssituationen måste planeras noggrant utifrån de behov som vi (gamla och nya) boende i Älvsborg och besökare utifrån har i området; motion, handla mat, båtutrustning m.m.
  • Skolfrågor måste få en mer central genomlysning. Med upp till 1300 bostäder kommer barnen att behöva skolplatser. Skolorna i området är redan nu under hårt tryck, med trafikfaror och begränsade ytor.
  • Äldreboende måste tas på allvar. Många i Älvsborg är äldre, och med goda boendeformer för de äldre kan detta medföra att stora gamla villor kommer ut på marknaden och bidrar till minskning av bostadsbristen.
  • Rekreationsområdet vid Påvelund är värdefullt för hela stadsdelen. Det bör tas i anspråk så lite som möjligt för byggnader och vägar.

Älvsborgs Egnahemsförening ser fram mot en fortsatt dialog om utvecklingen, och önskar bli uppförda på delgivningslistor och inbjudna till kommande diskussioner. Vi kan även tänka oss att vara med i arbetsgrupper med syfte att nå de bästa lösningarna.

Med vänlig hälsning

Anders Ellegård, Ordförande

Älvsborgs Egnahemsförening

Box 4045

405 04 VÄSTRA FRÖLUNDA

Org. Nr. SE-802504 8987

www.äef.nu

Samråd om Redegatan den 14 april kl 17-18:30

Digitalt samrådsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 14 april klockan 17-18.30
Länk till samrådsmötet

Tänker du ansluta till mötet vid en dator kan du nå mötet via en webbläsare, då är det också möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-04-30

(Text och länk kopierad från Göteborgs stads hemsida)

19/3 2021 Årsmötet startar

Årsmötet 2021 startar den nittonde mars. Det betyder att alla medlemmar senast denna fredag skall ha fått årsmöteshandlingarna antingen per vanligt brev eller som e-brev. Möteshandlingarna finns också här på sin egen sida, utom den ekonomiska redovisningen som vi tycker enbart medlemmar har rätt att ta del av. Om någon medlem saknar hela eller delar av handlingarna ber jag er kontakta mej.

Årsmötet hålls öppet till den nionde april (9/4 2021).

Alla medlemmar är välkomna att tills dess inkomma med förslag och kommentarer som kommer att publiceras här och behandlas på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet. Vi hoppas alla att vi kan träffas personligen nästa år!

Anders Ellegård

Ordförande

16/3 Byggnadsnämnden har godkänt Toredammsutbyggnaden!

Byggnadsnämnden godkände planen 16 mars 2021

Byggnadsnämnden i Göteborg beslöt vid mötet den 16 mars att fastställa Stadsbyggnadskontorets och Skandias planförslag som du debatterats ett par år. Endast Demokraterna röstade emot. Ett värdefullt område för Göteborg med blandad villabebyggelse och flerfamiljshus som kommer att skadas av en omåttligt stor exploatering. Älvsborg  är en trivsam stadsdel som successivt vuxit fram under  100 år. 

Se mer information på Toredammsidan

Älvsborgs Egnahemsförening

Styrelsen

Bengt Boman/Adjungerad

7/3 Bengt Boman: Toredamm i Byggnadsnämnden 16 mars

Hej alla Toredammsintressenter!

Många av er har säkert noterat att ärendet efter över ett år hos Fastighetskontoret nu slutligen verkar komma upp i Byggnadsnämnden den 14 mars.

Det betyder med största sannolikhet att de antar Stadsbyggnadskontorets förslag så som vi lärt känna det sedan versionen 2019, dvs omkring 215 lägenheter i påbyggnad av Stengetsgatan och nya hus utmed Långedragsvägen och Hästeviksgatan.  Därtill genomfartsgata och förskola i parkområdet på berget.  Inte bra för oss boende i området.

ÄEF´s alternativ om ca. 70 lägenheter är avsevärt bättre och acceptabelt både för de som bor på Stengetsgatan och oss villaägare i omgivningarna. Ett nollalternativ är svårt att motivera politiskt.

När beslutet är taget och protokollet justerat någon gång i slutet av mars går det förstås att överklaga till Länsstyrelsen / Mark och Miljödomstolen för att få frågan prövad. Det är då mycket viktigt att så många som möjligt av de närmast kringboende gör sina röster hörda under den tid man har på sig. Särskilt boende på Bisamgatan,  Ekorregatan och Långedragsvägen. Men skriv och ring gärna till Byggnadsnämndens ledamöter och gör din röst hörd!

Det finns en del rättsfall där planer har underkänts av liknande skäl som i detta fall.

Tala med dina grannar, särskilt i detta närområde, det är inte alla som tidigare har anmält intresse så att de får detta meddelande. Om du inte redan är medlem i ÄEF, bli gärna det, allt du behöver veta finns på www.äef.nu. Vill du engagera dig i föreningen, kontakta gärna mig, sammankallande i valberedningen. Det är snart årsmöte….gör det nu!

Bengt Boman, Toredammsansvarig ÄEF

2/3 Det drar ihop sej till årsmöte igen

Styrelsen planerar att hålla årsmötet på samma sätt som det tidigare (försenade) årsmötet i höstas. 

Det kommer att hållas (avslutas) fredagen 9 april 2021.

Vi kommer att skicka ut material tre veckor innan till samtliga medlemmar, och även publicera  på hemsidan, så har ni tid att gå igenom och även komma med synpunkter och förslag. 

17/2 Göteborgs ”Startplan 2021” drar igång

En startplan är tydligen ett instrument som visar att planeringsprocessen går in i ett mer aktivt skede. Enligt informationen på stadens hemsida innebär det bland annat följande:

”Inför varje år tar byggnadsnämnden beslut om vilka detaljplaner och program som avses startas under året. Startplanen är en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att stadens detaljplanering och utbyggnad följer stadens översiktsplan, mål och strategier. Det gäller såväl i vilka områden som föreslås detaljplaneras som innehållet i kommande detaljplaner. Underlag för arbetet med startplan är stadens planeringsbehov, politiska mål, program, positiva planbesked och andra kommunala beslut. ”

Hela Startplan 2021 hittar du HÄR.

Där finns åtminstone två projekt som vi i ÄEF intresserar oss för:

  • Älvsborg, Långedrags båtvarv, ärende 0713/14 (Hos oss kallat Pejlingsgatan)
  • Etapp 1 ur Program Redegatan, bostäder och service mm., ärende 0725/19