17/11 Årsmötesprotokoll

Protokoll för årsmötet 2020 som hölls på distans 19 oktober-2 november 2020

Styrelsen anser att årsmötet har godkänt dagordningen och förfarandet med det öppna årsmötet. Alla handlingar – dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, förslag på ny styrelse – har samtliga varit utskickade till samtliga medlemmar för att begära deras godkännande. Inga avvikande åsikter har inkommit, utom vad gäller § 17, se nedan. Dessutom väcktes ett antal frågor per korrenspondens under § 20.

 • 1 Anders Ellegård valdes till mötesordförande.
 • 2 Brita Hässel valdes till mötessekreterare.
 • 3 Val av rösträknare, ansågs inte nödvändigt vid denna form av möte. Anders Ellegård utsågs till justeringsman.
 • 4 Röstlängd fastställdes.
 • 5 Mötets behörighet fastställdes.
 • 6 Förslag till dagordning fastställdes.
 • 7 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning fastställdes.
 • 7 Revisionsberättelsen fastställdes.
 • 9 Resultat- och balansräkning fastställdes.
 • 10 Disposition av årets resultat och medel till förfogande fastställdes.
 • 11 Ansvarsfrihet för styrelsen fastställdes.
 • 12 Valbredningens förslag till ordförande för ett år fastställdes: Anders Ellegård.
 • 13 Valberedningens förslag till styrelseledamöter fastställdes: Arne Persson (omval 1 år), Johan Boman (omval 2 år), Brita Hässel (kvar 1 år), Margareta Johansson (kvar 1 år), Anna-Karin Murbeck (omval 1 år), Bengt Eriksson (nyval 2 år).
 • 14 Valberednings förslag till styrelsesuppleanter fastställdes: Göran Bergstrand (omval 1 år), Per-Olov Rydén (omval 1 år), Annica Starfalk (nyval 1 år).
 • 15 Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant fastställdes: revisor Glenn Älveblad (1 år), revisorssuppleant Maria Strååth (1 år).
 • 16 Styrelsens förslag till valberedning fastställdes: Bengt Boman (nyval 1 år), Håkan Höijer (nyval 1 år).
 • 17 Fastställande av medlemsavgift. Årsmötet hade avvikande åsikt gentemot styrelsens förslag, om halverad medlemsavgift för nästa verksamhetsår, som följaktligen avslogs. Istället kvarstår 100 kronor som medlemsavgift. De som fram till nästa medlemsutskick betalat 50 kronor för nästa verksamhetsår accepteras ändå som betalande medlem.
 • 18 Inga frågor har av styrelsen hänskjutits till stämman.
 • 19 Inga motioner har inkommit från medlemmar.
 • 20 Under mötet väckta frågor:
  1. Förslag att fortsätta arbetet med att rekrytera fler medlemmar bifölls.
  2. Förslag att trycka ny broschyr i färg och skickas ut till medlemmarna för att de i sin tur ska kunna lämna över till en eventuellt blivande medlem. Förslaget bifölls, men kan dock inte hinnas med under november månad. Anders och Brita ansvarar.
  3. Förslag att närmare följa kommunens planeringsarbete bifölls.
  4. Hemnet, Boolia och liknande sajter uppmärksammas för att finna eventuella fastighetsförsäljningar/nyinflyttade, så att dessa kan rekryters till föreningen bifölls..
  5. Förslag att rimliga coronasäkra aktiviteter ska hållas avvisades. Styrelsen kan inte garantera sådana aktiviteter i nuvarande ökande smittspridningsläge. Idéer ska dock samlas hos styrelsen och genomföras när de är genomförbara.
  6. Förslag att kalendarium skickas ut till medlemmarna avvisades, med hänvisning till svårigheter att planera i coronatider.
  7. Förslag att kolla länkar på hemsidan, datera inlägg och uppdatera oftare bifölls.
  8. Förslag att använda SMS som kontaktväg till medlemmar bifölls i den mån det handlar om påminnelser eller ändringar; korta meddelanden.
 • 21 Årsmötet avslutades.

Vid protokollet

Brita Hässel

Justeras

Anders Ellegård

 

Posted in Uncategorized.