Arne Persson: Apropå utvecklingen vid Redegatan – Agenda 2030 Väst

Varför Redegatan?
I samband med tillkomsten av överfarten vid Gnistängsmotet bestämdes att entrén till Älvsborg skulle flyttas till Fågelvägen. Ett stort antal gupp anlades på östra delen av Torgny Segerstedtsgatan för att få trafiken via Fågelvägen.

Därmed blev Redegatan i princip stadsdelen centrum. Många av dagens byggnader och lokaler där skulle kunna dubbelutnyttjas för att tillgodose det som nu krävs av stadsdelarna.

Enligt önskemålen, som framgår i den bifogade filen  ”Information till ÄEF aug 2021 ” önskar man helst omedelbar aktion, som skulle kunna ske om man istället för 1350 lägenheter, som sänker stadsdelen Älvsborg använder området för att lyfta stadsdelen och dess småskaliga fastigheter.

Jag har svårt att hitta andra områden inom Älvsborg som skulle passa bättre än Redegatan men det kan vara intressant att konsekvensanalysera alternativ.

Det är möjligt att Socialnämnden sydväst i första hand tänker på enbart Opaltorget i sydväst, men då är risken stor att vi får 1350 lägenheter inom Redegatan.
Jag en bifogar här en mycket kort information om AGENDA 2030 I VÄST, PROJEKTET STADSLANDET I GÖTEBORG samt
CIRKULÄR EKONOMI OCH DELNINGSEKONOMI. Socialnämnd Sydväst har gjort förstudien för cirkulär ekonomi.

Arne  Persson, styrelseledamot ÄEF

Bättre kan ni, GKSS

Den alltför förbjudande skylten är nertagen, och ingen skylt på grinden, gott så.

Men vid sidan har man satt upp en skylt ”Endast för medlemmar och deras gäster”.

Det är väl ok om man avser förtöjning, men det kan missuppfattas att gälla även flanörer och publik till regattor.

Men lägg till ”Förtöjning” så är det löst.

DÅLIGT GKSS!

ÄEF anser det skandalöst att stänga av GKSS brygga för allmänheten! Detta är en av göteborgarnas käraste miljöer, där många segel-och båtintresserade kan titta på båtar och segling. Eventuell sol- och badning på segelbryggan måste kunna lösas genom civiliserad diskussion. Istället för att stänga ute borde vi arbeta för att göra Långedrag ännu mer attraktivt och locka till fler besök!

Gångväg Ängholmsbron-Styrbordsgatan på gång!

Som vi tidigare noterat (på Ängholmssidan här) finns en plan att förbättra den gångväg som nu bara nästan går mellan Ängholmsbron och Styrbordsgatan.

Vid kontakt med Fastighetskontoret 11 augusti skriver de så här:

”Gestaltningsprogram är beställt. När detta godkänts av alla kommer Park och Natur att få uppdraget att utföra arbetena. Befintliga bryggor kommer att användas. Ny brygga över berget. Anslutningen till Styrbordsgatan kommer att breddas. Avsikten har varit att allt skulle kunna vara färdigt i år men troligen blir det först nästa år. Arbetena måste utföras vintertid av olika skäl. ”

Vi kan alltså vänta oss att det snart blir en trevlig och säker gångväg på denna sträcka!