Ny Översiktsplan för Göteborg – ÄEFs synpunkter

Kommunen har under flera år arbetat med en ny översiktsplan som skall ange riktningen för stadens utveckling. ÄEF har varit med i delar av processesen, och nu också lämnat ett yttrande i sista stund. Planen är ambitiös och innehållsrik, gå in på länken ovan och titta på kartor och läs!  Nedan det som jag skickade in för vår räkning (Saltholmsvisionen som nämns är inte bifogad här, men finns på vår sida Saltholmen):

”Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) noterar med tillfredsställelse att flera utvecklingsplaner för vårt kärnområde i Sydvästra Mellanstaden ligger i linje med våra kända behov och inriktningar. Det gäller bland annat:

  • Utveckling av gång- och cykelvägnät som kan möjliggöra ostörd sådan trafik längs kustlinjen
  • Utveckling av park-och grönområden, där vi särskilt vill nämna Saltholmens grönområde som utvecklingsbart
  • Att stärka och synliggöra det kustnära läget
  • Att nybebyggelse skall ta hänsyn till befintlig bebyggelse och närliggande värden, typ soltillgång och mikroklimat
  • Att nybyggnad sker i takt med att nödvändig infrastruktur som skolor och annan service byggs ut

I linje med ovanstående positiva aspekter finner vi det märkligt att ingen inriktning för att lösa trafik- och parkeringsfrågan för södra skärgården redovisas. Som det är nu tillåts parkeringar i allt högre utsträckning i just de kustnära lägen som man säger sig vilja värna.

Älvsborgs Egnahemsförening har sedan länge, och i samverkan med södra skärgårdens intresseförening, verkat för en diversifiering av färjetrafiken, så att ett ytterligare nav, framför allt för trafik mot de södra öarna och sådana med behov av bilparkeringar på sikt flyttas till Fiskebäck, som har betydligt bättre biltillgänglighet än Saltholmen. Även snabbfärja till centrum skulle bidra till att minska bilbelastning på Saltholmen och förbättra trafikläget genom hela Älvsborg.

Saltholmen skulle då kunna fokuseras på kollektivtrafik och cykelburen trafik. Detta skulle frigöra ytor som kan bidra till att öka attraktiviteten på Saltholmen, t ex genom restaurang och hotell i kustnära miljö, men också hantverk, service och småskalig kommers. Till detta skall läggas en upprustning av parken som har förfallit. ÄEF tog redan under tidigare planarbete 2018 fram en vision för Saltholmen som här bifogas.

På sikt menar vi också att staden borde verka för att frigöra området som nu används av Göteborgs Garnison – tidigare KA4. Placeringen av denna verksamhet mitt emot Skandinaviens största oljelager verkar illa genomtänkt ur försvars- och säkerhetssynpunkt, samtidigt som den förhindrar tillgång till den vackra kuststräckan, och försvårar gång- och cykeltrafik mellan de västra och östra delarna av stadsdelen.

Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård

Ordförande

www.äef.nu

Juni 2021: Källfelt positiva till förbättrad GC-väg Röda Sten-Nya Varvet

Idag var ÄEF i kontakt med Källfelts Byggnads AB angående GC-vägen mellan Röda Sten och Nya Varvet, eftersom ett optimalt utförande kräver ett visst intrång på deras mark.

De var dock mycket positiva till förslaget, som ju gynnar dem med bättre tillgång till Nya Varvet.

Vi gick en sväng på det stället där det är som smalast, mellan deras hus och höga staket och skrotgården och berget. Detta ställe kan anas på några av de nya visionsbilderna som finns på Rödastensidan.

Trots att det skulle innebära intrång trodde att det skulle nog kunna ordnas på något sätt. Viktigt dock att det inte krockar med deras framtidsplaner, även om dessa just nu är tämligen nebulösa. Det måste till någon form av överenskommelse med kommunen, som vi ju får hoppas är intresserade.