Redegatan, nya bostäder, service mm

Vi var på samrådsmöte 14 april angående PLANPROGRAMMET för Redegatan som presenterades av ett antal tjänstemän från Göteborgs Stad. Detta är inte ett juridiskt bindande dokument, och kan således inte överklagas, men man kan komma med synpunkter. Dessa skall skickas enligt nedan. ÄEF ämnar inkomma med synpunkter, och mottager gärna sådana också från er medlemmar.

Det var en lång presentation, och svårt att notera all information, men några punkter följer nedan:

 • Man planerar blandad bebyggelse med stort inslag av bostäder, totalt ca 1300. Dessa skall ligga i flerbostadshus med 2-6 våningar. Lägre hus närmare befintlig villabebyggelse, och högre mot Fågelvägen.
 • Finansieringen skall huvudsakligen ske genom ”exploateringsbidrag”, vilket betyder att de enskilda fastighetsägarna/byggbolagen själva skall finansiera byggandet. Staden investerar bara i vissa projekt, som förskolor och skolor.
 • Dock – skola kommer inte att byggas inom området, utan man skall bygga ut Hagenskolan på dess befintliga mark.
 • Industriområdet skall brytas upp med smågator på längden och tvären.
 • Kollektivtrafiken anses väl tillgodosedd av den befintliga spårvägen, och övergångsstället vid T. Segerstedtsgatan kommer att vara en viktig entrepunkt.
 • På frågan om spårvagnskapaciteten kommer att räcka svarades att man planerar för längre spårvagnståg, och alltså längre hållplatser. Men varma sommardagar är det svårt att garantera plats.
 • P-platser för de boende planerades, dock något oklart var och hur mycket.
 • För närvarande har man en idé om att använda parkeringsplatsen vid fotbollsplanen till att bygga förskola.
 • Naturvärdesinventering har gjorts, vilket resulterat i att området förbi 7-mannaplanen i skogen skall göras till en attraktiv park, med bänkar att sitta på.
 • Man har frågat barnen hur de ser på området
 • Det finns sex (6) positiva planbesked i området

Det som inte fanns med i presentationen:

 • Arena för Önnereds handbollslag
 • 8-vånings punkthus ovanför ÄFFs barack

Alla frågor som kom från de deltagande är samlade här (pdf):

Text från Göteborgs stads hemsida:

Digitalt samrådsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 14 april klockan 17-18.30
Länk till samrådsmötet

Tänker du ansluta till mötet vid en dator kan du nå mötet via en webbläsare, då är det också möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-04-30

Enligt Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-09, §54, pågår planering inför samråd om program för Redegatan inom stadsdelen Älvsborg. Här kan man bland annat läsa att ”Förväntat tillskott om 1300 bostäder, 40 småhus, 150 förskoleplatser och en bostadsnära park i Påvelunds naturområde”.

Redegatan ingår nu i Startplan 2021, vilket torde betyda att planeringen tar fart. Om vi tittar på området som redovisas på den (dåliga) kartan så sträcker det sej hela vägen från Torgny Segerstedtsgatan-Fågelvägen och långt in i grönområdet vid motionsslingan. Här tycks också idrottsanläggningarna som vi har noterat under fliken ”Påvelunds idrotsscenter” ingå.

Vi i ÄEF ställer oss särskilt tveksamma till formuleringen angående ”Måluppfyllelse”:

Planen bidrar med bostäder och verksamheter och kompletterar med flerbostadshus i ett område som idag domineras av enbostadshus

Vem efterfrågar en sådan komplettering? Och har vi inte redan ett våldamt ökat inslag av flerbostadshus i området – t ex Toredammsprojektet som tycks växa över alla bredder.

I Startplan 2021 finns inte mycket konkret om vad som pågår eller kan förväntas, men det kommer väl efterhand information som vi skall försöka hålla koll på. Ärendet kallas ”0725/19 (obs Dnrprogram) Etapp 1 ur Program Redegatan, bostäder och service mm.”, och skall syfta till att bygga 250 bostäder. Antagligen är det ett ”program” eftersom det är flera objekt som skall ingå.

Den låga byggnaden i förgrunden innehåller för närvarande Hemköp och stadsdelsnämnd

Planer för påbyggnad av gamla teleskolan och bakom Hemköp och stadsdelskontoret

Åter till Projektsidan.