17/11 Årsmötesprotokoll

Protokoll för årsmötet 2020 som hölls på distans 19 oktober-2 november 2020

Styrelsen anser att årsmötet har godkänt dagordningen och förfarandet med det öppna årsmötet. Alla handlingar – dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, förslag på ny styrelse – har samtliga varit utskickade till samtliga medlemmar för att begära deras godkännande. Inga avvikande åsikter har inkommit, utom vad gäller § 17, se nedan. Dessutom väcktes ett antal frågor per korrenspondens under § 20.

 • 1 Anders Ellegård valdes till mötesordförande.
 • 2 Brita Hässel valdes till mötessekreterare.
 • 3 Val av rösträknare, ansågs inte nödvändigt vid denna form av möte. Anders Ellegård utsågs till justeringsman.
 • 4 Röstlängd fastställdes.
 • 5 Mötets behörighet fastställdes.
 • 6 Förslag till dagordning fastställdes.
 • 7 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning fastställdes.
 • 7 Revisionsberättelsen fastställdes.
 • 9 Resultat- och balansräkning fastställdes.
 • 10 Disposition av årets resultat och medel till förfogande fastställdes.
 • 11 Ansvarsfrihet för styrelsen fastställdes.
 • 12 Valbredningens förslag till ordförande för ett år fastställdes: Anders Ellegård.
 • 13 Valberedningens förslag till styrelseledamöter fastställdes: Arne Persson (omval 1 år), Johan Boman (omval 2 år), Brita Hässel (kvar 1 år), Margareta Johansson (kvar 1 år), Anna-Karin Murbeck (omval 1 år), Bengt Eriksson (nyval 2 år).
 • 14 Valberednings förslag till styrelsesuppleanter fastställdes: Göran Bergstrand (omval 1 år), Per-Olov Rydén (omval 1 år), Annica Starfalk (nyval 1 år).
 • 15 Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant fastställdes: revisor Glenn Älveblad (1 år), revisorssuppleant Maria Strååth (1 år).
 • 16 Styrelsens förslag till valberedning fastställdes: Bengt Boman (nyval 1 år), Håkan Höijer (nyval 1 år).
 • 17 Fastställande av medlemsavgift. Årsmötet hade avvikande åsikt gentemot styrelsens förslag, om halverad medlemsavgift för nästa verksamhetsår, som följaktligen avslogs. Istället kvarstår 100 kronor som medlemsavgift. De som fram till nästa medlemsutskick betalat 50 kronor för nästa verksamhetsår accepteras ändå som betalande medlem.
 • 18 Inga frågor har av styrelsen hänskjutits till stämman.
 • 19 Inga motioner har inkommit från medlemmar.
 • 20 Under mötet väckta frågor:
  1. Förslag att fortsätta arbetet med att rekrytera fler medlemmar bifölls.
  2. Förslag att trycka ny broschyr i färg och skickas ut till medlemmarna för att de i sin tur ska kunna lämna över till en eventuellt blivande medlem. Förslaget bifölls, men kan dock inte hinnas med under november månad. Anders och Brita ansvarar.
  3. Förslag att närmare följa kommunens planeringsarbete bifölls.
  4. Hemnet, Boolia och liknande sajter uppmärksammas för att finna eventuella fastighetsförsäljningar/nyinflyttade, så att dessa kan rekryters till föreningen bifölls..
  5. Förslag att rimliga coronasäkra aktiviteter ska hållas avvisades. Styrelsen kan inte garantera sådana aktiviteter i nuvarande ökande smittspridningsläge. Idéer ska dock samlas hos styrelsen och genomföras när de är genomförbara.
  6. Förslag att kalendarium skickas ut till medlemmarna avvisades, med hänvisning till svårigheter att planera i coronatider.
  7. Förslag att kolla länkar på hemsidan, datera inlägg och uppdatera oftare bifölls.
  8. Förslag att använda SMS som kontaktväg till medlemmar bifölls i den mån det handlar om påminnelser eller ändringar; korta meddelanden.
 • 21 Årsmötet avslutades.

Vid protokollet

Brita Hässel

Justeras

Anders Ellegård

 

4/11 Anders Ellegård: Årsmötet 2020 avslutat

Årsmötet är nu avslutat och jag tackar alla som kommit med synpunkter, förslag och hejarop. Det uppskattas! Den kanske tydligaste synpunkten som inkommit är: Rör inte vår medlemsavgift på 100:-!

Men också att vi skall satsa mer på medlemsvärvning och även förslag på hur det skall gå till.

Styrelsen tackar!

Vi har inte sett någon resa tvivel på den avgående styrelsens ansvarsfrihet, eller andra förslag vad gäller ny styrelse och valberedning, inte heller några frågor vad gäller verksamhetsberättelse eller ekonomisk rapport. Vi tolkar det som att den avgående styrelsen har fått ansvarsfrihet av stämman, samt att den föreslagna styrelsen och valberedningen är vald.

Vi kommer därför att inom en snar framtid ha ett konstituerande styrelsemöte där vi fördelar styrelseplatser, och där vi också diskuterar de förslag som kom fram under årsmötet. Information kommer att läggas ut här, samt i ett medlemsutskick.

Naturligtvis är alla fortsatt välkomna med inlägg och korrespondens till oss, antingen per brev eller mail!

1/11 Håkan Höjer: Få med nyinflyttade i ÄEF!

Många kloka saker har blivit sagda. Även jag instämmer i bibehållen årsavgift och det akuta behovet av medlemsrekrytering. Vad gäller nyinflyttade på olika adresser inom Älvsborg har jag länge funderat på möjligheten att rikta ett särskilt välkomstbrev till dessa från ÄEF. Har genom åren märkt att väldigt många boende i Älvsborg, säkert en majoritet, inte ens vet om att föreningen existerar. Bland många av dessa gömmer det sig sannolikt en hel del potentiella medlemmar och en första åtgärd skulle kunna vara att kontakta de nyinflyttade.

Föreslår därför styrelsen konkret att man överväger en regelbunden återkommande sökning (kvartalsvis?) på Booli.se/slutpriser eller någon motsvarande nättjänst där man relativt enkelt kan följa ägarbyten i området. Sedan borde det inte vara omöjligt att rikta ett särskilt välkomstutskick till dessa adresser med möjlighet att gå med som medlem i denna eminenta förening!