Bostäder vid Toredammen

Det har funnits önskemål om att ändra stadens plan för en del av skogsområdet vid Toredammen från allmän plats park till bostadsområde, för att bygga tre grupper med radhus. Stadsbyggnadskontoret behandlade ansökan vid sitt möte den 19 december 2023 och avslog ansökan. Motivering framgår av den bifogade ärendebeskrivningen.

Buss 91 Test av mindre bussar

Den 12/1 2024 testade Västtrafik att köra med två modeller av mindre buss i den skarpa kurvan vid Sjögångens hållplats. Diskussionerna jag hörde när jag gick förbi var att den ena passade bättre än den andra. Lovande eftersom de inte sa att ”det här går inte”. Så vitt jag vet är planen fortfarande att börja köra under våren 2024. Det blir kanske i samband med tidtabell-bytet i juni eftersom det i diskussionerna finns en idé att det kan behövas tätare turen med mindre bussar.

Vattensalamander vid Toredammen!

En Större vattensalamander räddades den 21 maj av en naturintresserad boende på Tigerstigen. Den hade irrat sej ner i en cykelnedgång och kunde inte komma upp på egen hand. Den Större vattensalamandern är fridlyst. Detta visar på de naturvärden som hotas vid ytterligare exploatering av området. Runt Toredammen finns även många insekter vilket lockar fåglar, såsom Tornseglare, Hussvala, Ladusvala, Bofink, Trädgårdsångare, Lövsångare, Koltrast, Björktrast, Järnsparv, Gråsparv, Gärdsmyg, Större Hackspett, Gröngöling, Spillkråka, förutom de vanliga småfåglarna.

Vi motsätter oss ytterligare byggnation på denna biotop som har stor mångfald, och där många kräldjur övervintrar i området där bygglov utfärdats utan minsta insikt om hotade naturvärden. Där det lever flera sorters grodor, den mindre– och den större –vatten salamandern som är helt fridlyst!

Större vattensalamander ( Triturus cristatus ) Källa Wikipedia

Anders Ellegård, ordförande, ÄEF