Gång- och cykelväg Röda sten – Nya varvet snart uppe till behandling i Park-och Naturnämnden

Park- och Naturnämnden har haft mycket att göra, men tjänstemännen hoppas nu att ärendet skall vara berett och klart till nämndsammanträdet 25 april.

Dock finns vissa tvivel på att rekommendationen kommer att vara att stödja förslaget, dels på grund av resursfrågor; det är tekniskt komplicerat och kan bli dyrt att bygga, dels för att P&N står inför omorganisering.

Vi får alltså inrikta oss på att försöka påverka politikerna vilket vi kommer att göra med brev till representanterna i nämnden.

Känner själva  ni någon politiker så påverka!

Känner ni någon med tekniska kunskaper för träbyggnation i kustnära omåden – tipsa oss!

Redegatan: Reviderad samrådsredogörelse

Nu har Stadsbyggnadskontoret (SBK) omsider gått igenom yttrandena till planprogrammet Redegatan. Dessa redovisas i en skrivelse som du hittar på Redegatsidan. ÄEFs (förkortade av SBK) yttrande och SBKs tämligen intetsägande kommentarer nedan:

  1. Älvsborgs Egnahemsförening

Framför att föreningen generellt sett är inte är positiv till utvecklingen. Främst negativ till stora byggnader och att enstaka fastighetsägare får bygga högre hus var som helst i området. Framför att följande beaktas i den fortsatta planeringen:

  • Nya byggnader måste ha en skala och utformning som är förståelig och attraktiv för människor och kringboende.
  • Trafikflöden och stråk, planeras så att trafiksituation vid Tranereds hållplats får inte försämras och parkeringsbehoven planeras för alla boende och besökare.
  • Rekreationsområdet Påvelund är värdefullt och bör undvikas för byggnader och vägar.
  • Förslag på hur handel, service, gemenskaper och småverksamheter kan utvecklas i området.
  • Verksamheter som tidvis drar stora mängder besökare bör inte placeras inuti området, utan på andra lämpliga platser.
  • Hur skolplatser ska lösas i området med mängden nya tillkommande bostäder, trafikfaror och begränsade ytor. Även äldreboende behöver vägas in i planeringen.

SBKs Kommentar:

Synpunkterna noteras. Gällande antal bostäder och byggnadshöjder så har antalet bostäder och höjderna reviderats, se programhandlingens kapitel 2 samt de tematiska svaren under rubriken Bebyggelsens höjder för mer information.

Gällande parkering och trafik, se tematiska svar under rubriken Övergripande kritik till ökad trafik och parkeringsfrågor.

Gällande skogen och naturområdena, se tematiska svar under rubriken Övergripande kritik till intrång i naturmark.

Programmets mål är ett funktionsblandat område, att befintliga verksamheter och idrott kan vara kvar samt att det som tillförs har mer publika funktioner (exempelvis handel) i bottenvåningar utmed stråk och gator. Se vidare programhandling avsnitt 2.3 Bebyggelse och användning och svar nr 1 Business Region Göteborg (BGR).

En utökning av förskola/skola är planerad och beräknat utifrån tänkt exploatering, vilket ska täcka behovet. Se vidare svar nr 81 Fastighetsägare, Havssulegången