ÄEFs inlaga angående planprogram för Redegatan

Älvsborgs Egnahemsförenings kommentarer till Program för Redegatan Dnr 0725/19

Älvsborgs Egnahemsförening (ÄEF) samlar omkring 300 hushåll i stadsdelen Älvsborg. Vi tar aktiv del i stadsdelens utveckling, och försöker driva den i en riktning som är positiv för alla, både gamla och nya inbyggare i området. Vi har till exempel bidragit till en lämpligare utformning av trafikmaskinen vid Gnistängsmotet, och vi har på senare tid tagit fram ett innovativt förslag till förbättring av strandpromenaden vi Röda Sten (länk här).

Ett planprogram för utveckling av området runt Redegatan har tagits fram av flera nämnder i Göteborgs stad. Det innebär en fullständig ombyggnad av ett område som idag präglas av industri och serviceverksamheter. Här skall framför allt byggas bostäder, men också andra aktiviteter skall få plats. Stadens drivkraft är att bygga fler bostäder, och att skapa en ”blandstad”.

Vi i ÄEF är inte generellt positiva till en utveckling med stora hus i vårt småhusområde, eftersom det är just småhuskaraktären som gör vår stadsdel så attraktiv. Men om sådan utveckling är oundviklig så är denna placering möjligen en av de bättre i Älvsborg. Vi oroar oss för en utveckling där enstaka fastighetsägare får lov att stycka upp sina tomter och bygga höghus var som helst i området.

Vi vill därför så långt möjligt vara med och påverka så att utformningen blir så bra som möjligt. Vi vill särskilt påpeka följande faktorer som måste beaktas i den fortsatta planeringen av planområdet Redegatan:

  • Nya byggnader måste ha en skala och utformning som är förståelig och attraktiv för människor och kringboende. Stor möda måste läggas på detta.
  • Trafikflöden och stråk måste planeras så att nuvarande ganska trånga trafiksituation vid Tranereds hållplats inte försämras.
  • För att området skall bli attraktivt och levande behövs inte bara bostäder. Vi vill se förslag på hur handel, service, gemenskaper och småverksamheter kan stanna och få området att blomstra. Detta kräver rimliga hyror, och att byggherrarna inte slopar sådana lokaler i ett sent skede av processen.
  • Verksamheter som tidvis drar stora mängder besökare bör inte placeras inuti området, utan på andra lämpliga platser.
  • Parkeringssituationen måste planeras noggrant utifrån de behov som vi (gamla och nya) boende i Älvsborg och besökare utifrån har i området; motion, handla mat, båtutrustning m.m.
  • Skolfrågor måste få en mer central genomlysning. Med upp till 1300 bostäder kommer barnen att behöva skolplatser. Skolorna i området är redan nu under hårt tryck, med trafikfaror och begränsade ytor.
  • Äldreboende måste tas på allvar. Många i Älvsborg är äldre, och med goda boendeformer för de äldre kan detta medföra att stora gamla villor kommer ut på marknaden och bidrar till minskning av bostadsbristen.
  • Rekreationsområdet vid Påvelund är värdefullt för hela stadsdelen. Det bör tas i anspråk så lite som möjligt för byggnader och vägar.

Älvsborgs Egnahemsförening ser fram mot en fortsatt dialog om utvecklingen, och önskar bli uppförda på delgivningslistor och inbjudna till kommande diskussioner. Vi kan även tänka oss att vara med i arbetsgrupper med syfte att nå de bästa lösningarna.

Med vänlig hälsning

Anders Ellegård, Ordförande

Älvsborgs Egnahemsförening

Box 4045

405 04 VÄSTRA FRÖLUNDA

Org. Nr. SE-802504 8987

www.äef.nu

Samråd om Redegatan den 14 april kl 17-18:30

Digitalt samrådsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett digitalt samrådsmöte onsdagen den 14 april klockan 17-18.30
Länk till samrådsmötet

Tänker du ansluta till mötet vid en dator kan du nå mötet via en webbläsare, då är det också möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-04-30

(Text och länk kopierad från Göteborgs stads hemsida)