Buss 91 indragen och kommer tillbaka

5 december 2023

Västtrafik svarar på vår skrivelse med den glädjande uppgiften att man kanske kan köra buss 91 med kortare bussar. Förhoppningsvis kommer start med mindre bussar att ske under vecka 2 2024. Mailet från Västtrafiks VD Lars Backström nedan:

Hej,

Bifogar svar på inkomna skrivelser angående linje 91 ställda till Västtrafiks presidie samt Västtrafiks VD.

(då det inte fanns några kontaktuppgifter i skrivelsen översänder vi till denna e-mailadress: ordforande@aef.nu  enligt hemsidan www.äef.nu och hoppas att svaret hamnar rätt).

Vi vill verkligen beklaga situationen som är just nu, då linje 91 inte trafikerar sin vanliga väg. Det är också olyckligt att ni upplever att ni har bollats mellan olika aktörer.   

Bakgrunden till att linje 91 just nu är indragen mellan Krokebacksgatan och Rengatan är som ni vet ett pågående vägarbete. Till detta kommer att det redan innan vägarbetet var väldigt trångt att köra med ledbuss i området, bl a har bussar behövt köra upp på trottoaren för att ta en kurva, något som givetvis inte är hållbart.

När vägarbetet väl är klart behöver vi därför hitta en annan lösning för linje 91, genom att trafikera med en annan busstyp än med ledbuss.

Efter dialog med Göteborgs stadsmiljöförvaltning, har vi nu kommit fram till följande planering:

 • Under vecka 2, 2024, när vägarbetet enligt plan kommer att ha kommit så långt att vi kan börja köra i området igen, kommer vi att testköra med en kortare buss (10 meter).
 • Om provkörningen faller väl ut kommer vi att planera för en ny trafiklösning, med 10-metersbussar som då kommer att behöva gå i något tätare trafik än linje 91.
 • Parallellt tittar vi nu också på hur vi temporärt kan trafikera området, efter att vägarbetet är klart och fram till dess att vi har den nya permanenta lösningen på plats.  

Med vänlig hälsning

Lars Backström

VD Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde

1 december 2023

BRF Valö fyr samlade in hundratals namnunderskrifter och följde upp med ett eget inlägg som ÄEF också skrev på:

9 november 2023

Redan dagen efter kommer svar från kommunen, som efter 20 år har upptäckt att det inte går att köra ledbussar på den gamla sträckningen. Kommunen skyller på Västtrafik och ger föga hopp om att trafiken kommer åter. Deras ”Svar ” är ju också väldigt mycket ”Goddag, yxskaft”. Tänker de sig att åter trafikera linjen? Totalt oklart, se nedan:

Bakgrund och svar gällande busslinje 91

Bakgrund:

Under ledningsarbete på bl.a. Skonertgatan uppmärksammades det att bussar i linje 91 inte har nog med svängradie i korsningen Skonertgatan/Läktaregatan. Den snäva svängradien resulterar i att bussarnas svepyta går över gångbanan i korsningen. När detta uppmärksammades bedömde Göteborgs Stad situationen som trafikfarlig och kontaktade Västtrafik som drog in linjetrafiken på sträckan tills vidare.

Svar:

Hej,

Vi har förståelse för era synpunkter, men i dagsläget bedömer Stadsmiljöförvaltningen att linjetrafiken för linje 91 på delar av sträckan inte kan framföras på ett trafiksäkert sätt.

På sträckan Krokebacksgatan-Hästeviksgatan finns det flera problem för ledbussarna:

 • Vid korsningen Skonertgatan/Läktaregatan där svängradien för ledbussar är för liten/snäv vilket medför att bussens svepyta går över trottoaren och lämnar cirka 40 cm i bredd för gående. Korsningen har dessutom mindre god sikt för de gående, vilket gör att det kan vara svårare att upptäcka bussarna som kommer från Skonertgatan.
 • Delar av sträckan är relativt smal vilket gör att det är svårt för ledbussar att ta sig fram om de får möte av ett annat motorfordon.
 • Vid korsningen Hästeviksgatan-Läktaregatan är sikten för motorfordon dålig, vilket gör att det inte går att veta ifall man får möte av annat motorfordon.
 • Resten av Skonertgatan-Skogsrydsgatan är också smal för bussar att mötas.

Göteborgs Stad har undersökt om problemen går att lösa genom breddning av gatan samt borttagning av en mindre del av gångbanan vid korsningen Skonertgatan/Läktaregatan.

På stora delar av sträckan är det privat mark utanför vägområdet, vilket begränsar möjligheterna för en breddning av vägen utan att köpa upp stora markandelar. Andra delar är planlagda som parkyta, vilket försvårar att nyttja ytan för en genomfartsväg.

Angående gångbanan bedömer Göteborgs Stad efter utredning att borttagning av delar av gångbanan där ledbussar sveper över inte är trafiksäkert. Detta har utgått ifrån att sikten inte är tillräckligt god för gående och motorfordon samt att man som gående troligtvis fortsätter att korsa vägen i samma bana oavsett om gångbanan finns eller inte. Detta skulle då medföra att man som gående fortfarande riskerar att gå i bussens svepyta.
Med vänliga hälsningar

Ahmad Hafza
Trafikreglerare

GÖTEBORGS STAD
Stadsmiljöförvaltningen, Anläggning och infrastruktur

8 november 2023

Efter att ha blivit uppmärksammade av flera av våra medlemmar och BRF Valö Fyr om att buss 91 hade slutat trafikera hållplatserna mellan Rengatan (ICA Nära Nya Varvet) och Krokebacksgatan (Kungspizza m. fl.) Skrev vi ett brev till Västtrafik och kommunen. Detta är vad vi skrev:

Bijan Zanali

Västtrafik AB

Box 123

541 23 Skövde

Göteborg 8/11 2023

Angående förändringar på busslinje 91 i västra Göteborg

På grund av gatuarbeten har busslinje 91 lagts om, så att sex hållplatser mellan Kungsten och Käringberget har dragits in. Ingen information om hur länge detta skall vara har skickats till medborgarna. Hållplatskurerna har inte heller någon information om alternativ eller vägar som man kan ta. Situationen skapar stora problem för den icke bilburna delen av befolkningen, t ex skolbarn och många pensionärer. Bland dessa är många som har problem med att ta sig långa sträckor till fots eller per cykel.

Genom media har vi fått information om att koordineringen mellan Västtrafik och kommunen är i det närmaste obefintlig. Vi anser att detta är en bedrövlig situation och skriver till dig som en av de ansvariga med kraven:

 • Meddela samtliga berörda (boende i området) om arbetets omfattning och utdräkt (dvs när det beräknas vara klart)
 • Sätt upp tydliga anvisningar i befintliga busskurer om arbetet och om fungerande alternativ till buss 91
 • Sätt in alternativa (mindre) bussar åtminstone under tiden som arbetena pågår
 • Skyll inte på varandra utan ta ert ansvar för samordning och beslutsfattande

Älvsborgs Egnahemsförening är en ideell opolitisk förening med ca 300 medlemshushåll i stadsdelen, varav många bor i det berörda området. Vi verkar för god service, miljö och utveckling av stadsdelen. Information om oss och vår verksamhet finns på vår hemsida www.äef.nu

Älvsborgs Egnahemsförening

Anders Ellegård, ordförande

/cc

 • Västtrafik: Kent Lagrell, Lars Backström
 • Göteborgs kommun: Anders Ramsby, Joakim Larsson, Karin Karlsson
 • Göteborgs-posten
 • Brf Valö Fyr / Inger Olhage