Förslag: Sänkt hastighet på Saltholmsgatan 30 kmh även mellan Roddföreningen och Saltholmen

Nedan ser ni svar till en av våra medlemmar (tack för info!) på fråga angående hastigheterna på Saltholmsgatan:

Förslaget som Trafikplanering kommer att presentera och ta upp på trafiksamrådet den 3 mars (Samråd med räddningstjänst, polis, Göteborgs spårvägar, Västtrafik och andra enheter på Trafikkontoret) är att göra ett pilot-test för sträckan på Saltholmsgatan från hållplats Roddföreningen till vändslingan ute på Saltholmen.  Förslaget som kommer tas upp är att under en period på sex månader, förslagsvis under sommarhalvåret 2022, sänka hastigheten på hela sträckan från 50 km/tim till 30 km/tim. Under denna period kommer flera hastighetsmätningar att göras för att utvärdera vilka effekter (positiva och negativa) som sänkningen kommer att ha. Vi kommer bland annat utvärdera hur trafiksituationen och trafiksäkerheten för samtliga trafikslag upplevs samt vilken hastighetsefterlevnad som erhålls. Efter periodens slut kommer ett nytt beslut att tas om hastighetssänkningen kommer att bestå eller ej utifrån den utvärdering som gjorts. Detta görs på grund av resultatet från vår hastighetsmätning samt att det med dagens utformning på körbanan inte går att göra fysiska åtgärder som är det verktyg Trafikkontoret oftast använder för att dämpa hastigheten.

Hastighetsmätningen som är utförd 2022-01-11 till 2022-01-17 är mätt vid Saltholmsgatan 40 enligt instruktion till entreprenören som genomfört mätningen. Vid mätningen (gjord med radar) delades fordon in i tre kategorier, liten (< 4m = MC + Mopedbil), mellan (4m-6m = Personbil + Skåpbil) och stor (> 6m = Lastbil + Buss + Spårvagn). Det vi kan se i resultatet är att det finns ett antal mellan-fordon som kör för fort. Mätningen visar dock på en 85-percentil som ligger på 50 km/tim en dag och 46 km/tim resten av dagarna. Det innebär att 85 procent av alla fordon håller sig inom nuvarande hastighetsbegränsning. Med den metod som användes vid mätningen går det inte att separat se hur snabbt spårvagnen kör, men av alla fordon i kategorin stor är det endast ett mindre antal som kör över 50 km/tim vilket tyder på att spårvagnen inte kommer upp i hastigheter över dagens hastighetsbegränsning vid mätpunkten. Mätningen har stämts av med både spårsäkerhetsansvarig på Trafikkontoret samt Greger Landkvist på Göteborgs spårvägar.

För information kommer vi inte att återkoppla något mer i ärendet innan beslut är fattat i samrådet.

Med vänlig hälsning,

Jens Andreasson

Trafikreglerare

GÖTEBORGS STAD

Trafikkontoret