Stadgar


STADGAR FÖR ÄLVSBORGS  EGNAHEMSFÖRENING

Fastställda vid ordinarie årsmöten 2009 och 2010.

§ 1 Ändamål

ÄEF är en ideell förening, som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse av att samverka gentemot myndigheter och företag i frågor om stadsplanering, kommunal service, kulturutbud, kulturminnesvård m.m. som berör stadsdelen Älvsborg. Verksamheten skall främja trivsel och god boendemiljö i området.  Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap avser kalenderår och medlemsavgiften erläggs i förskott.

Inbetalningskort för nästkommande årsavgift utskickas till befintliga medlemmar i mitten av november. Avgiften skall vara betald senast 31/12. Medlemskap upphör automatiskt om avgiften trots påminnelse inte är betald senast 1/3 påföljande år.

Nytt medlemskap sökes genom inbetalning av fastställd årsavgift. Beslut om beviljat medlemskap tages vid nästkommande styrelsemöte varefter bekräftelse utskickas. Avgifter erlagda under november-december anses gälla för kommande kalenderår. Rösträtt vid föreningsstämma inträder kalenderåret efter inträdesåret.

Om någon motarbetar föreningens syften eller på annat sätt skadar föreningen, kan denne vägras inträde eller uteslutas efter beslut av styrelsen och godkännande med minst 2/3 majoritet av påföljande föreningsstämma.

§ 3 Styrelse

Föreningens verksamhet handhas av styrelsen bestående av ordförande jämte 6-9 ledamöter, vilka väljes av stämman. Ordförande väljes för ett år, medan ledamöterna väljes för två år, så fördelat att halva styrelsen nyväljes varje år. Därjämte väljes tre suppleanter för en tid av ett år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Suppleanter har rösträtt i den mån de ersätter ordinarie ledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och eventuella övriga funktionärer. Styrelseledamot, suppleant och valberedning skall vara medlem i föreningen.

Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren eller kassören var för sig. Rätt att utanordna föreningen tillhöriga medel tillkommer kassören eller ordföranden. Utgifter av löpande karaktär beslutas av kassören eller ordföranden. Utanordnande av större belopp för inköp etc. skall beslutas av styrelsen och protokollföras.

Styrelsen skall föra protokoll vid sina sammanträden, föra noggranna räkenskaper över föreningens verksamhet, upprätta bokslut och ekonomisk redovisning som skall föreläggas nästkommande stämma.  Kallelse till styrelsemöte skall utsändas senast 7 dagar före möte.

§ 4 Stämma och extra stämma

Ordinarie stämma skall hållas under tiden mars-april och ledas av en för stämman vald ordförande. Skriftlig kallelse skall vara utsänd till samtliga medlemmar senast tre veckor före stämman. Extra stämma skall hållas om minst 40 medlemmar så begär. Sådan begäran skall vara skriftlig och ange orsaken till stämman. Begäran inlämnas till föreningens styrelse som har att inom 30 dagar, tiden 1/7 – 15/8 oräknad,  anordna extra stämma för avsett ärende efter skriftlig kallelse till samtliga medlemmar med redogörelse för ärendet.

§ 5 Ärenden vid årsstämman

På föreningsstämma skall förutom föreningsinformation etc. förekomma följande punkter.

a.                     Öppnande av stämman genom styrelsens ordförande

b.                     Val av ordförande för stämman

c.                     Val av sekreterare för stämman

d.                     Fastställande av dagordningen

e.                     Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

f.                      Val av två justeringsmän tillika rösträknare och upprättande av röstlängd

g.                     Föredragning av verksamhetsberättelse

h.                     Föredragning av resultat- och balansräkning

i.                      Föredragning av revisionsberättelsen

j.                      Frågor som styrelsen hänskjutit till stämman

k.                     Motioner som stadgeenligt väckts av medlem

l.                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

m.                    Valberedningens föredragning och förslag

n.                     Val av föreningsordförande

o.                     Val av styrelseledamöter

p.                     Val av styrelsesuppleanter

q.                     Val av revisor

r.                      Val av revisorsuppleant

s.                     Val av två personer till valberedning

t.                      Fastställelse av årsavgift för nästkommande år

u.                     Övriga frågor

Varje medlem har en röst och val sker med enkel majoritet, utom i fråga om föreningens upplösning eller stadgeändring. Därvid skall likalydande beslut antas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, och på båda stämmorna med minst 2/3 majoritet. Om någon så begär skall röstning ske med slutna valsedlar.  Varje medlem har en röst. Fullmaktsröstning är tillåten, dock får ingen företräda mer än två röster.

Vid extra stämma får, förutom punkterna a – f ovan, endast behandlas den eller de frågor, som upptagits i kallelsen.

Vid fråga om föreningens upplösning skall styrelsen föreslå stämman, som har att besluta, hur föreningens tillgångar skall disponeras.

§ 6 Motion till stämman

Medlem som önskar framlägga en motion till stämman skall insända frågan till styrelsen för beredning senast 7 dagar före stämman.

§ 7 Föreningens räkenskaper

Föreningens räkenskaper redovisas per kalenderår och skall av styrelsen hållas tillgängliga för granskning minst tre veckor före årsmötet. Förutbetalda medlemsavgifter påföres det år avgifter avser. Revisorn granskar räkenskaperna och skall återställa materialet till styrelsen senast två veckor före stämman tillsammans med revisionsberättelsen.

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING

Aktuellt


26 november, 2017

Årsavgift 2018

Bästa ÄEF-are ! I förra veckan skickade vi per post ut inbetalningskort till alla medlemmar som inte anmält att de vill ha informationen via mail. Vi bifogar utskickade dokumentet för dig som vill betala redan nu. Utskick för medlemsavgift November 2017 Styrelsen

Läs vidare...

17 april, 2017

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årsmötet är nu justerat och klart. Totalt tre sidor, se nedan: På bilden ser vi närmast i bild vår sekreterare sedan många år, Sten-Åke Åström och den viktiga valberedningen bestående av Maj-Lis Bergstrand och Åsa Brevinge. ÄEF ÅM Prot. 1 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 2 2017 001 ÄEF ÅM Prot. 3 2017 001 Bengt Boman

Läs vidare...

5 april, 2017

ÄEF-yttrande om LNG-gasterminalen i Skarvikshamnen

Efter tidigare kontakter med kommunen rörande buller och luktstörningar m.m.  från hamnverksamheten på Hisingen har ÄEF på begäran av Energimarknadsinspektionen preciserat våra synpunkter på den kommande LNG-terminalen i Skarvikshamnen mitt emot Hästevik i ett mail med nedanstående innehåll. Remissvar ei 20170313  

Läs vidare...

30 mars, 2017

Rapport från årsmötet 28 mars

Årsmötet samlade cirka fyrtio deltagare. Styrelsen förnyades med två personer enligt valberedningens förslag, Gunnar Storm och Bo Backman som vi hälsar välkomna i gänget. Hemsidan kommer snart att uppdateras med färska uppgifter. Nedan mötesordförande Raimo Lindström och revisorn Anette Hall som läser upp revisionsberättelsen. Vår tidigare mycket uppskattade kassörska sedan tio år, Ingrid Dahlström hade […]

Läs vidare...

20 februari, 2017

Nya planer för skärgårdstrafiken via Saltholmen

På initiativ av KD-ledaren David Lega beslöt kommunstyrelsen förra året att all trafik till Södra Skärgården, oavsett konsekvenser, för överskådlig framtid skulle koncentreras till Saltholmen. Kommunen utreder nu i stor hast inom det så kallade TPULS-projektet hur det skulle kunna gå till med tre olika volymalternativ beträffande bryggor, spårvägsdragning, markparkering och parkeringshus. Den redan omfattande […]

Läs vidare...

Bli medlem i ÄEF !