Kulturstig på Vässingsö – vem har ansvaret?

En av våra medlemmar har under sina hundpromenader funderat över hur det förhåller sig med  röjningen av stigar märkta ”Kulturstig” på Vässingsö (=mellan Saltholmen och Långedrag). Hon ringde Park och Natur och ställde  frågan, fick ett ärendenummer och meddelades att ”Moa” skulle ta kontakt. Det har hon inte gjort, men svar kom idag:

”Hej!

Du har kontaktat park- och naturförvaltningen angående: Gångvägar och trappor, Vässingsö

Vi vill meddela dig följande:
Denna kulturstig var ett initiativ som togs för flera år sedan. I dagsläget finns inga tankar att underhålla denna stig på det sätt som du önskar. Tyvärr finns inte heller ekonomiska medel och det blir då inget vi kan prioritera. Vi ska se över ifall det behövs rensas något i anslutning till entréskyltarna men vi har inga planer på att hålla stigarna helt iordningställda avseende underlag.
Högst troligt kommer vi också att ta bort kulturstig-skyltarna då de kan uppfattas som missvisande.

Med vänliga hälsningar
Fredrik  Vörös
fredrik.voros@ponf.goteborg.se”

Betyder det att vi som bor i området skall ta över skötseln av dessa stigar – och andra anläggningar? Vad tycker ni som kollar detta?

Vattensalamander vid Toredammen!

En Större vattensalamander räddades den 21 maj av en naturintresserad boende på Tigerstigen. Den hade irrat sej ner i en cykelnedgång och kunde inte komma upp på egen hand. Den Större vattensalamandern är fridlyst. Detta visar på de naturvärden som hotas vid ytterligare exploatering av området. Runt Toredammen finns även många insekter vilket lockar fåglar, såsom Tornseglare, Hussvala, Ladusvala, Bofink, Trädgårdsångare, Lövsångare, Koltrast, Björktrast, Järnsparv, Gråsparv, Gärdsmyg, Större Hackspett, Gröngöling, Spillkråka, förutom de vanliga småfåglarna.

Vi motsätter oss ytterligare byggnation på denna biotop som har stor mångfald, och där många kräldjur övervintrar i området där bygglov utfärdats utan minsta insikt om hotade naturvärden. Där det lever flera sorters grodor, den mindre– och den större –vatten salamandern som är helt fridlyst!

Större vattensalamander ( Triturus cristatus ) Källa Wikipedia

Anders Ellegård, ordförande, ÄEF

Utvidgad GC-väg Röda Sten-Nya varvet

GC-vägen mellan Röda Sten och Nya varvet är alldeles för smal, och alltför många måste samsas om den. Vi föreslår att den utvidgas med en spång på utsidan, enbart för promenörer, och att den befintliga asfaltsvägen lämnas till cyklister.

Spången bör gå nära den befintliga asfaltsvägen, och innanför den lilla viken med sandstrand, så att man inte skymmer eller minskar tillgången till stranden.

Mer information finns under ”Projekt”.

Ny bebyggelse Toredammen

Planerna för utökning av bebyggelsen i Toredammsområdet, Stengetsgatan och Tigerstigen, tog sin början 2012 med en markanvisning för förtätning med 60 – 80 lägenheter i det befintliga området. Skandia Fastigheter och Stadsbyggnadskontoret har dock under resans gång med stor entusiasm plockat in ca. 260 lägenheter inom samma område.

Från ÄEF´s sida har vi hela tiden påtalat att området enligt stor samstämmighet i kommunen redan var fullbebyggt med de nu befintliga husen, Paniken bland stadsplanerarna som under den aktuella perioden styrdes av S och MP gjorde dock att de inte såg några begränsningar i områdets ”potential” för förtätning.

Från ÄEF´s sida presenterade vi 2016 ett motförslag om ca. 130 lägenheter, som ändå med någorlunda bibehållande av områdets kvaliteter skulle kunna anses få plats. Detta vann oppositionens gillande och M, KD och L stöttade förslaget i ett genmäle till vår debattartikel i ämnet i GP. Vid senare kontakter med Demokraterna lovade även de att stödja förslaget.

Nu är den politiska situationen i Byggnadsnämnden helt annorlunda än under förra mandatperioden och om M, L och D fortfarande anser att vårt motförslag är att föredra, så skulle det kunna bli en majoritet för det i Byggnadsnämnden.

Den 22 april kommer ärendet upp i nämnden och vi talar naturligtvis för vår sak inför detta viktiga tillfälle. Bästa möjliga utfall skulle vara om nämnden återremitterade ärendet till Stadsbyggnadskontoret för omarbetning enligt våra intentioner. Annars väntar en besvärlig process med överklaganden och besvärligheter.

Bästa hälsningar

Bengt Boman